ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۸

اخبار › بازدید نوروزی معاون بهداشتی از واحدهای ستادی معاونت بهداشتی

بازدید نوروزی دکتر بینش؛ رییس مرکز بهداشت، آقای یوسفی؛ معاون اجرایی و آقای حبیبی؛ مسئول امور اداری معاونت، از واحدهای ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مورخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ صورت پذیرفت.

13.2

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *