ورود كاربران

آخرين مطالب

واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان , شاخصها وآمار ماهیانه , فصلی وشش ماهه خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی , اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ ومیر شهرستان می باشد.

اهداف  كلي واحد : خدمات بهداشتي درماني دركشور به منظور تأمين عمر طولاني تر و زندگي سالم تر مردم طراحي شده است . برآيندهاي عملكرد نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در سطوح ملي و استاني شاخص هايي سنجيده مي شود كه از طريق جمع آوري اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام جمع آوري آمار اطلاعات به صورت جاري جمع آوري مي گردد . با توجه به رشد روز افزون فن آوري اطلاعات و بكارگيري آن در نظام سلامت مي توان از آن به عنوان ابزاري براي تصميم گيري و عملكرد مديريت سازمان به منظور ارتقاء فرآيندهاي سيستم و سياستگذاري استفاده نمود

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

سمت

علي ياقوتي

كارشناس مسئول آمار

مسئول واحد آمار

 محبوبه راستگو  كاردان آمار و مدارك پزشكي  كاردان آمار و مدارك پزشكي

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد آمار

واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان , شاخصها وآمار ماهیانه , فصلی وشش ماهه خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی , اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ ومیر شهرستان می باشد.

اهداف  كلي واحد : خدمات بهداشتي درماني دركشور به منظور تأمين عمر طولاني تر و زندگي سالم تر مردم طراحي شده است . برآيندهاي عملكرد نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در سطوح ملي و استاني شاخص هايي سنجيده مي شود كه از طريق جمع آوري اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام جمع آوري آمار اطلاعات به صورت جاري جمع آوري مي گردد . با توجه به رشد روز افزون فن آوري اطلاعات و بكارگيري آن در نظام سلامت مي توان از آن به عنوان ابزاري براي تصميم گيري و عملكرد مديريت سازمان به منظور ارتقاء فرآيندهاي سيستم و سياستگذاري استفاده نمود

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

سمت

علي ياقوتي

كارشناس مسئول آمار

مسئول واحد آمار

 محبوبه راستگو  كاردان آمار و مدارك پزشكي  كاردان آمار و مدارك پزشكي