ورود كاربران

آخرين مطالب

    –  بررسي اطلاعات و فرم هاي آماري ارسال شده از سوي واحدهاي محيطي

     –  جمع بندي و ارسال اطلاعات

    –   ارائه آمار به هنگام 

    – ارائه شاخص هاي جمعيتي 

    –   ارائه شاخص هاي حياتي 

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۳

اهداف اختصاصي واحد آمار

    –  بررسي اطلاعات و فرم هاي آماري ارسال شده از سوي واحدهاي محيطي

     –  جمع بندي و ارسال اطلاعات

    –   ارائه آمار به هنگام 

    – ارائه شاخص هاي جمعيتي 

    –   ارائه شاخص هاي حياتي