ورود كاربران

آخرين مطالب

نام و نام خانوادگي مرضیه رضایی  
مدرك تحصيلي لیسانس
رشته تحصيلي مامایی
سمت مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
سوابق اجرايي
  • مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
ايميل salamat@shmu.ac.ir
صدری              مربي مركز آموزش بهورزي             
نسرين رضايي كارشناس مامايي مربي مركز آموزش بهورزي 
مژگان نيري كارشناس پرستاري مربي مركز آموزش بهورزي 

تاريخ ويرايش: دوشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۷

معرفي واحد بهورزي

نام و نام خانوادگي مرضیه رضایی  
مدرك تحصيلي لیسانس
رشته تحصيلي مامایی
سمت مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
سوابق اجرايي
  • مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
ايميل salamat@shmu.ac.ir
صدری              مربي مركز آموزش بهورزي             
نسرين رضايي كارشناس مامايي مربي مركز آموزش بهورزي 
مژگان نيري كارشناس پرستاري مربي مركز آموزش بهورزي