ورود كاربران

آخرين مطالب

نام و نام خانوادگي عبدالرضا يوسفي  
مدرك تحصيلي فوق ليسانس
رشته تحصيلي مديريت
سمت مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
سوابق اجرايي
 • مدير مركز آموزش بهورزي و بازآموزي كاركنان نظام سلامت
 • رابط دانشگاهي فصلنامه وعضوهيات تحريريه فصلنامه بهورز
 • كارشناس مسئول ارتباطات وآموزش سلامت معاونت بهداشتي
 • دبير كميته هاي اطلاع رساني برنامه و طرحهاي مختلف سلامت
 • عضو تيم تدوين برنامه راهبردي آموزش سلامت وزارت بهداشت
 • كارشناس مبارزه با بيماريها
 • سرپرست مراكز بهداشتي درماني روستايي
 • كاردان مبارزه با بيماريها
ايميل salamat@shmu.ac.ir
مرضيه رضايي كارشناس مامايي              مربي مركز آموزش بهورزي             
نسرين رضايي كارشناس مامايي مربي مركز آموزش بهورزي 
مژگان نيري كارشناس پرستاري مربي مركز آموزش بهورزي 

تاريخ ويرايش: سه شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۴

معرفي واحد بهورزي

نام و نام خانوادگي عبدالرضا يوسفي  
مدرك تحصيلي فوق ليسانس
رشته تحصيلي مديريت
سمت مدير مركز آموزش بهورزي و باز آموزي كاركنان نظام سلامت
سوابق اجرايي
 • مدير مركز آموزش بهورزي و بازآموزي كاركنان نظام سلامت
 • رابط دانشگاهي فصلنامه وعضوهيات تحريريه فصلنامه بهورز
 • كارشناس مسئول ارتباطات وآموزش سلامت معاونت بهداشتي
 • دبير كميته هاي اطلاع رساني برنامه و طرحهاي مختلف سلامت
 • عضو تيم تدوين برنامه راهبردي آموزش سلامت وزارت بهداشت
 • كارشناس مبارزه با بيماريها
 • سرپرست مراكز بهداشتي درماني روستايي
 • كاردان مبارزه با بيماريها
ايميل salamat@shmu.ac.ir
مرضيه رضايي كارشناس مامايي              مربي مركز آموزش بهورزي             
نسرين رضايي كارشناس مامايي مربي مركز آموزش بهورزي 
مژگان نيري كارشناس پرستاري مربي مركز آموزش بهورزي