ورود كاربران

آخرين مطالب

۱-جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي

۲-اجراي برنامه نظام ثبت وظيفه بندي علل مرگ

۳-جمع آوري و كنترل اطلاعات زيج حياتي و استخراج شاخص هاي مربوطه

۴-جمع آوري، كنترل و استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

۵ -جمع آوري ، كنترل ، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز

۶-طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

۷-تهيه و تدوين گزارشات لازم با همكاري و هماهنگي گروه ها

۸-پايش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال آمار و اطلاعات مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

۹- اجراي برنامه   (HNIS نظام جامع اطلاعات شبكه سلامت

۱۰-  شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

 ۱۱-انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

۱۲-   مطالعه و بررسیهای لازم جهت بهبود روشهای انجام کار، بازنگری در فرمهای مدارک پزشکی

 ۱۳- سازماندهی، اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۳

شرح وظايف واحد آمار

۱-جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي

۲-اجراي برنامه نظام ثبت وظيفه بندي علل مرگ

۳-جمع آوري و كنترل اطلاعات زيج حياتي و استخراج شاخص هاي مربوطه

۴-جمع آوري، كنترل و استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

۵ -جمع آوري ، كنترل ، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز

۶-طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

۷-تهيه و تدوين گزارشات لازم با همكاري و هماهنگي گروه ها

۸-پايش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال آمار و اطلاعات مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

۹- اجراي برنامه   (HNIS نظام جامع اطلاعات شبكه سلامت

۱۰-  شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

 ۱۱-انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

۱۲-   مطالعه و بررسیهای لازم جهت بهبود روشهای انجام کار، بازنگری در فرمهای مدارک پزشکی

 ۱۳- سازماندهی، اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل