ورود كاربران

آخرين مطالب

 مركز آموزش بهورزي به عنوان يكي از واحدها ستادي مركز بهداشت شهرستان تحت نظارت مستقيم رييس مركز بهداشت شهرستان اداره ميشود.  با توجه گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان لزوم آموزش مداوم آنان پس از فارغ التحصیلی نیز کاملا محسوس بوده و نیاز به متولی خاص در سیستم دارد که آموزش بهورزی این وظیفه را در کنار جذب و تربیت آنان به عهده دارد

تامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرايط جغرافيايي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ،‌ ارزش اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي درماني ايجاب مي نمايد كه با استفاده از تجارب قبلي خود و ساير كشورهاي جهان ضمن رعايت آداب و سنن فرهنگي جامعه روش مناسبي   براي  برآوردن نيازهاي اساسي بهداشتي درماني مردم بخصوص در نقاط روستايي و محروم بكار گرفته شود تا نيازمندان اين خدمات بتوانند در داخل يك نظام منسجم از ضروري ترين مراقبتهاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند دراين نظام انعطاف لازم جهت تغيير واصلاح واستقرار رويكردهاي نوين درنظام سلامت وجود دارد .در نظام جاري ارايه خدمات اولين سطح تماس جامعه (روستايي)با واحدهاي رسمي سلامت كشور ،  خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني  است . خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز بهداشتي درماني فعاليت مي كند .    نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان (زن و مرد) بومي هستند كه بر اساس ضوابط و مقررات خاصي انتخاب و پذيرش شده و‌اموزشهاي لازم را در مركز آموزش بهورزي فرا  مي گيرند .

 

 

الف پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزي– کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

 1.  تعیین روستاهاي داراي اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز
 2. بررسی پستهاي بلاتصدي بهورزي
 3.  اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیري کسب مجوز با همکاري حوزه معاونت بهداشتی
 4.  توجیه برنامه در روستاهاي اصلی و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همکاري مردم ، شوراي اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان
 5.  بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرایط براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزشیابی خدمات
 6.  اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهاي مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره
 7.  جمع آوري و بررسی مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون
 8.  تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان
 9.  برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش
 10.  اعلام اسامی پذیرفته شدگان براي ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزي
 11.  فراهم نمودن تسهیلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.
 12. سایر وظایف مرکز آمو زش بهورزي:
 •    تامین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آیین نامه
 •   اجراي برنامه هاي آموزش نظري – عملی و کار آموزي و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل  آموزشی
 •   برگزاري آزمونهاي پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
 •    برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا طبق آیین نامه ماما روستا
 •    برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما طبق آیین نامه بهورز ماما
 •    تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست هاي آموزشی
 •   برگزاري امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
 •    تامین محیط سالم اجتماعی براي دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 •   بر پایی اردوهاي علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزي در معیت مربیان
 •    اجراي آموزش عملی و کارآموزي کمکهاي اولیه و…… در بیمارستان
 •   همکاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم هاي نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 •    تهیه و جمع آوري مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 •   طراحی و برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی غیر حضوري از راه دور بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز
 •    تشکیل کمیته آموزش شهرستان  متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان, مسئولین ستادي برحسب مورد ، مدیرمرکزآموزش بهورزی )که به منظور اجراي وظایف زیر صورت می گیرد.
 1. نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي برگزار شده پس از شش ماه جهت بهورزان و باهمکاري واحدهاي ستادي
 2.  اعلام نتایج نیاز سنجی ها به واحد هاي ستادي
 3.  دریافت نیازهاي آموزشی کارکنان از واحدهاي مختلف مرکز بهداشت شهرستان
 4.  تطبیق نیازهاي واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود
 5.  برنامه ریزي جهت اجراي دوره هاي آموزشی با همکاري واحدهاي ستادي
 6.  نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههاي برگزار شده بر اساس چک لیست )تهیه طرح درس ، پیش آزمون و پس آزمون, نحوه تهیه سئوالات, انتخاب مربی… )
 7.  ارزشیابی دوره هاي آموزش در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهاد ها و تعیین نارساییها وارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش
 8.  تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف, ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی
 9.  مشارکت در برنامه ریزي و برگزاري سمینارهاي آموزشی, ارزشیابی آنها و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگانو انعکاس آن به مسئولین اجرایی
 10.  بررسی سیاستها و خط مشی هاي نظام اداري کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت
 11.  شناسایی استراتژیها و جهت گیریها ي آموزشی
 12. بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهاي اجرایی مناسب
 13.  انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه هاي آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا
 14.  بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همکاري واحدهاي مرتبط مرکزبهداشت
 15.  تعیین روش و شیوه آموزش با هماهنگی واحدهاي ستادي
 16.  تامین و پیگیري ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب

تذکر: دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزي می باشد .

شرکت درجلسات ادغام برنامه هاي جدید و همکاري و مشارکت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها

* توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگی مدیرمرکز از مربیان توانمند در امرتدریس استفاده گردد .

 •    برنامه ریزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه وتحلیل کار گاه هاي بر گزار شده
 •    برگزاري کلاسهاي عملی و مهارت آموزي جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند
 •    مشارکت در برگزاري دوره هاي کارورزي، کارآموزي دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی
 •    مشارکت در آموزشدانشجویان دوره هاي پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
 •    مشارکت در ارتقاء برنامه هاي آموزشی و کارآموزي دانشجویان با همکاري دانشکده ها
 •    مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزي دانشجویان در مراکزبهداشتی درمانی به آنها
 •    برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاري سایر واحد هاي ستادي
 •   انتخاب بهورز و مربی نمونه
 •  تشکیل شوراي بهورزي
 •    حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزي مرکز بهداشت شهرستان و استان
 •   مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 •   نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشی و دانش آموزي و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
 •   ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 •    مشارکت در کمیته هاي آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 •   همکاري با مرکز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانشآموزي و مراکز بهداشتی درمانی جدید
 •  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
 •    مشارکت در امور اداري بهورزان ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان
 •   پژوهش در عرصه هاي بهداشتی درمانی
 •   تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همکاري امور اداري
 •  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات به ویژه بهورزان

۱-نقاط قوت :

وجود پروتكل و آيين نامه هاي كشوري در تربيت بهورزان كه منجر به تعهد وهمراهي ساير مسئولين دانشگاه علوم پزشكي ومعاونت بهداشتي گرديده است.

-تمايل كاركنان به موضوعات آموزشي به علت احساس نياز شغلي و نيز فوايد مترتب بر اخذ گواهي هاي آموزشي كه مركز اموزش بهورزي متولي ويا پيگير آن مي باشد.

۲-نقاط ضعف :

-تصميم گيري در جذب دانش آموزان  بهورزي در اختيار معاونت بهداشتي نبوده بلكه تابع قوانيني است كه لزوماً پذيرش بهترين گزينه ها را تسهيل وپشتيباني نمي كند كه مي تواند در تربيت نيروي انساني توانمند(بهورزان با مهارت وقابليت مطلوب)تاثير گذار باشد.

-كمبود نيروي انساني در اين قسمت (كمبود مربي خدمات بهداشتي)

-هماهنگي هاي متعدد وزمان بر در اين حوزه

-نبود ساختمان وفضاي اختصاصي واستاندارد جهت مركز آموزش بهورزي درشاهرود(محل استقرار فعلي اين مركزموقتاً درشهربسطام است) كه بر نحوه وكيفيت ارتباط وتعامل با واحدهاي ستادي وكاركنان مراكز وخانه هاي بهداشت تاثير گذار بوده مانع تسهيل در تعامل موردانتظار مي گردد.

۳-فرصت ها :

-حمايت سياست هاي بخش سلامت از تربيت نيروي انساني  توانمند

-سوابق وتجارب كشوري موفق در زمينه خانه هاي بهداشت و فعاليت بهورزان

۴-تهديد ها:

-اولويت كمتر برنامه هاي آموزش كاركنان و تربيت بهورزان از نظر تخصيص اعتبار درمقايسه با موضوعات درمان وتجهيزات مراكز بهداشتي درماني

– هماهنگي هاي دشوار در راستاي همسو سازي كليه واحدها وادارات مرتبط

– تحقق و پژوهش كم در اين حوزه

-پراكندگي  خانه هاي بهداشت درسطح شهرستان هاي شاهرود وميامي  (با توجه به وسعت ،پراكندگي و جمعيت)

تاريخ ويرايش: یکشنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۴

وظايف مركز آموزش بهورزي

 مركز آموزش بهورزي به عنوان يكي از واحدها ستادي مركز بهداشت شهرستان تحت نظارت مستقيم رييس مركز بهداشت شهرستان اداره ميشود.  با توجه گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان لزوم آموزش مداوم آنان پس از فارغ التحصیلی نیز کاملا محسوس بوده و نیاز به متولی خاص در سیستم دارد که آموزش بهورزی این وظیفه را در کنار جذب و تربیت آنان به عهده دارد

تامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرايط جغرافيايي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ،‌ ارزش اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي درماني ايجاب مي نمايد كه با استفاده از تجارب قبلي خود و ساير كشورهاي جهان ضمن رعايت آداب و سنن فرهنگي جامعه روش مناسبي   براي  برآوردن نيازهاي اساسي بهداشتي درماني مردم بخصوص در نقاط روستايي و محروم بكار گرفته شود تا نيازمندان اين خدمات بتوانند در داخل يك نظام منسجم از ضروري ترين مراقبتهاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند دراين نظام انعطاف لازم جهت تغيير واصلاح واستقرار رويكردهاي نوين درنظام سلامت وجود دارد .در نظام جاري ارايه خدمات اولين سطح تماس جامعه (روستايي)با واحدهاي رسمي سلامت كشور ،  خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني  است . خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز بهداشتي درماني فعاليت مي كند .    نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان (زن و مرد) بومي هستند كه بر اساس ضوابط و مقررات خاصي انتخاب و پذيرش شده و‌اموزشهاي لازم را در مركز آموزش بهورزي فرا  مي گيرند .

 

 

الف پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزي– کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

 1.  تعیین روستاهاي داراي اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز
 2. بررسی پستهاي بلاتصدي بهورزي
 3.  اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیري کسب مجوز با همکاري حوزه معاونت بهداشتی
 4.  توجیه برنامه در روستاهاي اصلی و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همکاري مردم ، شوراي اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان
 5.  بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرایط براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزشیابی خدمات
 6.  اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهاي مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره
 7.  جمع آوري و بررسی مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون
 8.  تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان
 9.  برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش
 10.  اعلام اسامی پذیرفته شدگان براي ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزي
 11.  فراهم نمودن تسهیلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.
 12. سایر وظایف مرکز آمو زش بهورزي:
 •    تامین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آیین نامه
 •   اجراي برنامه هاي آموزش نظري – عملی و کار آموزي و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل  آموزشی
 •   برگزاري آزمونهاي پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
 •    برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا طبق آیین نامه ماما روستا
 •    برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما طبق آیین نامه بهورز ماما
 •    تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست هاي آموزشی
 •   برگزاري امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
 •    تامین محیط سالم اجتماعی براي دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 •   بر پایی اردوهاي علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزي در معیت مربیان
 •    اجراي آموزش عملی و کارآموزي کمکهاي اولیه و…… در بیمارستان
 •   همکاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم هاي نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 •    تهیه و جمع آوري مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 •   طراحی و برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی غیر حضوري از راه دور بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز
 •    تشکیل کمیته آموزش شهرستان  متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان, مسئولین ستادي برحسب مورد ، مدیرمرکزآموزش بهورزی )که به منظور اجراي وظایف زیر صورت می گیرد.
 1. نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي برگزار شده پس از شش ماه جهت بهورزان و باهمکاري واحدهاي ستادي
 2.  اعلام نتایج نیاز سنجی ها به واحد هاي ستادي
 3.  دریافت نیازهاي آموزشی کارکنان از واحدهاي مختلف مرکز بهداشت شهرستان
 4.  تطبیق نیازهاي واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود
 5.  برنامه ریزي جهت اجراي دوره هاي آموزشی با همکاري واحدهاي ستادي
 6.  نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههاي برگزار شده بر اساس چک لیست )تهیه طرح درس ، پیش آزمون و پس آزمون, نحوه تهیه سئوالات, انتخاب مربی… )
 7.  ارزشیابی دوره هاي آموزش در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهاد ها و تعیین نارساییها وارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش
 8.  تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف, ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی
 9.  مشارکت در برنامه ریزي و برگزاري سمینارهاي آموزشی, ارزشیابی آنها و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگانو انعکاس آن به مسئولین اجرایی
 10.  بررسی سیاستها و خط مشی هاي نظام اداري کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت
 11.  شناسایی استراتژیها و جهت گیریها ي آموزشی
 12. بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهاي اجرایی مناسب
 13.  انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه هاي آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا
 14.  بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همکاري واحدهاي مرتبط مرکزبهداشت
 15.  تعیین روش و شیوه آموزش با هماهنگی واحدهاي ستادي
 16.  تامین و پیگیري ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب

تذکر: دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزي می باشد .

شرکت درجلسات ادغام برنامه هاي جدید و همکاري و مشارکت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها

* توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگی مدیرمرکز از مربیان توانمند در امرتدریس استفاده گردد .

 •    برنامه ریزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه وتحلیل کار گاه هاي بر گزار شده
 •    برگزاري کلاسهاي عملی و مهارت آموزي جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند
 •    مشارکت در برگزاري دوره هاي کارورزي، کارآموزي دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی
 •    مشارکت در آموزشدانشجویان دوره هاي پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
 •    مشارکت در ارتقاء برنامه هاي آموزشی و کارآموزي دانشجویان با همکاري دانشکده ها
 •    مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزي دانشجویان در مراکزبهداشتی درمانی به آنها
 •    برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاري سایر واحد هاي ستادي
 •   انتخاب بهورز و مربی نمونه
 •  تشکیل شوراي بهورزي
 •    حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزي مرکز بهداشت شهرستان و استان
 •   مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 •   نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشی و دانش آموزي و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
 •   ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 •    مشارکت در کمیته هاي آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 •   همکاري با مرکز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانشآموزي و مراکز بهداشتی درمانی جدید
 •  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
 •    مشارکت در امور اداري بهورزان ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان
 •   پژوهش در عرصه هاي بهداشتی درمانی
 •   تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همکاري امور اداري
 •  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات به ویژه بهورزان

۱-نقاط قوت :

وجود پروتكل و آيين نامه هاي كشوري در تربيت بهورزان كه منجر به تعهد وهمراهي ساير مسئولين دانشگاه علوم پزشكي ومعاونت بهداشتي گرديده است.

-تمايل كاركنان به موضوعات آموزشي به علت احساس نياز شغلي و نيز فوايد مترتب بر اخذ گواهي هاي آموزشي كه مركز اموزش بهورزي متولي ويا پيگير آن مي باشد.

۲-نقاط ضعف :

-تصميم گيري در جذب دانش آموزان  بهورزي در اختيار معاونت بهداشتي نبوده بلكه تابع قوانيني است كه لزوماً پذيرش بهترين گزينه ها را تسهيل وپشتيباني نمي كند كه مي تواند در تربيت نيروي انساني توانمند(بهورزان با مهارت وقابليت مطلوب)تاثير گذار باشد.

-كمبود نيروي انساني در اين قسمت (كمبود مربي خدمات بهداشتي)

-هماهنگي هاي متعدد وزمان بر در اين حوزه

-نبود ساختمان وفضاي اختصاصي واستاندارد جهت مركز آموزش بهورزي درشاهرود(محل استقرار فعلي اين مركزموقتاً درشهربسطام است) كه بر نحوه وكيفيت ارتباط وتعامل با واحدهاي ستادي وكاركنان مراكز وخانه هاي بهداشت تاثير گذار بوده مانع تسهيل در تعامل موردانتظار مي گردد.

۳-فرصت ها :

-حمايت سياست هاي بخش سلامت از تربيت نيروي انساني  توانمند

-سوابق وتجارب كشوري موفق در زمينه خانه هاي بهداشت و فعاليت بهورزان

۴-تهديد ها:

-اولويت كمتر برنامه هاي آموزش كاركنان و تربيت بهورزان از نظر تخصيص اعتبار درمقايسه با موضوعات درمان وتجهيزات مراكز بهداشتي درماني

– هماهنگي هاي دشوار در راستاي همسو سازي كليه واحدها وادارات مرتبط

– تحقق و پژوهش كم در اين حوزه

-پراكندگي  خانه هاي بهداشت درسطح شهرستان هاي شاهرود وميامي  (با توجه به وسعت ،پراكندگي و جمعيت)