ورود كاربران

آخرين مطالب

واحد مبارزه با بیماریها در ستاد معاونت بهداشتي  واقع شده است .که وظیفه اصلی آن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر می باشد .
اهم وظايف واحد بيماريها:
تهیه وتدوين برنامه جامع عملياتي واحد
كشف به موقع همه گيري ها و برنامه ریزی جهت کنترل
پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بيماري ها
توزيع واكسن بين مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
نظارت بر اجراي برنامه ايمن سازي
انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
جمع آوري آمار و ارسال به مركز مديريت بيماري ها
پايش و نظارت مستمر بر واحدهاي محيطي و ارسال پسخوراند
اجراي طرحهاي ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماريها
تخمین و برآورد تجهيزات و داروهاي لازم
برگزاري کارگاه های آموزشي در سطوح مختلف جهت افزايش آگاهي کارکنان


در زمينه مراقبت بيماري ها اين واحد با انجام مراقبت فعال و غيرفعال گزارشات مربوط به بيماري ها راجمع آوري و پس از تجزيه و تحليل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل مي آورد.

بيماريهاي مشمول گزارش شامل دو گروه بشـرح ذيل هستند:
بيماريهاي مشمول گزارش فوري(تلفني) :  وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادي، ديفتري، كزازنوزادان، مننژيت، عوارض ايمنسازي(مواردمرگ،بستري دربيمارستان،آبسه،كليه پيامدهاي غير معمول شديد يا خوشه اي بزرگ و هرگونه عارضه اي كه باعث تشويش عمومي شود)، طاعون، تيفوس، تب زرد، مالاريا، بوتوليسم ، سياه زخم تنفسي، هرمورد حيوان گزيدگي، بيماري هاي بثوري خونريزي دهنده ( CCHF )،شيستوزوميازيس وهرگونه افزايش ناگهاني موارد بيماريهاي عفوني.

بيماريهاي مشمول گزارش غيرفوري :سل، جذام، سياه سرفه،كزاز بالغين، عوارض ايمنسازي (سايرموارد)، ايدز و موارد اچ آي وي مثبت، بيماريهاي آميزشي،  انواع هپاتيت ويرال A , B, C, D,E ، تيفوئيد، شيگلوز، لپتوسپيروز، سياه زخم جلدي، كالا آزار، تب مالت ،سالك، عفونتهاي بيمارستاني

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

                            سمت
منصوره فاتح

كارشناس مسئول مبارزه با بيماري هاي واگير

مسئول مبارزه با بيماري هاي واگير

زهرا محمدپور

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

علي محمد حسني

كارشناس مبارزه با بيماري ها

كارشناس مبارزه با بيماري ها

غلامرضا نجوي

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

عيسي معصومي

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

محمد مومني

كارشناس مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

مريم عنايت فرد

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

فاطمه سادات ميربديعي

كارشناس مبارزه با بيماريها

كارشناس مبارزه با بيماريها

ايمان سلامت

كاردان زنجيره سرما

كاردان زنجيره سرما

امير محمدي راد

كارشناس بهداشت رواني عظيما

كارشناس بهداشت رواني

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

واحد مبارزه با بیماریها در ستاد معاونت بهداشتي  واقع شده است .که وظیفه اصلی آن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر می باشد .
اهم وظايف واحد بيماريها:
تهیه وتدوين برنامه جامع عملياتي واحد
كشف به موقع همه گيري ها و برنامه ریزی جهت کنترل
پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بيماري ها
توزيع واكسن بين مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
نظارت بر اجراي برنامه ايمن سازي
انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
جمع آوري آمار و ارسال به مركز مديريت بيماري ها
پايش و نظارت مستمر بر واحدهاي محيطي و ارسال پسخوراند
اجراي طرحهاي ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماريها
تخمین و برآورد تجهيزات و داروهاي لازم
برگزاري کارگاه های آموزشي در سطوح مختلف جهت افزايش آگاهي کارکنان


در زمينه مراقبت بيماري ها اين واحد با انجام مراقبت فعال و غيرفعال گزارشات مربوط به بيماري ها راجمع آوري و پس از تجزيه و تحليل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل مي آورد.

بيماريهاي مشمول گزارش شامل دو گروه بشـرح ذيل هستند:
بيماريهاي مشمول گزارش فوري(تلفني) :  وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادي، ديفتري، كزازنوزادان، مننژيت، عوارض ايمنسازي(مواردمرگ،بستري دربيمارستان،آبسه،كليه پيامدهاي غير معمول شديد يا خوشه اي بزرگ و هرگونه عارضه اي كه باعث تشويش عمومي شود)، طاعون، تيفوس، تب زرد، مالاريا، بوتوليسم ، سياه زخم تنفسي، هرمورد حيوان گزيدگي، بيماري هاي بثوري خونريزي دهنده ( CCHF )،شيستوزوميازيس وهرگونه افزايش ناگهاني موارد بيماريهاي عفوني.

بيماريهاي مشمول گزارش غيرفوري :سل، جذام، سياه سرفه،كزاز بالغين، عوارض ايمنسازي (سايرموارد)، ايدز و موارد اچ آي وي مثبت، بيماريهاي آميزشي،  انواع هپاتيت ويرال A , B, C, D,E ، تيفوئيد، شيگلوز، لپتوسپيروز، سياه زخم جلدي، كالا آزار، تب مالت ،سالك، عفونتهاي بيمارستاني

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

                            سمت
منصوره فاتح

كارشناس مسئول مبارزه با بيماري هاي واگير

مسئول مبارزه با بيماري هاي واگير

زهرا محمدپور

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

علي محمد حسني

كارشناس مبارزه با بيماري ها

كارشناس مبارزه با بيماري ها

غلامرضا نجوي

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

عيسي معصومي

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

محمد مومني

كارشناس مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

مريم عنايت فرد

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير

فاطمه سادات ميربديعي

كارشناس مبارزه با بيماريها

كارشناس مبارزه با بيماريها

ايمان سلامت

كاردان زنجيره سرما

كاردان زنجيره سرما

امير محمدي راد

كارشناس بهداشت رواني عظيما

كارشناس بهداشت رواني