ورود كاربران

آخرين مطالب

بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن
بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
بيماري هاي منتقله از از راه آب و غذا
سل و جذام
ايدز و بيماري هاي آميزشي
هپاتيت
مالاريا

معرفي واحد واگير:

واحد مبارزه با بيماري هاي واگير بر پايه علم اپيدميولوژي، مراقبت ( Surveillance ) در برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با بيماريها را انجام مي‌دهد. مراقبت به معناي موشكافي و دقت مداوم در عوامل تعيين كننده بروز و انتشار بيماريها و ساير شرايط ناخوشي مي‌باشد و با جمع‌آوري مداوم و منظم، تجزيه و تحليل و تفسير داده‌هاي بهداشتي در فرآيند توصيف و پايش سلامتي جامعه را بعهده دارد. اهداف اين مراقبت شامل پايش سير بيماري كه به طراحي برنامه‌اي مطابق با شرايط جديد بيماري منجر مي‌شود، تعيين گروههاي در معرض خطر بيماري و مرگ براي بيماريهاي داراي اولويت، ارزيابي تأثير فعاليت‌هاي پيشگيري و درمان بر ميزان بروز و شيوع، تعيين اولويت‌هاي موجود در بين فعاليت‌هاي كنترل بيماري و كمك به تعيين هويت و انجام پژوهش و كنترل اپيدمي‌ها مي‌باشد.

بيماريهاي واگير مشمول مراقبت در كشور شامل:

بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن: ديفتري، كزاز، سياه‌سرفه، هپاتيت، فلج اطفال، سرخك و مننژيت

ايدز و بيماريهاي  آميزشي منتقله از طريق تماس جنسي مانند: سفليس

بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان: بروسلوز، هاري، ليشمانيوز، سياه‌زخم، كيست هيداتيك، تب‌هاي خونريزي دهنده كريمه كنگو، لپتوسپيروز و …

بيماريهاي انگلي و روده‌اي: وبا، تيفوئيد، اسهال خوني، بوتوليسم و …

بيماريهاي منتقله از ناقلين: مالاريا

 سل و جذام

 آنفلوآنزا

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

بيماري هاي واگير

بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن
بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
بيماري هاي منتقله از از راه آب و غذا
سل و جذام
ايدز و بيماري هاي آميزشي
هپاتيت
مالاريا

معرفي واحد واگير:

واحد مبارزه با بيماري هاي واگير بر پايه علم اپيدميولوژي، مراقبت ( Surveillance ) در برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با بيماريها را انجام مي‌دهد. مراقبت به معناي موشكافي و دقت مداوم در عوامل تعيين كننده بروز و انتشار بيماريها و ساير شرايط ناخوشي مي‌باشد و با جمع‌آوري مداوم و منظم، تجزيه و تحليل و تفسير داده‌هاي بهداشتي در فرآيند توصيف و پايش سلامتي جامعه را بعهده دارد. اهداف اين مراقبت شامل پايش سير بيماري كه به طراحي برنامه‌اي مطابق با شرايط جديد بيماري منجر مي‌شود، تعيين گروههاي در معرض خطر بيماري و مرگ براي بيماريهاي داراي اولويت، ارزيابي تأثير فعاليت‌هاي پيشگيري و درمان بر ميزان بروز و شيوع، تعيين اولويت‌هاي موجود در بين فعاليت‌هاي كنترل بيماري و كمك به تعيين هويت و انجام پژوهش و كنترل اپيدمي‌ها مي‌باشد.

بيماريهاي واگير مشمول مراقبت در كشور شامل:

بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن: ديفتري، كزاز، سياه‌سرفه، هپاتيت، فلج اطفال، سرخك و مننژيت

ايدز و بيماريهاي  آميزشي منتقله از طريق تماس جنسي مانند: سفليس

بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان: بروسلوز، هاري، ليشمانيوز، سياه‌زخم، كيست هيداتيك، تب‌هاي خونريزي دهنده كريمه كنگو، لپتوسپيروز و …

بيماريهاي انگلي و روده‌اي: وبا، تيفوئيد، اسهال خوني، بوتوليسم و …

بيماريهاي منتقله از ناقلين: مالاريا

 سل و جذام

 آنفلوآنزا