ورود كاربران

آخرين مطالب

  بيماري هاي قلبي عروقي
سوانح و حوادث
سرطان
كم كاري تيروئيد نوزادان
فنيل كتونوري
تالاسمي
ديابت
پرفشارخوني
بيماري هاي مزمن تنفسي

معرفي واحد غير واگير:

انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و … گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزي در لابلاي تبليغات بي رويه محصولات غذايي نامناسب و تبعات ناشي از رشد جمعيت  نظير آلودگي هوا، ترافيك و حوادث جاده اي، افزايش استفاده از سموم كشاورزي، استرس هاي محيطي، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناك محصور گشته است.

وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و مصرف سبزي و ميوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير برابر پروتكل وزارت بهداشت و درمان و در كل ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم مي باشد و اين مهم ميسر نيست مگر با همكاري درون بخشي و برون بخشي. برنامه هاي غير واگير شامل: دیابت، سرطان، بيماري هاي ژنتیکي، بیماری قلبی – عروقی و پرفشاری خون، پیشگیری از حوادث و برنامه جامعه ایمن

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

بيماري هاي غير واگير

  بيماري هاي قلبي عروقي
سوانح و حوادث
سرطان
كم كاري تيروئيد نوزادان
فنيل كتونوري
تالاسمي
ديابت
پرفشارخوني
بيماري هاي مزمن تنفسي

معرفي واحد غير واگير:

انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و … گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزي در لابلاي تبليغات بي رويه محصولات غذايي نامناسب و تبعات ناشي از رشد جمعيت  نظير آلودگي هوا، ترافيك و حوادث جاده اي، افزايش استفاده از سموم كشاورزي، استرس هاي محيطي، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناك محصور گشته است.

وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و مصرف سبزي و ميوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير برابر پروتكل وزارت بهداشت و درمان و در كل ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم مي باشد و اين مهم ميسر نيست مگر با همكاري درون بخشي و برون بخشي. برنامه هاي غير واگير شامل: دیابت، سرطان، بيماري هاي ژنتیکي، بیماری قلبی – عروقی و پرفشاری خون، پیشگیری از حوادث و برنامه جامعه ایمن