ورود كاربران

آخرين مطالب

برابر گزارش مركز سلامت محيط و كار و پيوست نامه مدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي، آرايشي بهداشتي، بدينوسيله اقلام غذايي غير مجاز اعلام مي گردد.

**** فايل اطلاع رساني اقلام غير مجاز ۱۴۰

**** فايل اطلاع رساني اقلام غير مجاز ۱۵۰

**** اقلام مواد غذایی غیرمجاز

**** مواد آرایشی بهداشتی غیرمجاز

تاريخ ويرايش: شنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۶

اطلاع رساني مواغذايي غير مجاز

برابر گزارش مركز سلامت محيط و كار و پيوست نامه مدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي، آرايشي بهداشتي، بدينوسيله اقلام غذايي غير مجاز اعلام مي گردد.

**** فايل اطلاع رساني اقلام غير مجاز ۱۴۰

**** فايل اطلاع رساني اقلام غير مجاز ۱۵۰

**** اقلام مواد غذایی غیرمجاز

**** مواد آرایشی بهداشتی غیرمجاز