ورود كاربران

آخرين مطالب

به طور كلي “محيط” به مجموعه اي از عوامل و شرايط خارجي و تاثيرات وارده ناشي از آنها برزندگي يك موجود زنده اطلاق مي گردد . طبق اين تعريف محيط شامل هوا، آب و خاك و روابط بينآ ن ها و كليه موجودات زنده مي باشد. بر اين اساس هدف “بهداشت محيط ” كنترل كليهعواملي است كه بالقوه و بالفعل تاثيرات سويي بر بقاء و سلامتي انسان اعمال مي كنند . برايرسيدن به اين هدف، بهر ه گيري از دانش زيست محيطي و نيز كاربست اصول مهندسي بهمنظور كنترل، اصلاح و بهبود عوامل فيزيكي، شيميايي و زيستي محيط جهت حفظ و ارتقاءسلامتي و رفاه و آسايش انسان ضرورت مي يابد .
مهمترين هدف بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سلامتي انسان و تشخيص و پيشگيري، رفع و كنترل اثرات سوء ناشي از اين عوامل تلقي مي گردد . بهداشتمحيط به طور موكد سلامتي انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلي پيگيري مي كند وكيفيت محيط و حفظ سلامتي اكوسيستم ها را به طور غيرمستقيم مورد توجه قرار مي دهد

شرح وظايف كارشناس بهداشت محيط

۱-     نظارت بر اجراي سياستهاي كشوري و منطقه اي بهداشت محيط

۲-     نظارت بر مشاركت در تهيه و تدوين پروتكلهاي آموزش بهداشت محيط بر اساس بررسي ها و مطالعات انجام شده

۳-     برآورد و پيشنهاد اعتبارات جاري و عمراني مربوط به برنامه هاي بهداشت محيط

۴-     مشاركت در بازديدها به منظور پايش نظارت  ارزشيابي فعاليت هاي واحدهاي تابعه

۵-     پيگيري تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه هاي بهداشت محيط

۶-      برنامه ريزي و تعيين اهداف مربوط به اجراي فرآيندهاي بهداشت محيط در زمينه هاي كنترل بهداشتي آب و فاضلاب

۷-     ايجاد هماهنگي بين بخشي با ارگانهاي ذيربط به ويژه شركتهاي مهندسي آب و فاضلاب شهري و روستايي و تحليل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۸-     اخذ آمار واطلاعات مربوط به وضعيت آب آشاميدني شهرها و روستاهاي استان از شهرستانها تجزيه و تحليل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۹-     نظارت كمي و كيفي بر روي آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب

۱۰- نظارت و كنترل بهداشتي و حفاظتي مراكز پرتوپزشكي و تجزيه و تحليل و ارائه نتايج

۱۱- مطالعه و بررسي مشكلات منطقه در زمينه آلوده كننده هاي هوا در مناطق شهري و روستايي

۱۲- تهيه بسته هاي آموزشي و آموزش مداوم براي گروه هاي هدف

۱۳- اندازه گيري آلاينده هاي هوا با استفاده از دستگاه هاي سنجش موجود

۱۴- انجام آزمايشهاي مربوط به آلودگي هوا آب وفاضلاب بهداشت پرتوها و ساير آزمايشات لازم در آزمايشگاه هاي اختصاصي

۱۵- كنترل و نظارت بهداشتي بر كليه مراكز و اماكن مشمول و غير مشمول قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي

۱۶-  مشاركت در اجراي قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

۱۷- كنترل و نظارت بهداشتي بر كيفيت مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي در سطح محيط ( بعداز توليد تا مصرف)

۱۸- نمونه برداري ا ز مواد غذايي (غير ازمواد خام دامي) در سطح عرضه

۱۹- بازديد و جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط (در مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي اماكن

عمومي و مدارس) ازقبيل بهداشت آب و فاضلاب،  بهداشت هوا ، بهداشت پرتوها ، جمع آوري و دفع زباله (پسماند) ، بهسازي محيط روستا ، كنترل حشرات و جوندگان ناقل ،

سوانح و بلايا و … اقدام و پيگيري در مورد اجراي مقررات و قوانين و اعمال معيارها و ضوابط بهداشتي در رابطه با مسائل بهداشتي محيط

۲۰- نظارت و بازديد بهداشتي مستمر از واحدهاي تابعه ( خانه هاي بهداشت و هدايت و نظارت بر كار بهورزان در زمينه وظايف بهداشت محيط و …

۲۱- همكاري در برنامه ريزي و اجراي كارآموزي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط

۲۲- شناخت و دسته بندي مسايل بهداشت محيط بيمارستان و ارائه راهكارهاي فني و اجرايي جهت حل مشكلات موجود

۲۳- هماهنگي با سوپروايزر آموزشي در اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل بيماران و مراجعين و اختصاص بخشي از برنامه هاي آموزشي به موضوعات بهداشت محيط و

كنترل عفونت

۲۴- ايجاد هماهنگي و جلب همكاري بين بخشي و درون بخشي جهت حل مشكلات بهداشتي بيمارستان

۲۵- نظارت بر نحوه جمع آوري تفكيك حمل و نقل و دفع بهداشتي زباله هاي معمولي عفوني و نوك تيز بيمارستان

۲۶-  نظارت بر جمع آوري و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب بهسازي سالم سازي محيط بيمارستان

۲۷- كنترل بهداشتي رختشويخانه و استريليزاسيون مركزي و نظارت بر نحوه شست و شو گندزدايي و جداسازي البسه و نحوه استريل كردن صحيح وسايل پزشكي

۲۸- مشاركت در تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي براي اجراي برنامه هاي بهداشت محيط

۲۹- مشاركت در جمع آوري طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز در زمين هاي مختلف بهداشت محيط

۳۰- مشاركت و همكاري در برنامه هاي پزشك خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محيط

۳۱- مشاركت در شناسايي و كنترل طغيان بيماريها و اپيدمي ها

۳۲- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي مهارتي و آموزشي در جهت ارتقا ء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

۳۳- مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

۳۴- انجام ساير امور مرتبط طبق دستور مقام فوق.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
غلامعلي شريفي عرب كارشناس مسئول بهداشت محيط مسئول واحد بهداشت محيط
عليرضا شيخ زاده كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
شهربانو آشوري كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
فرشته لشگري كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
بهروز ميرزايي كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
آلاله دهمنش كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد بهداشت محيط

به طور كلي “محيط” به مجموعه اي از عوامل و شرايط خارجي و تاثيرات وارده ناشي از آنها برزندگي يك موجود زنده اطلاق مي گردد . طبق اين تعريف محيط شامل هوا، آب و خاك و روابط بينآ ن ها و كليه موجودات زنده مي باشد. بر اين اساس هدف “بهداشت محيط ” كنترل كليهعواملي است كه بالقوه و بالفعل تاثيرات سويي بر بقاء و سلامتي انسان اعمال مي كنند . برايرسيدن به اين هدف، بهر ه گيري از دانش زيست محيطي و نيز كاربست اصول مهندسي بهمنظور كنترل، اصلاح و بهبود عوامل فيزيكي، شيميايي و زيستي محيط جهت حفظ و ارتقاءسلامتي و رفاه و آسايش انسان ضرورت مي يابد .
مهمترين هدف بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سلامتي انسان و تشخيص و پيشگيري، رفع و كنترل اثرات سوء ناشي از اين عوامل تلقي مي گردد . بهداشتمحيط به طور موكد سلامتي انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلي پيگيري مي كند وكيفيت محيط و حفظ سلامتي اكوسيستم ها را به طور غيرمستقيم مورد توجه قرار مي دهد

شرح وظايف كارشناس بهداشت محيط

۱-     نظارت بر اجراي سياستهاي كشوري و منطقه اي بهداشت محيط

۲-     نظارت بر مشاركت در تهيه و تدوين پروتكلهاي آموزش بهداشت محيط بر اساس بررسي ها و مطالعات انجام شده

۳-     برآورد و پيشنهاد اعتبارات جاري و عمراني مربوط به برنامه هاي بهداشت محيط

۴-     مشاركت در بازديدها به منظور پايش نظارت  ارزشيابي فعاليت هاي واحدهاي تابعه

۵-     پيگيري تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه هاي بهداشت محيط

۶-      برنامه ريزي و تعيين اهداف مربوط به اجراي فرآيندهاي بهداشت محيط در زمينه هاي كنترل بهداشتي آب و فاضلاب

۷-     ايجاد هماهنگي بين بخشي با ارگانهاي ذيربط به ويژه شركتهاي مهندسي آب و فاضلاب شهري و روستايي و تحليل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۸-     اخذ آمار واطلاعات مربوط به وضعيت آب آشاميدني شهرها و روستاهاي استان از شهرستانها تجزيه و تحليل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۹-     نظارت كمي و كيفي بر روي آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب

۱۰- نظارت و كنترل بهداشتي و حفاظتي مراكز پرتوپزشكي و تجزيه و تحليل و ارائه نتايج

۱۱- مطالعه و بررسي مشكلات منطقه در زمينه آلوده كننده هاي هوا در مناطق شهري و روستايي

۱۲- تهيه بسته هاي آموزشي و آموزش مداوم براي گروه هاي هدف

۱۳- اندازه گيري آلاينده هاي هوا با استفاده از دستگاه هاي سنجش موجود

۱۴- انجام آزمايشهاي مربوط به آلودگي هوا آب وفاضلاب بهداشت پرتوها و ساير آزمايشات لازم در آزمايشگاه هاي اختصاصي

۱۵- كنترل و نظارت بهداشتي بر كليه مراكز و اماكن مشمول و غير مشمول قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي

۱۶-  مشاركت در اجراي قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

۱۷- كنترل و نظارت بهداشتي بر كيفيت مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي در سطح محيط ( بعداز توليد تا مصرف)

۱۸- نمونه برداري ا ز مواد غذايي (غير ازمواد خام دامي) در سطح عرضه

۱۹- بازديد و جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط (در مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي اماكن

عمومي و مدارس) ازقبيل بهداشت آب و فاضلاب،  بهداشت هوا ، بهداشت پرتوها ، جمع آوري و دفع زباله (پسماند) ، بهسازي محيط روستا ، كنترل حشرات و جوندگان ناقل ،

سوانح و بلايا و … اقدام و پيگيري در مورد اجراي مقررات و قوانين و اعمال معيارها و ضوابط بهداشتي در رابطه با مسائل بهداشتي محيط

۲۰- نظارت و بازديد بهداشتي مستمر از واحدهاي تابعه ( خانه هاي بهداشت و هدايت و نظارت بر كار بهورزان در زمينه وظايف بهداشت محيط و …

۲۱- همكاري در برنامه ريزي و اجراي كارآموزي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط

۲۲- شناخت و دسته بندي مسايل بهداشت محيط بيمارستان و ارائه راهكارهاي فني و اجرايي جهت حل مشكلات موجود

۲۳- هماهنگي با سوپروايزر آموزشي در اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل بيماران و مراجعين و اختصاص بخشي از برنامه هاي آموزشي به موضوعات بهداشت محيط و

كنترل عفونت

۲۴- ايجاد هماهنگي و جلب همكاري بين بخشي و درون بخشي جهت حل مشكلات بهداشتي بيمارستان

۲۵- نظارت بر نحوه جمع آوري تفكيك حمل و نقل و دفع بهداشتي زباله هاي معمولي عفوني و نوك تيز بيمارستان

۲۶-  نظارت بر جمع آوري و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب بهسازي سالم سازي محيط بيمارستان

۲۷- كنترل بهداشتي رختشويخانه و استريليزاسيون مركزي و نظارت بر نحوه شست و شو گندزدايي و جداسازي البسه و نحوه استريل كردن صحيح وسايل پزشكي

۲۸- مشاركت در تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي براي اجراي برنامه هاي بهداشت محيط

۲۹- مشاركت در جمع آوري طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز در زمين هاي مختلف بهداشت محيط

۳۰- مشاركت و همكاري در برنامه هاي پزشك خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محيط

۳۱- مشاركت در شناسايي و كنترل طغيان بيماريها و اپيدمي ها

۳۲- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي مهارتي و آموزشي در جهت ارتقا ء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

۳۳- مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

۳۴- انجام ساير امور مرتبط طبق دستور مقام فوق.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
غلامعلي شريفي عرب كارشناس مسئول بهداشت محيط مسئول واحد بهداشت محيط
عليرضا شيخ زاده كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
شهربانو آشوري كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
فرشته لشگري كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
بهروز ميرزايي كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط
آلاله دهمنش كارشناس بهداشت محيط كارشناس بهداشت محيط