ورود كاربران

آخرين مطالب

دارو هميشه بعنوان يك عامل مهم در بهبود بيماري ها مطرح بوده است.هر كشوري بر اساس وضعيت جغرافيايي ،بيماري ها و منابع مالي تعدادي از داروها را در ليست داروئي خود قرار داده است و پزشكان موظف به تجويز همان داروها ميباشند.
واحد امور داروئي وظيفه توزيع و تهيه اقلام داروئي و تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت  و همچنين نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي تابعه را بر عهده دارد.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
مريم مصاحبي مسئول امور دارويي مسئول امور دارويي
ناهيد عبداللهي تكنسين امور دارويي تكنسين امور دارويي
زهرا شيبي متصدي امور دارويي متصدي امور دارويي

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد امور دارويي

دارو هميشه بعنوان يك عامل مهم در بهبود بيماري ها مطرح بوده است.هر كشوري بر اساس وضعيت جغرافيايي ،بيماري ها و منابع مالي تعدادي از داروها را در ليست داروئي خود قرار داده است و پزشكان موظف به تجويز همان داروها ميباشند.
واحد امور داروئي وظيفه توزيع و تهيه اقلام داروئي و تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت  و همچنين نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي تابعه را بر عهده دارد.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
مريم مصاحبي مسئول امور دارويي مسئول امور دارويي
ناهيد عبداللهي تكنسين امور دارويي تكنسين امور دارويي
زهرا شيبي متصدي امور دارويي متصدي امور دارويي