ورود كاربران

آخرين مطالب

الف:مصرف منطقي دارو:

۱-از آنجاييكه منابع مالي و بودجه سيستمهاي بهداشتي محدود است و قسمت عمده اي از اين بودجه صرف تهيه و تامين دارو ميشود ،ميتوان با تجويز ومصرف منطقي داروها تا مقدار زيادي از اتلاف سرمايه ملي در بخش دارو جلوگيري كرد.

۲-نمودار مقايسه اي ميانگين اقلام داروئي

۳-نمودار مقايسه اي درصد نسخ داراي حداقل يك آنتي بيوتيك

۴-نمودار مقايسه اي در صد نسخي كه داري حداقل يك قلم داروي تزريقي

۵-نمودار مقايسه اي درصد نسخ داراي حداقل يك قلم داروي استروئيد

۶-نمودار درصد نسخي كه داراي بيش از۵ قلم داروي تجويز شده

ب:تدارك دارو و اقلام مصرفي و تجهيزات پزشكي

نقش مستقيم امور داروئي در خصوص تامين و توزيع دارو و تجهيزات پزشكي ميباشد.كه اين امر منجر به تامين اقلام داروئي و

تجهيزات  مراكز بهداشتي درماي تا پايين ترين سطوح ارائه خدمت (خانه هاي بهداشت)به مردم ميگردد.

شايان ذكر است كه در اين راستا كليه اقلام داروئي در خصوص درمان بيماري هايي نظير سل ،سالك ،پديكلوزيزو…و داروهاي

مربوط به خانواده كه شامل مكملها جهت كودكان و زنان باردار و اقلام تنظيم خانواده مي باشد،به طور رايگان در اختيار

مراجعين به مراكز بهداشتي درماني قرار ميگيرد.

ج:نظارت بر مراكز بهداشتي درماني

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۳

عناوين برنامه هاي امور دارويي

الف:مصرف منطقي دارو:

۱-از آنجاييكه منابع مالي و بودجه سيستمهاي بهداشتي محدود است و قسمت عمده اي از اين بودجه صرف تهيه و تامين دارو ميشود ،ميتوان با تجويز ومصرف منطقي داروها تا مقدار زيادي از اتلاف سرمايه ملي در بخش دارو جلوگيري كرد.

۲-نمودار مقايسه اي ميانگين اقلام داروئي

۳-نمودار مقايسه اي درصد نسخ داراي حداقل يك آنتي بيوتيك

۴-نمودار مقايسه اي در صد نسخي كه داري حداقل يك قلم داروي تزريقي

۵-نمودار مقايسه اي درصد نسخ داراي حداقل يك قلم داروي استروئيد

۶-نمودار درصد نسخي كه داراي بيش از۵ قلم داروي تجويز شده

ب:تدارك دارو و اقلام مصرفي و تجهيزات پزشكي

نقش مستقيم امور داروئي در خصوص تامين و توزيع دارو و تجهيزات پزشكي ميباشد.كه اين امر منجر به تامين اقلام داروئي و

تجهيزات  مراكز بهداشتي درماي تا پايين ترين سطوح ارائه خدمت (خانه هاي بهداشت)به مردم ميگردد.

شايان ذكر است كه در اين راستا كليه اقلام داروئي در خصوص درمان بيماري هايي نظير سل ،سالك ،پديكلوزيزو…و داروهاي

مربوط به خانواده كه شامل مكملها جهت كودكان و زنان باردار و اقلام تنظيم خانواده مي باشد،به طور رايگان در اختيار

مراجعين به مراكز بهداشتي درماني قرار ميگيرد.

ج:نظارت بر مراكز بهداشتي درماني