ورود كاربران

آخرين مطالب

 • ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه (برنامه اصلاح الگوی مصرف چربیها و روغن های خوراکی، آموزش هرم راهنمای غذایی،ترويج مصرف غذاهای سنتی)
 • پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد(IDD )
 • ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبيرستاني از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي
 • مراقبتهاي تغذيه اي در زنان باردار
 • برنامه مشاركتي- حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان زیر ۶ سال
 • تامين يك وعده غذاي گرم در روستامهدها
 • پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی
 • پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی­
 • پيشگيري و كنترل كم خوني فقر آهن

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

                            سمت

مهسا نخعي

كارشناس تغذيه

كارشناس مسئول تغذيه

رسالت اين واحد برنامه ريزي و بهبود امنيت غذايي و ارتقاء كيفيت تغذيه آحاد مردم شهرستان از طريق ارتقاي سطح دسترسي فيزيكي،افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهايي از بيماريهاي مرتبط با غذا با  بكار گيري استراتژي هايي مانند اطلاع رساني و آموزش ، تحقيق و پايش اقدامات پيشگيرانه از مشكلات تغذيه اي اعم از كم خوري، پرخوري و كمبود ريز مغذي ها ميباشد

تغيير سنتهاي گذشته و شيوه هاي جديد زندگي منجر به تغيير در الگوهاي غذايي از جمله افزايش دريافت چربي هاي اشباع و كاهش دريافت ميوه وسبزي گرديده، كه اين امر موجب افزايش شيوع بيماريهاي غير واگير نظير بيماريهاي قلبي – عروقي، سرطان، ديابت و… شده است. اصلاح شيوه زندگي يك راهكار اساسي براي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و پيامدهاي آن مي باشد و آموزش مردم در زمينه رژيم غذايي مناسب، اولين قدم مثبت در راستاي پيشگيري از بيماريهاي فوق است. رژيم غذايي مناسب، ورزش و كاهش مصرف دخانيات مهمترين عواملي هستندكه بايد در برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير مدنظر قرار گيرند. اگرچه چاقي و فشارخون بالا از عوامل مهم خطر در بروز و شيوع اين بيماريهاست ولي عوامل ديگري از جمله نوع چربي هاي دريافتي در جامعه مي تواند از عوامل مهم خطر آفرين باشد. به طوري كه حداقل ۱۵ درصد انرژي دريافتي روزانه بايد از چربي ها تامين شود و ميزان انرژي دريافتي از چربي ها براي بالغين نبايد از ۳۰ درصد تجاوز كند. ميزان اسيدهاي چرب ترانس در رژيم غذايي روزانه به همان اندازه اسيدهاي چرب اشباع شده و شايد بيش از آن در پيدايش آترواسكلروز نقش دارند. يافته هاي مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده اند كه چربي هاي خون يك عامل خطر در بروز و پيشرفت برخي از بيماريهاي مزمن نظير قلب و عروق، ديابت، چاقي و سرطان مي باشند. بنابراين ارتقاء دانش تغذيه اي جامعه ، بهبود کيفيت مواد غذايي گامي موثر براي بهبود و اصلاح شيوه زندگي مردم و كنترل اپيدمي بيماريهاي مزمن مي باشد.هم چنين سوء تغذيه در كودكان زير ۶ سال ، كمبود ريز مغذيها وبه ويژه يد ، آهن ،كلسيم ، روي ، ويتامين A وB در افراد جامعه به عنوان يك مشكل عمده مطرح است . كمبود ريز مغذيها با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمي وتكامل مغزي كاهش بهره هوشي ، كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي افزايش موارد ابتلا به بيماري ها و پوكي استخوان ونهايتا” كاهش توانمندي هاي ذهني و جسمي افراد ،توسعه اجتماعي ، اقتصادي مناطق و كشورها را به مخاطره مي اندازد . به طور كلي انواع سوء تغذيه توانمندي وكارايي كشورها را كاهش مي دهد و به همين دليل موجب فقر مي شود و فقر نيز سوء تغذيه راتشديد مي كند . گذشته از دسترسي به غذاي ناكافي و ابتلا به عفونت ها كه به عنوان دلايل اوليه بروز سوءتغذيه محسوب مي شوند، ناامني غذايي خانوار ، ‌دسترسي ناكافي به خدمات بهداشتي– درماني و مشكلات بهداشتي موجود در محيط زندگي و همچنين ساختار اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جامعه در سطوح ملي و محلي بعنوان دلايل پايه اي بروز و گسترش سوءتغذيه در يك جامعه محسوب مي شوند . در حقيقت شدت و گستره سوءتغذيه پروتئين _ انرژي و كمبود ريزمغذي ها در جوامع ارتباط نزديكي با وضعيت اقتصادي ، ‌اجتماعي ، سطح آموزش و سواد، وضعيت اقليمي ، توليدات غذايي ،‌ دسترسي به آب سالم ،‌ پوشش و كيفيت خدمات بهداشتي درماني دارد .تعيين وضعيت شاخص هاي تن سنجي كودكان زير ۶ سال و زنان باردار، همچنين وضعيت دسترسي ايشان به خدمات بهداشتي- درماني بعنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي تعيين وضعيت امنيت غذايي يك منطقه محسوب مي گردد و در تحليل نيازهاي مداخلاتي نظير اجراي برنامه هاي حمايتي تغذيه اي كودكان و زنان كاربرد ويژه اي دارد. براي بهبود وضع تغذيه جامعه بايد در زمينه ۴ عامل اساسي شامل در آمد ، دسترسي به غذا ، فرهنگ و سواد تغذيه اي ودسترسي به خدمات بهداشتي و كنترل بيماريها راهكارهاي مختلف به طور هماهنگ به اجرا گذاشته شود.واحد تغذيه معاونت بهداشتي در راستاي ارتقاء دانش تغذيه اي جامعه و بهبود امنيت غذايي منطقه، برنامه ريزي و اجراي مداخلات بين بخشي تغذيه اي را در سطح شهرستان دنبال مي نمايد در طراحي و اجراي برنامه هاي بهبود امنيت غذايي منطقه بخش بهداشت كه متولي سلامت مردم است نقش هماهنگ كننده دارد.

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد تغذيه

 • ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه (برنامه اصلاح الگوی مصرف چربیها و روغن های خوراکی، آموزش هرم راهنمای غذایی،ترويج مصرف غذاهای سنتی)
 • پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد(IDD )
 • ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبيرستاني از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي
 • مراقبتهاي تغذيه اي در زنان باردار
 • برنامه مشاركتي- حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان زیر ۶ سال
 • تامين يك وعده غذاي گرم در روستامهدها
 • پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی
 • پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی­
 • پيشگيري و كنترل كم خوني فقر آهن

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

                            سمت

مهسا نخعي

كارشناس تغذيه

كارشناس مسئول تغذيه

رسالت اين واحد برنامه ريزي و بهبود امنيت غذايي و ارتقاء كيفيت تغذيه آحاد مردم شهرستان از طريق ارتقاي سطح دسترسي فيزيكي،افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهايي از بيماريهاي مرتبط با غذا با  بكار گيري استراتژي هايي مانند اطلاع رساني و آموزش ، تحقيق و پايش اقدامات پيشگيرانه از مشكلات تغذيه اي اعم از كم خوري، پرخوري و كمبود ريز مغذي ها ميباشد

تغيير سنتهاي گذشته و شيوه هاي جديد زندگي منجر به تغيير در الگوهاي غذايي از جمله افزايش دريافت چربي هاي اشباع و كاهش دريافت ميوه وسبزي گرديده، كه اين امر موجب افزايش شيوع بيماريهاي غير واگير نظير بيماريهاي قلبي – عروقي، سرطان، ديابت و… شده است. اصلاح شيوه زندگي يك راهكار اساسي براي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و پيامدهاي آن مي باشد و آموزش مردم در زمينه رژيم غذايي مناسب، اولين قدم مثبت در راستاي پيشگيري از بيماريهاي فوق است. رژيم غذايي مناسب، ورزش و كاهش مصرف دخانيات مهمترين عواملي هستندكه بايد در برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير مدنظر قرار گيرند. اگرچه چاقي و فشارخون بالا از عوامل مهم خطر در بروز و شيوع اين بيماريهاست ولي عوامل ديگري از جمله نوع چربي هاي دريافتي در جامعه مي تواند از عوامل مهم خطر آفرين باشد. به طوري كه حداقل ۱۵ درصد انرژي دريافتي روزانه بايد از چربي ها تامين شود و ميزان انرژي دريافتي از چربي ها براي بالغين نبايد از ۳۰ درصد تجاوز كند. ميزان اسيدهاي چرب ترانس در رژيم غذايي روزانه به همان اندازه اسيدهاي چرب اشباع شده و شايد بيش از آن در پيدايش آترواسكلروز نقش دارند. يافته هاي مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده اند كه چربي هاي خون يك عامل خطر در بروز و پيشرفت برخي از بيماريهاي مزمن نظير قلب و عروق، ديابت، چاقي و سرطان مي باشند. بنابراين ارتقاء دانش تغذيه اي جامعه ، بهبود کيفيت مواد غذايي گامي موثر براي بهبود و اصلاح شيوه زندگي مردم و كنترل اپيدمي بيماريهاي مزمن مي باشد.هم چنين سوء تغذيه در كودكان زير ۶ سال ، كمبود ريز مغذيها وبه ويژه يد ، آهن ،كلسيم ، روي ، ويتامين A وB در افراد جامعه به عنوان يك مشكل عمده مطرح است . كمبود ريز مغذيها با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمي وتكامل مغزي كاهش بهره هوشي ، كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي افزايش موارد ابتلا به بيماري ها و پوكي استخوان ونهايتا” كاهش توانمندي هاي ذهني و جسمي افراد ،توسعه اجتماعي ، اقتصادي مناطق و كشورها را به مخاطره مي اندازد . به طور كلي انواع سوء تغذيه توانمندي وكارايي كشورها را كاهش مي دهد و به همين دليل موجب فقر مي شود و فقر نيز سوء تغذيه راتشديد مي كند . گذشته از دسترسي به غذاي ناكافي و ابتلا به عفونت ها كه به عنوان دلايل اوليه بروز سوءتغذيه محسوب مي شوند، ناامني غذايي خانوار ، ‌دسترسي ناكافي به خدمات بهداشتي– درماني و مشكلات بهداشتي موجود در محيط زندگي و همچنين ساختار اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جامعه در سطوح ملي و محلي بعنوان دلايل پايه اي بروز و گسترش سوءتغذيه در يك جامعه محسوب مي شوند . در حقيقت شدت و گستره سوءتغذيه پروتئين _ انرژي و كمبود ريزمغذي ها در جوامع ارتباط نزديكي با وضعيت اقتصادي ، ‌اجتماعي ، سطح آموزش و سواد، وضعيت اقليمي ، توليدات غذايي ،‌ دسترسي به آب سالم ،‌ پوشش و كيفيت خدمات بهداشتي درماني دارد .تعيين وضعيت شاخص هاي تن سنجي كودكان زير ۶ سال و زنان باردار، همچنين وضعيت دسترسي ايشان به خدمات بهداشتي- درماني بعنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي تعيين وضعيت امنيت غذايي يك منطقه محسوب مي گردد و در تحليل نيازهاي مداخلاتي نظير اجراي برنامه هاي حمايتي تغذيه اي كودكان و زنان كاربرد ويژه اي دارد. براي بهبود وضع تغذيه جامعه بايد در زمينه ۴ عامل اساسي شامل در آمد ، دسترسي به غذا ، فرهنگ و سواد تغذيه اي ودسترسي به خدمات بهداشتي و كنترل بيماريها راهكارهاي مختلف به طور هماهنگ به اجرا گذاشته شود.واحد تغذيه معاونت بهداشتي در راستاي ارتقاء دانش تغذيه اي جامعه و بهبود امنيت غذايي منطقه، برنامه ريزي و اجراي مداخلات بين بخشي تغذيه اي را در سطح شهرستان دنبال مي نمايد در طراحي و اجراي برنامه هاي بهبود امنيت غذايي منطقه بخش بهداشت كه متولي سلامت مردم است نقش هماهنگ كننده دارد.