ورود كاربران

آخرين مطالب

واحد فناوری اطلاعات متولی کلیه سیستمهای رایانه ای اعم از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه درمعاونت بهداشتی می باشددراین زمینه بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم ، برنامه ریزی به منظورتجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار ها و نرم افزارهاوشبکه ،پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و ارتباطی سازمان و‌ رفع نواقص و کاستی‌های سیستم های موجود برعهده این واحد می باشد.

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات:

 •  مديريت، پشتيباني و به روز رساني نرم افزار پذيرش در تمامي مراكز بهداشتي درماني
 • مديريت، پشتيباني و به روز رساني نرم افزار داروخانه در تمامي مراكز بهداشتي درماني
 • مديريت و پشتیبانی پرتال معاونت بهداشتی
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء شبکه lanموجود، بر روي دو بستر آنتن راديويي و شبكه شمس در ستاد و مراكز بهداشتي درماني
 • پشتیبانی از اینترنت واحدها
 • پایش دوره اي از مراكز دررابطه با فعالیتهای مرتبط با IT
 • تامین امنیت داده ها واطلاعات وحفاظت از اطلاعات
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء سخت افزارهای موجود
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء نرم افزارهای عمومي
 • پشتیبانی از سامانه دیابت، آنفلونزا، سرطان، HIV و بهداشت محيط
 • پشتیبانی از ارتباط معاونت با ستاد دانشگاه
 • پشتیبانی وارتقاء اتوماسیون اداری
 • پشتیبانی از برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی
 • پشتیبانی وارتقاء ایمیل داخلی
 • بررسی وتایید تقاضاهای رسیده از نظر فنی برای ارائه خدمات مربوط
 • نیاز سنجی و برگزاري دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران
 • شرکت در كارگروه فناوری اطلاعات زیرنظرمديريت آمار و فناوري اطلاعات به صورت مستمر
 • تهیه ، تدوین و برنامه ریزی طرح های حوزه فناوری اطلاعات استان و نظارت بر اجرای آنها
 • مشاوره در كليه امور رايانه اي
نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
سيد محمد حسيني مسئول IT مسئول IT
سيده محدثه حسيني كارشناس كامپيوتر كارشناس كامپيوتر

تاريخ ويرايش: شنبه, ۲۳ خرداد , ۱۳۹۴

فناوري اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات متولی کلیه سیستمهای رایانه ای اعم از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه درمعاونت بهداشتی می باشددراین زمینه بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم ، برنامه ریزی به منظورتجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار ها و نرم افزارهاوشبکه ،پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و ارتباطی سازمان و‌ رفع نواقص و کاستی‌های سیستم های موجود برعهده این واحد می باشد.

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات:

 •  مديريت، پشتيباني و به روز رساني نرم افزار پذيرش در تمامي مراكز بهداشتي درماني
 • مديريت، پشتيباني و به روز رساني نرم افزار داروخانه در تمامي مراكز بهداشتي درماني
 • مديريت و پشتیبانی پرتال معاونت بهداشتی
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء شبکه lanموجود، بر روي دو بستر آنتن راديويي و شبكه شمس در ستاد و مراكز بهداشتي درماني
 • پشتیبانی از اینترنت واحدها
 • پایش دوره اي از مراكز دررابطه با فعالیتهای مرتبط با IT
 • تامین امنیت داده ها واطلاعات وحفاظت از اطلاعات
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء سخت افزارهای موجود
 • مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء نرم افزارهای عمومي
 • پشتیبانی از سامانه دیابت، آنفلونزا، سرطان، HIV و بهداشت محيط
 • پشتیبانی از ارتباط معاونت با ستاد دانشگاه
 • پشتیبانی وارتقاء اتوماسیون اداری
 • پشتیبانی از برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی
 • پشتیبانی وارتقاء ایمیل داخلی
 • بررسی وتایید تقاضاهای رسیده از نظر فنی برای ارائه خدمات مربوط
 • نیاز سنجی و برگزاري دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران
 • شرکت در كارگروه فناوری اطلاعات زیرنظرمديريت آمار و فناوري اطلاعات به صورت مستمر
 • تهیه ، تدوین و برنامه ریزی طرح های حوزه فناوری اطلاعات استان و نظارت بر اجرای آنها
 • مشاوره در كليه امور رايانه اي
نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
سيد محمد حسيني مسئول IT مسئول IT
سيده محدثه حسيني كارشناس كامپيوتر كارشناس كامپيوتر