ورود كاربران

آخرين مطالب

واحد مديريت و كاهش خطر بلايا با هدف ” كاهش خطر مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در سطح جامعه، تسهيلات و منابع نظام سلامت  در سال ۱۳۹۳ همزمان با ادغام برنامه هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام سلامت كشور و قرار گرفتن در بسته خدمتي “خدمات سلامت سطح اول” در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه تشكيل و بصورت مستقل شروع به كار نمود. اين واحد در حال حاضر داراي ۱ مدير  و ۱ كارشناس  بوده و در راستاي هدف فوق در فازهاي پيشگيري، كاهش آسيب، آمادگي، پاسخ و ارزيابي مشغول به فعاليت مي باشد.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
دكتر محمد محمدي مدير گروه برنامه مديريت و كاهش خطر بلايا معاون امور بهداشتي
فرشته لشگري كارشناس برنامه مديريت كاهش و خطر بلايا كارشناس برنامه مديريت كاهش و خطر بلايا

تاريخ ويرايش: یکشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۴

معرفي واحد كاهش بلايا

واحد مديريت و كاهش خطر بلايا با هدف ” كاهش خطر مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در سطح جامعه، تسهيلات و منابع نظام سلامت  در سال ۱۳۹۳ همزمان با ادغام برنامه هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام سلامت كشور و قرار گرفتن در بسته خدمتي “خدمات سلامت سطح اول” در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه تشكيل و بصورت مستقل شروع به كار نمود. اين واحد در حال حاضر داراي ۱ مدير  و ۱ كارشناس  بوده و در راستاي هدف فوق در فازهاي پيشگيري، كاهش آسيب، آمادگي، پاسخ و ارزيابي مشغول به فعاليت مي باشد.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
دكتر محمد محمدي مدير گروه برنامه مديريت و كاهش خطر بلايا معاون امور بهداشتي
فرشته لشگري كارشناس برنامه مديريت كاهش و خطر بلايا كارشناس برنامه مديريت كاهش و خطر بلايا