ورود كاربران

آخرين مطالب

سلامتی محورتوسعه،ومسایل ومشکلاتبهداشتیهمانمشکلات توسعه است که نمیتوان آنرافقط دربخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه ودیگربخشهای توسعه،برای حل مشکلات بهداشتی دررسیدن به سطح قابل قبول سلامت است همچنین جلب مشارکت مردمي وهمکاري بين بخشي درجهت تامين وارتقاء سطح سلامتي جامعه از اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( PHC ) است وتوجه به اين اصول جوامع را قادرمي سازدتا شيوه هاي زندگي سالم را آموخته وتاثيري شگرف دراجتماع کشوري داشته باشند.

خدمات داوطلبانه خدماتی است که افرادخیراندیش بدون انتظاربه پاداش مادی برای بهبود زندگی سالم ومناسب دیگران تلاش می کنند و فعالیتهای داوطلبانه چشم انداز مشخصی از مشارکت مردمی است که آنان را درسازندگی وارتقاءتوسعه جامعه وانسانها سهیم ودرگیرمی کند .مشارکت مردمی درقالب داوطلبان سلامت باعنوان رابط بهداشتی که ازتوانایی است که برای ارتقاءسلامت جامعه وزنان گام برداشته است.

برنامه رابطان بهداشت زمینه های لازم را برای مشارکت هرچه فعالترزنان درتوسعه اقتصادی،اجتماعی کشورفراهم نموده است ودربرخی ازگروههای رابطان بهداشت حیطه فعالیت آنها متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته وحتی دراموراجتماعی وخانوادگی به کمک مردم شتافته اند وباشرکت دربرنامه های توانمندسازی وفراگیری حرفه های مختلف قادرشده اند مهارتهای کسب شده را به خانوارهای تحت پوشش خود و جوانان انتقال دهند و نظام سلامت با استفاده ازافرادمتخصص داوطلب تحت عنوان داوطلبان متخصص وجلب مشارکت های بین بخشی جامعه را به سوی توسعه پایدارارتقاءمیدهند.

داوطلبان متخصص با ارائه خدمات درسه بعد “حمايتي-هدایتی ،مهارتي وآموزشي” به ارتقاءسلامت جامعه کمک مينمايند .

گروه ۱ : مهارتي :

داوطلبان متخصص دانش ومهارتهاي خودرا براي توانمندسازي داوطلبان سلامت وخانواده هاي تحت پوشش آنها بکارميگيرند . مانندمهارتهاي فني مهندسي،حرفهاي وملزومات ساختماني ( تعميراوليه،‌لوازم برقي ولوله کشي،‌چگونگي مصرف صحيح آب،خدمات شهري ) پرورش گياهان،حرفه هاي درآمد زاو…

گروه ۲ : آموزشي :

داوطلباني هستند که موضوعات آموزشي،بهداشتي والگوي زندگي سالم رابه گروههاي زيرمجموعه سازمان خودمنتقل ميکنند .

گروه ۳ : حمايتي-هدايتي :

داوطلباني هستندکه برنامه داوطلبان سلامت را ازنظرسياسي،رفاهي ومادي،فکري،برنامه ريزي ومديريتي حمايت نمايند .

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

داوطلبين سلامت

سلامتی محورتوسعه،ومسایل ومشکلاتبهداشتیهمانمشکلات توسعه است که نمیتوان آنرافقط دربخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه ودیگربخشهای توسعه،برای حل مشکلات بهداشتی دررسیدن به سطح قابل قبول سلامت است همچنین جلب مشارکت مردمي وهمکاري بين بخشي درجهت تامين وارتقاء سطح سلامتي جامعه از اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( PHC ) است وتوجه به اين اصول جوامع را قادرمي سازدتا شيوه هاي زندگي سالم را آموخته وتاثيري شگرف دراجتماع کشوري داشته باشند.

خدمات داوطلبانه خدماتی است که افرادخیراندیش بدون انتظاربه پاداش مادی برای بهبود زندگی سالم ومناسب دیگران تلاش می کنند و فعالیتهای داوطلبانه چشم انداز مشخصی از مشارکت مردمی است که آنان را درسازندگی وارتقاءتوسعه جامعه وانسانها سهیم ودرگیرمی کند .مشارکت مردمی درقالب داوطلبان سلامت باعنوان رابط بهداشتی که ازتوانایی است که برای ارتقاءسلامت جامعه وزنان گام برداشته است.

برنامه رابطان بهداشت زمینه های لازم را برای مشارکت هرچه فعالترزنان درتوسعه اقتصادی،اجتماعی کشورفراهم نموده است ودربرخی ازگروههای رابطان بهداشت حیطه فعالیت آنها متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته وحتی دراموراجتماعی وخانوادگی به کمک مردم شتافته اند وباشرکت دربرنامه های توانمندسازی وفراگیری حرفه های مختلف قادرشده اند مهارتهای کسب شده را به خانوارهای تحت پوشش خود و جوانان انتقال دهند و نظام سلامت با استفاده ازافرادمتخصص داوطلب تحت عنوان داوطلبان متخصص وجلب مشارکت های بین بخشی جامعه را به سوی توسعه پایدارارتقاءمیدهند.

داوطلبان متخصص با ارائه خدمات درسه بعد “حمايتي-هدایتی ،مهارتي وآموزشي” به ارتقاءسلامت جامعه کمک مينمايند .

گروه ۱ : مهارتي :

داوطلبان متخصص دانش ومهارتهاي خودرا براي توانمندسازي داوطلبان سلامت وخانواده هاي تحت پوشش آنها بکارميگيرند . مانندمهارتهاي فني مهندسي،حرفهاي وملزومات ساختماني ( تعميراوليه،‌لوازم برقي ولوله کشي،‌چگونگي مصرف صحيح آب،خدمات شهري ) پرورش گياهان،حرفه هاي درآمد زاو…

گروه ۲ : آموزشي :

داوطلباني هستند که موضوعات آموزشي،بهداشتي والگوي زندگي سالم رابه گروههاي زيرمجموعه سازمان خودمنتقل ميکنند .

گروه ۳ : حمايتي-هدايتي :

داوطلباني هستندکه برنامه داوطلبان سلامت را ازنظرسياسي،رفاهي ومادي،فکري،برنامه ريزي ومديريتي حمايت نمايند .