ورود كاربران

آخرين مطالب

دوره كارآموزي و كارورزي دانشجويان پزشكي در شناخت و انجام وظايف شغلي آينده آنان داراي اهميت ويژه اي است و برگزاري موثر اين دوره ها مستلزم برنامه ريزي هاي صحيح در اين زمينه و شناخت عوامل موثر در اين دوره ها است عواملي كه بيشترين تاثير را در برگزاري موفق پزشكي جامعه نگر در عرصه بهداشت دارد.

آموزش پزشكي جامعه نگر در شناخت وظايف شغلي آينده و درك اهميت و نقش پزشكان در مديريت منابع و شناخت مشكلات سلامتي و تعيين اولويت ها و اجراي برنامه هاي سلامتي با سرپرستي تيم سلامت بسيار حائز اهميت مي باشد.

انجام طرح تحقيقاتي با روش تحليل كلاسيك SWOT باعث شناخت فرصت ها و تهديدهاي خارجي و نقاط قوت و ضعف داخلي گرديد و با توجه به موقعيت سازماني اين نتيجه حاصل شد كه بايستي بهره گيري از توانمندي ها و فرصت ها را به حداكثر رسانيد. از طرفي بايد براي احتراز از تهديدهاي وارد بر برنامه از نقاط قوت موجود حداكثر بهره را برد.

توجه به اولويت هاي ذيل مي تواند در ارتقاء برنامه پزشكي جامعه نگر موثر باشد كه مهمترين اين اولويتها عبارتند از :

 • لزوم وجود برنامه توجيهي قبل از ورود به فيلد عملي
 • به وجود آوردن فرصت تعامل با مردم و جامعه
 • لزوم تفكيك مناسب سرفصل هاي آموزشي كارورزي با كارآموزي
 • استفاده از فرصت مناسب توانمند شدن در ارائه آموزش هاي گروهي
 • ايجاد همخواني دروس نظري بهداشت با فيلد كار آموزي و كارورزي
 • استفاده از فرصت حضورفعال مديران ارشد دانشگاه در آموزش دانشجويان
 • تدوين جزئيات سر فصل هاي آموزشي در عرصه
 • افزايش زمان دوره با توجه به حجم مطالب
 • ايجاد امكانات بيتوته در مراكز بهداشتي درماني

توجه به اولويت هاي فوق علاوه بر آنكه در حفظ موقعيت فعلي  برنامه موثر است در ارتقاء پزشكي جامعه نگر و در نتيجه شناخت و انجام وظايف شغلي آينده پزشكان داراي اهميت ويژه اي است.

هدف كلي:

برآورده شدن نيازهاي جامعه با آموزش پزشكي جامعه نگر به دانشجويان پزشكي در دوره كارآموزي و كارورزي

اهداف اختصاصي:

در دوره كارآموزي

 • آموزش اصول بهداشت و چگونگي كسب مهارتهاي بهداشتي به كارآموزان
 • هدايت و راهنمايي كارآموزان در كسب شناخت نظام شبكه بهداشت و درمان و نحوه ارايه خدمات
 • كمك به بررسي ساختار نظام ارائه خدمت
 • كنترل و هدايت مشاركت در ارايه خدمات مربوط به بهداشت خانواده ، بهداشت محيط و …
 • ايجاد علاقه در دانشجويان براي همكاري با فعاليت ها و برنامه هاي نظام ارايه خدمات و كار در اين نظام در راستاي نياز هاي جامعه
 • ايجاد بهبود نگرش دانشجويان براي ارايه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت خدمات

اهداف اختصاصي :

در دوره كارورزي

 • آموزش و تمرين مهارتهاي بهداشتي
 • هدايت و راهنمايي در كسب توانمندي هاي مديريت نظام در عرضه خدمات بهداشتي درماني و حل مشكلات بهداشتي درماني
 • هدايت و راهنمايي در ارزيابي درست منطقه تحت پوشش ، شناسايي و گزارش خدمات بهداشتي درماني جاري
 • سوق دادن به سمت يافتن و ليست كردن و اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه با نگرش پزشكي جامعه نگر و پزشك خانواده

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

كارآموزي و كارورزي دانشجويان

دوره كارآموزي و كارورزي دانشجويان پزشكي در شناخت و انجام وظايف شغلي آينده آنان داراي اهميت ويژه اي است و برگزاري موثر اين دوره ها مستلزم برنامه ريزي هاي صحيح در اين زمينه و شناخت عوامل موثر در اين دوره ها است عواملي كه بيشترين تاثير را در برگزاري موفق پزشكي جامعه نگر در عرصه بهداشت دارد.

آموزش پزشكي جامعه نگر در شناخت وظايف شغلي آينده و درك اهميت و نقش پزشكان در مديريت منابع و شناخت مشكلات سلامتي و تعيين اولويت ها و اجراي برنامه هاي سلامتي با سرپرستي تيم سلامت بسيار حائز اهميت مي باشد.

انجام طرح تحقيقاتي با روش تحليل كلاسيك SWOT باعث شناخت فرصت ها و تهديدهاي خارجي و نقاط قوت و ضعف داخلي گرديد و با توجه به موقعيت سازماني اين نتيجه حاصل شد كه بايستي بهره گيري از توانمندي ها و فرصت ها را به حداكثر رسانيد. از طرفي بايد براي احتراز از تهديدهاي وارد بر برنامه از نقاط قوت موجود حداكثر بهره را برد.

توجه به اولويت هاي ذيل مي تواند در ارتقاء برنامه پزشكي جامعه نگر موثر باشد كه مهمترين اين اولويتها عبارتند از :

 • لزوم وجود برنامه توجيهي قبل از ورود به فيلد عملي
 • به وجود آوردن فرصت تعامل با مردم و جامعه
 • لزوم تفكيك مناسب سرفصل هاي آموزشي كارورزي با كارآموزي
 • استفاده از فرصت مناسب توانمند شدن در ارائه آموزش هاي گروهي
 • ايجاد همخواني دروس نظري بهداشت با فيلد كار آموزي و كارورزي
 • استفاده از فرصت حضورفعال مديران ارشد دانشگاه در آموزش دانشجويان
 • تدوين جزئيات سر فصل هاي آموزشي در عرصه
 • افزايش زمان دوره با توجه به حجم مطالب
 • ايجاد امكانات بيتوته در مراكز بهداشتي درماني

توجه به اولويت هاي فوق علاوه بر آنكه در حفظ موقعيت فعلي  برنامه موثر است در ارتقاء پزشكي جامعه نگر و در نتيجه شناخت و انجام وظايف شغلي آينده پزشكان داراي اهميت ويژه اي است.

هدف كلي:

برآورده شدن نيازهاي جامعه با آموزش پزشكي جامعه نگر به دانشجويان پزشكي در دوره كارآموزي و كارورزي

اهداف اختصاصي:

در دوره كارآموزي

 • آموزش اصول بهداشت و چگونگي كسب مهارتهاي بهداشتي به كارآموزان
 • هدايت و راهنمايي كارآموزان در كسب شناخت نظام شبكه بهداشت و درمان و نحوه ارايه خدمات
 • كمك به بررسي ساختار نظام ارائه خدمت
 • كنترل و هدايت مشاركت در ارايه خدمات مربوط به بهداشت خانواده ، بهداشت محيط و …
 • ايجاد علاقه در دانشجويان براي همكاري با فعاليت ها و برنامه هاي نظام ارايه خدمات و كار در اين نظام در راستاي نياز هاي جامعه
 • ايجاد بهبود نگرش دانشجويان براي ارايه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت خدمات

اهداف اختصاصي :

در دوره كارورزي

 • آموزش و تمرين مهارتهاي بهداشتي
 • هدايت و راهنمايي در كسب توانمندي هاي مديريت نظام در عرضه خدمات بهداشتي درماني و حل مشكلات بهداشتي درماني
 • هدايت و راهنمايي در ارزيابي درست منطقه تحت پوشش ، شناسايي و گزارش خدمات بهداشتي درماني جاري
 • سوق دادن به سمت يافتن و ليست كردن و اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه با نگرش پزشكي جامعه نگر و پزشك خانواده