ورود كاربران

آخرين مطالب

با توجه به اهميت فضاهاي فيزيكي در كيفيت ارائه خدمت ، ساخت ،تعمیر و تجهيز واحدهاي بهداشتي که بخش مهمي از منابع را به خود اختصاص مي دهد یکی از اولویتهای گروه گسترش شبکه می باشد  بنابراين پيش بيني و پی گیری دریافت اعتبارات از منابع مختلف سفرهاي رياست جمهوري ، استانی ، کشوری و مشارکت مردمی براي ساخت ، تعمير و  تجهيز و نگهداري واحدها در برنامه هاي عملياتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده كه بر اساس طرح گسترش وبا توجه به اعتبارات تخصیصی انجام مي گيرد .

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

برنامه هاي عمراني

با توجه به اهميت فضاهاي فيزيكي در كيفيت ارائه خدمت ، ساخت ،تعمیر و تجهيز واحدهاي بهداشتي که بخش مهمي از منابع را به خود اختصاص مي دهد یکی از اولویتهای گروه گسترش شبکه می باشد  بنابراين پيش بيني و پی گیری دریافت اعتبارات از منابع مختلف سفرهاي رياست جمهوري ، استانی ، کشوری و مشارکت مردمی براي ساخت ، تعمير و  تجهيز و نگهداري واحدها در برنامه هاي عملياتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده كه بر اساس طرح گسترش وبا توجه به اعتبارات تخصیصی انجام مي گيرد .