ورود كاربران

آخرين مطالب

ارتقاي سلامت و عدالت در سلامت از اهداف نهایی بخش سلامت محسوب می شوند كه در بسياري از قوانين كشوري نيز مورد توجه قرار گرفته اند. و تلاش در جهت دستیابی به آن از اولویت های تمام کشورها محسوب می شود . در این راستا استقرار نظام پایش و ارزشیابی عدالت در سلامت یکی از ضرورت های اولیه به شمار می رود . طی چند سال اخیر تلاش های ارزنده ای با همکاری سایر دستگاه ها در این خصوص صورت پذیرفته است که خوشبختانه منجر به اخذ تصمیم نامه هیئت محترم وزیران در خصوص ۵۲ شاخص عدالت در سلامت شد . لذا مقرر گردید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری متولیان اصلی نسبت به آموزش ، جمع آوری و ثبت دارو های مورد نظر در کشور اقدام نماید .

ارتقای سلامت و كاهش يا حذف بي عدالتي هاي سلامت یکی از وظایف با اهمیت و اصلی دولتمردان وسیاستگزاران است. در این راستا علاوه بر تامین و ارائه مراقبت های سلامتی، توجه به سایر عوامل تاثیر گذار بر سلامت از قبیل عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع می توان گفت که سلامت افراد به شدت تحت تاثیر محیطی است که در آن متولد شده، رشد کرده، تحصیل نموده و کار و تفریح می نمایند. از سویی دیگر عدالت در سلامت که هموراه به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام های سلامت مطرح می باشد به شدت تحت تاثیر عوامل و شرایط حاکم بر اجتماع است.بررسی ها نشان داده اند که اغلب نابرابری های سلامت ریشه در عوامل اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد… دارند.لذا از آن جا که سیاست ها، قوانین و برنامه های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می توانند اثرات خود را در نهایت بر سلامت مردم و بهره مندی عادلانه آنان از فرصت های سلامت اعمال می نماید، لازم است که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی به سلامت توجه خاصی مبذول داشت. به این منظور نیاز به ابزار و روش هایی است تا به وسیله آن بتوان اثرات سیاست ها و پروژه ها و برنامه های کلان را بر سلامت جمعیت ها بررسی نمود.. با استفاده از این ابزارها می توان بر اساس شواهد علمی،عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاست ها، پروژه ها و برنامه ها ی کلان را بر سلامت و عدالت در سلامت پیش بینی نموده و برای ارتقائ آن راهکار ارائه نمود.

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  بر اساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقا سلامت و هم چنین ارتقا عدالت در سلامت که خود ازجایگاه ویژه ای در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و نیز تصمیم نامه هیئت محترم وزیران در خصوص  احصای ۵۲شاخص عدالت، موظف است با همکاری متولیان اصلی نسبت به آموزش ، جمع آوری و ثبت دارو های مورد نظر به منظور استقرارنظام پایش وارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در دو شهرستان شاهرود ومیامی  اقدام نماید .

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

شاخص هاي عدالت در سلامت

ارتقاي سلامت و عدالت در سلامت از اهداف نهایی بخش سلامت محسوب می شوند كه در بسياري از قوانين كشوري نيز مورد توجه قرار گرفته اند. و تلاش در جهت دستیابی به آن از اولویت های تمام کشورها محسوب می شود . در این راستا استقرار نظام پایش و ارزشیابی عدالت در سلامت یکی از ضرورت های اولیه به شمار می رود . طی چند سال اخیر تلاش های ارزنده ای با همکاری سایر دستگاه ها در این خصوص صورت پذیرفته است که خوشبختانه منجر به اخذ تصمیم نامه هیئت محترم وزیران در خصوص ۵۲ شاخص عدالت در سلامت شد . لذا مقرر گردید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری متولیان اصلی نسبت به آموزش ، جمع آوری و ثبت دارو های مورد نظر در کشور اقدام نماید .

ارتقای سلامت و كاهش يا حذف بي عدالتي هاي سلامت یکی از وظایف با اهمیت و اصلی دولتمردان وسیاستگزاران است. در این راستا علاوه بر تامین و ارائه مراقبت های سلامتی، توجه به سایر عوامل تاثیر گذار بر سلامت از قبیل عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع می توان گفت که سلامت افراد به شدت تحت تاثیر محیطی است که در آن متولد شده، رشد کرده، تحصیل نموده و کار و تفریح می نمایند. از سویی دیگر عدالت در سلامت که هموراه به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام های سلامت مطرح می باشد به شدت تحت تاثیر عوامل و شرایط حاکم بر اجتماع است.بررسی ها نشان داده اند که اغلب نابرابری های سلامت ریشه در عوامل اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد… دارند.لذا از آن جا که سیاست ها، قوانین و برنامه های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می توانند اثرات خود را در نهایت بر سلامت مردم و بهره مندی عادلانه آنان از فرصت های سلامت اعمال می نماید، لازم است که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی به سلامت توجه خاصی مبذول داشت. به این منظور نیاز به ابزار و روش هایی است تا به وسیله آن بتوان اثرات سیاست ها و پروژه ها و برنامه های کلان را بر سلامت جمعیت ها بررسی نمود.. با استفاده از این ابزارها می توان بر اساس شواهد علمی،عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاست ها، پروژه ها و برنامه ها ی کلان را بر سلامت و عدالت در سلامت پیش بینی نموده و برای ارتقائ آن راهکار ارائه نمود.

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  بر اساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقا سلامت و هم چنین ارتقا عدالت در سلامت که خود ازجایگاه ویژه ای در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و نیز تصمیم نامه هیئت محترم وزیران در خصوص  احصای ۵۲شاخص عدالت، موظف است با همکاری متولیان اصلی نسبت به آموزش ، جمع آوری و ثبت دارو های مورد نظر به منظور استقرارنظام پایش وارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در دو شهرستان شاهرود ومیامی  اقدام نماید .