ورود كاربران

آخرين مطالب

تحقق جامعه پيشرو توسعه يافته در گرو وجود انسانهاي سالم پويا و با نشاط است و بدون ترديد ارائه خدمات جمع نقش تعيين كننده و مهمي در ارتقاي سلامت جامعه دارد در راستاي وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه هماهنگ با ديگر بخشهاي توسعه مسئول ارتقا سلامت و تندرستي مرم بهبود كيفيت زندگي و افزايش اميد به زندگي مي باشد و سياستهاي دولت خدمتگزار مبني بر ايجاد اشتغال به ويژه براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف پزشكي چنين به نظر مي رسد كه خريد خدمات بهداشتي درماني از بخش خصوصي مي تواند گامي در جهت نيل به اين اهداف باشد

لذا با توجه به تغيير در شيوه زندگي مردم و تغيير در شاخصهاي سلامتي و نياز به خدمات جامع تر و به منظور اصلاح درروش پرداخت و ايجاد رقابت در ارائه كيفيت بهتر خدمات و در نهايت جلب رضايت گيرندگان خدمت مردم پيش بيني واگذاري پايگاه هاي بهداشتي در واقع سپردن سلامت مردم بدست مردم و توسط بخشي غير دولتي بحثي قابل اجتناب مي باشد

هدف كلي:

ارتقا كيفي و كمي خدمات بهداشتي درماني پايگاه هاي بهداشتي

اهداف اختصاصي :

 • افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و توسعه عدالت اجتماعي
 • ايجاد اشتغال كارافريني
 • افزاش رضايتمندي
 • بهبود هزينه اثر بخشي
 • كاهش تصدي گري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در ارائه خدمات
 • افزايش كيفيت خدمات
 • بهبود سيستم نظارت و ارزشيابي بر عملكرد
 • استفاده از توانمندي بخش غير دولتي در ارائه خدمات

استراتژي:

خريد خدمات بهداشتي درماني در پايگاه هاي بهداشت از بخش غير دولتي

بررسي وضعيت موجود:

فعاليتهاي مرتبط با استراتژي خريد خدمات از بخش غير دولتي

 • تشكيل جلسات كارشناسي به منظور خريد خدمات از بخش غير دولتي
 • تدوين پروپوزانل
 • بازنگري و تهيه و تدوين بسته خدمات
 • بازنگري و تهيه چك ليست ارزشيابي
 • تعيين نظام پردخت
 • تعيين گروه ارزشيابي
 • تهيه متن قرارداد
 • تدوين اجراي برنامه آموزشي توجيهي جهت افراد حقيقي صلاحيتدار و كاركنان بكار گرفته شده جهت خريد خدمات
 • پايش و ارزشيابي خدمات ارائه شده در واحدهاي موصف
 • پرداخت برابر ارزيابي به عمل آمده
 • تهيه و ارائه گزارش عملكرد به مقامات مسئول

استانداردهاي منابع انساني فضاي فيزيكي و تجهيزات

الف- استاندارد منابع انساني

كارشناس يا كاردان بهداشتي زن   ۲ نفر

كارشناس مامايي   ۱ نفر

كارشناس يا كاردان بهداشتي مرد ۱ نفر

ب- استانداردهاي فضاي فيزيكي

 • يك اتاق خدمات مامايي و آيودي گذاري حداقل به ابعاد ۳ در ۴
 • يك اتاق خدمات مادران و كودكان حداقل به ابعاد ۳ در ۵
 • يك اتاق بهداشت محيط و حرفه اي به ابعاد ۳ در ۵
 • يك اتاق آموزش حداقل به ابعاد ۴ در ۶
 • سالن انتظار به ابعاد حداقل ۳ در ۶
 • آبدارخانه به ابعاد حداقل ۵/۱ در ۲
 • انبار به ابعاد حداقل ۵/۱ در ۲

سرويس بهداشتي مناسب سيسم گرمايش و سرمايش در كليه قسمتها براي هر يك از پايگاه ها تامين شود

۳- استادارد تجهيزات:

 ليست تجهيزات : مورد نياز در پايگاه بهداشتي

رديف نام كالا تعداد
۱ مانيتوركاركرده ۱
۲ كيبورد ۱
۳ كيس كامپيوتر ۱
۴ مانيتورال/جي۱۹۴۰ال/اي/دي ۱
۵ كيس كامپيوتر ۱
۶ وايرلس ميكروتيك ۱
۷ تخت ژنيكولوژي ۱
۸ چراغ معاينه ۱
۹ ترازوي اطفال ۱
۱۰ اتوكلاو۲۵ليتري ۱
۱۱ سونيكيت ۱
۱۲ پاروان باپرده ۱
۱۳ پاروان باپرده ۱
۱۴ تخت معاينه ۱
۱۵ تخت معاينه ۱
۱۶ تخت معاينه ۱
۱۷ ترازوي كفي ۱
۱۸ ترازوي بزرگسال ۱
۱۹ چراغ معاينه ۱
۲۰ لگن پايه دار ۱
۲۱ ترالي اورژانس ۱
۲۲ پله پاي تخت ۱
۲۳ فور۵۳ليتري ۱
۲۴ ترازوي قدسنج ۱
۲۵ ميزقدسنج باترالي قدسنج ۱
۲۶ ترازوي اطفال ۱
۲۷ سونيكيت ۱
۲۸ ترازوي كفي ۱
۲۹ كپسول اكسيژن۲۰ليتري ۱
۳۰ وايت بورد ۱
۳۱ يخچال پالمد ۱
۳۲ يخچال الكترواستيل۹فوت ۱
۳۳ نيمكت ۳نفره ۱
۳۴ نيمكت ۳نفره ۱
۳۵ كمدكتابخانه فلزي ۱
۳۶ كيبورد ۱
۳۷ موس ۱
۳۸ فشارسنج جيوه اي ۲
۳۹ مانومتراكسيژن ۱
۴۰ برداعلانات ام/دي/اف ۴
۴۱ ترالي پانسمان ۱
۴۲ محافظ يخچال ۱
۴۳ واكسن كارير ۱
۴۴ كلدباكس ۱
۴۵ بيكس استيل ۲
۴۶ پله پاي تخت ۲
۴۷ تابلوي بينايي چشم ۱
۴۸ پنس تناكلوم ۴
۴۹ پنس جفت ۴
۵۰ ترمومتر ماگزيمم مينيموم ۱
۵۱ فشارسنج عقربه اي بزرگسال ۱
۵۲ كاسه استيل ۴
۵۳ گوشي فشارخون ۲
۵۴ هيسترومتر ۳

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

برون سپاري

تحقق جامعه پيشرو توسعه يافته در گرو وجود انسانهاي سالم پويا و با نشاط است و بدون ترديد ارائه خدمات جمع نقش تعيين كننده و مهمي در ارتقاي سلامت جامعه دارد در راستاي وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه هماهنگ با ديگر بخشهاي توسعه مسئول ارتقا سلامت و تندرستي مرم بهبود كيفيت زندگي و افزايش اميد به زندگي مي باشد و سياستهاي دولت خدمتگزار مبني بر ايجاد اشتغال به ويژه براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف پزشكي چنين به نظر مي رسد كه خريد خدمات بهداشتي درماني از بخش خصوصي مي تواند گامي در جهت نيل به اين اهداف باشد

لذا با توجه به تغيير در شيوه زندگي مردم و تغيير در شاخصهاي سلامتي و نياز به خدمات جامع تر و به منظور اصلاح درروش پرداخت و ايجاد رقابت در ارائه كيفيت بهتر خدمات و در نهايت جلب رضايت گيرندگان خدمت مردم پيش بيني واگذاري پايگاه هاي بهداشتي در واقع سپردن سلامت مردم بدست مردم و توسط بخشي غير دولتي بحثي قابل اجتناب مي باشد

هدف كلي:

ارتقا كيفي و كمي خدمات بهداشتي درماني پايگاه هاي بهداشتي

اهداف اختصاصي :

 • افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و توسعه عدالت اجتماعي
 • ايجاد اشتغال كارافريني
 • افزاش رضايتمندي
 • بهبود هزينه اثر بخشي
 • كاهش تصدي گري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در ارائه خدمات
 • افزايش كيفيت خدمات
 • بهبود سيستم نظارت و ارزشيابي بر عملكرد
 • استفاده از توانمندي بخش غير دولتي در ارائه خدمات

استراتژي:

خريد خدمات بهداشتي درماني در پايگاه هاي بهداشت از بخش غير دولتي

بررسي وضعيت موجود:

فعاليتهاي مرتبط با استراتژي خريد خدمات از بخش غير دولتي

 • تشكيل جلسات كارشناسي به منظور خريد خدمات از بخش غير دولتي
 • تدوين پروپوزانل
 • بازنگري و تهيه و تدوين بسته خدمات
 • بازنگري و تهيه چك ليست ارزشيابي
 • تعيين نظام پردخت
 • تعيين گروه ارزشيابي
 • تهيه متن قرارداد
 • تدوين اجراي برنامه آموزشي توجيهي جهت افراد حقيقي صلاحيتدار و كاركنان بكار گرفته شده جهت خريد خدمات
 • پايش و ارزشيابي خدمات ارائه شده در واحدهاي موصف
 • پرداخت برابر ارزيابي به عمل آمده
 • تهيه و ارائه گزارش عملكرد به مقامات مسئول

استانداردهاي منابع انساني فضاي فيزيكي و تجهيزات

الف- استاندارد منابع انساني

كارشناس يا كاردان بهداشتي زن   ۲ نفر

كارشناس مامايي   ۱ نفر

كارشناس يا كاردان بهداشتي مرد ۱ نفر

ب- استانداردهاي فضاي فيزيكي

 • يك اتاق خدمات مامايي و آيودي گذاري حداقل به ابعاد ۳ در ۴
 • يك اتاق خدمات مادران و كودكان حداقل به ابعاد ۳ در ۵
 • يك اتاق بهداشت محيط و حرفه اي به ابعاد ۳ در ۵
 • يك اتاق آموزش حداقل به ابعاد ۴ در ۶
 • سالن انتظار به ابعاد حداقل ۳ در ۶
 • آبدارخانه به ابعاد حداقل ۵/۱ در ۲
 • انبار به ابعاد حداقل ۵/۱ در ۲

سرويس بهداشتي مناسب سيسم گرمايش و سرمايش در كليه قسمتها براي هر يك از پايگاه ها تامين شود

۳- استادارد تجهيزات:

 ليست تجهيزات : مورد نياز در پايگاه بهداشتي

رديف نام كالا تعداد
۱ مانيتوركاركرده ۱
۲ كيبورد ۱
۳ كيس كامپيوتر ۱
۴ مانيتورال/جي۱۹۴۰ال/اي/دي ۱
۵ كيس كامپيوتر ۱
۶ وايرلس ميكروتيك ۱
۷ تخت ژنيكولوژي ۱
۸ چراغ معاينه ۱
۹ ترازوي اطفال ۱
۱۰ اتوكلاو۲۵ليتري ۱
۱۱ سونيكيت ۱
۱۲ پاروان باپرده ۱
۱۳ پاروان باپرده ۱
۱۴ تخت معاينه ۱
۱۵ تخت معاينه ۱
۱۶ تخت معاينه ۱
۱۷ ترازوي كفي ۱
۱۸ ترازوي بزرگسال ۱
۱۹ چراغ معاينه ۱
۲۰ لگن پايه دار ۱
۲۱ ترالي اورژانس ۱
۲۲ پله پاي تخت ۱
۲۳ فور۵۳ليتري ۱
۲۴ ترازوي قدسنج ۱
۲۵ ميزقدسنج باترالي قدسنج ۱
۲۶ ترازوي اطفال ۱
۲۷ سونيكيت ۱
۲۸ ترازوي كفي ۱
۲۹ كپسول اكسيژن۲۰ليتري ۱
۳۰ وايت بورد ۱
۳۱ يخچال پالمد ۱
۳۲ يخچال الكترواستيل۹فوت ۱
۳۳ نيمكت ۳نفره ۱
۳۴ نيمكت ۳نفره ۱
۳۵ كمدكتابخانه فلزي ۱
۳۶ كيبورد ۱
۳۷ موس ۱
۳۸ فشارسنج جيوه اي ۲
۳۹ مانومتراكسيژن ۱
۴۰ برداعلانات ام/دي/اف ۴
۴۱ ترالي پانسمان ۱
۴۲ محافظ يخچال ۱
۴۳ واكسن كارير ۱
۴۴ كلدباكس ۱
۴۵ بيكس استيل ۲
۴۶ پله پاي تخت ۲
۴۷ تابلوي بينايي چشم ۱
۴۸ پنس تناكلوم ۴
۴۹ پنس جفت ۴
۵۰ ترمومتر ماگزيمم مينيموم ۱
۵۱ فشارسنج عقربه اي بزرگسال ۱
۵۲ كاسه استيل ۴
۵۳ گوشي فشارخون ۲
۵۴ هيسترومتر ۳