ورود كاربران

آخرين مطالب

بهداشت حرفه اي علم وفني است كه با شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي وكنترل عوامل مخاطره زاي شغلي در جهت تامين ، حفظ وارتقاء بالاترين سطح سلامت  جسماني ، رواني واجتماعي كاركنان تمام مشاغل تلاش مي كند.

شرح وظايف و مسئوليتها  :

.۱   برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف كلي بهداشت حرفه اي باتوجه به سياستها،  دستور العمل ها  و  امکانات

 .۲ نظارت و ارزشيابي و پايش برنامه هاي اجرا شده در واحدهاي سازماني مرتبط و تعيين نقاط قوت و ضعف آنان

 .۳ شناسايي، اندازه گيري، پايش عوامل زيان آور محيط كار و تعيين   راهکار هاي  مناسب .

.۴  بازديد از كارگاههاي تحت پوشش و بررسي و ارزيابي اجراي دستورالعملها، قوانين و مقررات بهداشتي مطابق چک ليست وفرمهاي بازديد.

  .۵ اعلام نواقص بهداشت حرفه اي كارگاهها به كارفرمايان و مسئولين مافوق.

.۶  نظارت بر انجام فرآيندهاي بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت روستايي

.۷  اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي براي گروههاي هدف

 .۸  بررسي، ارزيابي و تحليل آمار و اطلاعات فعاليتهاي بهداشت حرفه اي كارگاههاي تحت پوشش به منظور ارتقاء فعاليتها.

.۹  نمونه برداري، اندازه گيري , ارزيابي عوامل زيان محيط كار و ارائه راهکار به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود.

 .۱۱ نظارت و پيگيري در امر تأسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار

۱۲-بررسي صلاحيت پزشكان متقاضي انجام معاينات شغلي و صدور مجوّز فعاليّت .

۱۳- پيگيري جهت انجام معاينات دوره اي و نظارت بر روند اجراي معاينات شغلي و عملكرد شركتهاي مجري معاينات.

۱۴-بررسي صلاحيت شركت هاي متقاضي ارائه خدمات فني مهندسي بهداشت حرفه اي و صدور مجوّز فعاليّت.

 .۱۴ مشاركت در تحقيقات كاربردي و طرح هاي مطالعاتيمرتبط در عرصه نظام سلامت.

  .۱۵ انجام ساير امور مرتبط طبق دستور مقام ما فوق.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
شيوا زاهدي  كارشناس بهداشت حرفه اي سرپرست واحد بهداشت حرفه اي
محمود مسعودي كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي كارشناس بهداشت حرفه اي
محمد علي بخشي كارشناس بهداشت حرفه اي كارشناس بهداشت حرفه اي

تاريخ ويرايش: یکشنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۵

معرفي واحد بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي علم وفني است كه با شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي وكنترل عوامل مخاطره زاي شغلي در جهت تامين ، حفظ وارتقاء بالاترين سطح سلامت  جسماني ، رواني واجتماعي كاركنان تمام مشاغل تلاش مي كند.

شرح وظايف و مسئوليتها  :

.۱   برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف كلي بهداشت حرفه اي باتوجه به سياستها،  دستور العمل ها  و  امکانات

 .۲ نظارت و ارزشيابي و پايش برنامه هاي اجرا شده در واحدهاي سازماني مرتبط و تعيين نقاط قوت و ضعف آنان

 .۳ شناسايي، اندازه گيري، پايش عوامل زيان آور محيط كار و تعيين   راهکار هاي  مناسب .

.۴  بازديد از كارگاههاي تحت پوشش و بررسي و ارزيابي اجراي دستورالعملها، قوانين و مقررات بهداشتي مطابق چک ليست وفرمهاي بازديد.

  .۵ اعلام نواقص بهداشت حرفه اي كارگاهها به كارفرمايان و مسئولين مافوق.

.۶  نظارت بر انجام فرآيندهاي بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت روستايي

.۷  اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي براي گروههاي هدف

 .۸  بررسي، ارزيابي و تحليل آمار و اطلاعات فعاليتهاي بهداشت حرفه اي كارگاههاي تحت پوشش به منظور ارتقاء فعاليتها.

.۹  نمونه برداري، اندازه گيري , ارزيابي عوامل زيان محيط كار و ارائه راهکار به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود.

 .۱۱ نظارت و پيگيري در امر تأسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار

۱۲-بررسي صلاحيت پزشكان متقاضي انجام معاينات شغلي و صدور مجوّز فعاليّت .

۱۳- پيگيري جهت انجام معاينات دوره اي و نظارت بر روند اجراي معاينات شغلي و عملكرد شركتهاي مجري معاينات.

۱۴-بررسي صلاحيت شركت هاي متقاضي ارائه خدمات فني مهندسي بهداشت حرفه اي و صدور مجوّز فعاليّت.

 .۱۴ مشاركت در تحقيقات كاربردي و طرح هاي مطالعاتيمرتبط در عرصه نظام سلامت.

  .۱۵ انجام ساير امور مرتبط طبق دستور مقام ما فوق.

نام و نام خانوادگي پست سازماني                             سمت
شيوا زاهدي  كارشناس بهداشت حرفه اي سرپرست واحد بهداشت حرفه اي
محمود مسعودي كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي كارشناس بهداشت حرفه اي
محمد علي بخشي كارشناس بهداشت حرفه اي كارشناس بهداشت حرفه اي