ورود كاربران

آخرين مطالب

سلامت خانواده جایگاهی فراتر از آمار و ارقام در تثبیت ساختار اجتماعی کشور ها دارد .

سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است و اینکه سطح سلامت افراد در توسعه جامعه تاثیر گذار است یک اصل انکا رناپذیر می باشد و از آنجا که سلامتی یک روند در حال تغییر است ، پس باید سلامت خانواد ه پیوسته مورد مراقبت – مداخله و مدیریت قرار گیرد .خانواده ، این اساسی ترین نهاد جامعه شامل گروه های سنی متفاوتی می باشد که برای تعالی  ارائه خدمات سلامت محور به این گروه های هدف ، متولیان امر سلامت ناگزیر به توجه ویژه به آن ها می باشند .

 ارائه خدمت به کلیه گروه های هدف از جمله زنان( باردار و غیر باردار)– کودکان زیر ۸ سال (بخصوص نوزادان) – میانسالان و سالمندان هر یک به عنوان یک گروه آسیب پذیر طراحی و سیاست گذاری ، برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشت  خاص خود را طلب می کند . گروه سلامت خانواد ه و جمعیت وظیفه خود می داند برای دست یابی به رسالت عظیمی که بر عهده دارد کلیه خدمات و فعالیت های خود را از نظر کمی و کیفی به سطحی برساند که امکان بهره مندی از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه با کیفیت زندگی مناسب را برای کلیه گروه های  هدف تحت پوشش فراهم آورد .

گروه واحد سلامت خانواده و جمعيت شامل برنامه هاي زير ميباشد
برنامه سلامت كودكان
برنامه سلامت مادران
برنامه باروري سالم
برنامه سلامت ميانسالان
سلامت سالمندان

نام و نام خانوادگي

پست سازماني سمت

ناهيد عامريان

كارشناس بهداشت زنان و سالمندان

مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت و كارشناس برنامه سالمندان

افسانه واحدي

كارشناس  مسئول امور جمعيتي و تنظيم خانواده

كارشناس برنامه كودكان

فاطمه هاشمي نسب

كارشناس  بهداشت پرستاري و مامايي

كارشناس برنامه كودكان

محبوبه مولايي

كارشناس تنظيم خانواده

كارشناس برنامه مادران

سيمين ابوالقاسمي

كارشناس بهداشت مادر و كودك

كارشناس برنامه باروري سالم و ميانسالان

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد سلامت خانواده

سلامت خانواده جایگاهی فراتر از آمار و ارقام در تثبیت ساختار اجتماعی کشور ها دارد .

سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است و اینکه سطح سلامت افراد در توسعه جامعه تاثیر گذار است یک اصل انکا رناپذیر می باشد و از آنجا که سلامتی یک روند در حال تغییر است ، پس باید سلامت خانواد ه پیوسته مورد مراقبت – مداخله و مدیریت قرار گیرد .خانواده ، این اساسی ترین نهاد جامعه شامل گروه های سنی متفاوتی می باشد که برای تعالی  ارائه خدمات سلامت محور به این گروه های هدف ، متولیان امر سلامت ناگزیر به توجه ویژه به آن ها می باشند .

 ارائه خدمت به کلیه گروه های هدف از جمله زنان( باردار و غیر باردار)– کودکان زیر ۸ سال (بخصوص نوزادان) – میانسالان و سالمندان هر یک به عنوان یک گروه آسیب پذیر طراحی و سیاست گذاری ، برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشت  خاص خود را طلب می کند . گروه سلامت خانواد ه و جمعیت وظیفه خود می داند برای دست یابی به رسالت عظیمی که بر عهده دارد کلیه خدمات و فعالیت های خود را از نظر کمی و کیفی به سطحی برساند که امکان بهره مندی از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه با کیفیت زندگی مناسب را برای کلیه گروه های  هدف تحت پوشش فراهم آورد .

گروه واحد سلامت خانواده و جمعيت شامل برنامه هاي زير ميباشد
برنامه سلامت كودكان
برنامه سلامت مادران
برنامه باروري سالم
برنامه سلامت ميانسالان
سلامت سالمندان

نام و نام خانوادگي

پست سازماني سمت

ناهيد عامريان

كارشناس بهداشت زنان و سالمندان

مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت و كارشناس برنامه سالمندان

افسانه واحدي

كارشناس  مسئول امور جمعيتي و تنظيم خانواده

كارشناس برنامه كودكان

فاطمه هاشمي نسب

كارشناس  بهداشت پرستاري و مامايي

كارشناس برنامه كودكان

محبوبه مولايي

كارشناس تنظيم خانواده

كارشناس برنامه مادران

سيمين ابوالقاسمي

كارشناس بهداشت مادر و كودك

كارشناس برنامه باروري سالم و ميانسالان