ورود كاربران

آخرين مطالب

برنامه كودكان جزو اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده و هدف آن تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولويت دار و میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه آنان از طریق ارائه خدمات بهداشتیبب درمانی است اهداف کلي اين برنامه کاهش مرگ و مير شيرخواران و کودکان زير پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان زير هشت سال است.
مطالعات متعدد نشان داده است که با ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و مشارکت بیشتر خانواده ها میتوان سطح سلامت کودکان را ارتقاء داده واز میزان مرگ ومیر آنان کاست به این منظور استراتژی های جدیدی تحت عنوان مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا )ومراقبتهای ادغام یافته کودک سالم توسط اداره کودکان وزارت بهداشت مطرح شد که برنامه های مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده ومهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ ومیر کودکان را دربرگرفته ، تشخیص و درمان صحیح بیماریها را براساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد .
بعلاوه برنامه کودکان حاوی اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبود کودک خود مشارکت نموده وبااجرای صحیح اقدامات پیشگیری ازجمله تغذیه صحیح کودک ، انجام بموقع واکسیناسیون از ابتلاء و یاشدت بیماریهای وی وعلاوه بر درمان کلی وبهره جویی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمت پیشگیری اولیه ، خانواده ها را دردرمان کودک درمنزل درگیر می سازد تا زمینه های بیمارشدن کودک و یاغفلت ازنشانه های خطر درجریان بیماری را به حداقل برسانند .
ترويج تغذيه با شير مادر از اجزاي ديگر اين برنامه مي باشدبطوريكه يكي از استراتژی هاي اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است شیر مادر است. تغذیه با شیر مادر روش بی نظیری برای تامین غذای مناسب جهت رشد و تکامل مطلوب شیرخواران است و یک بخش مکمل از فرآیند باروری با اثرات بسیار مهم برای سلامت مادران است .
همچنين بررسي مرگ ومير کودکان از طريق شناخت عوامل دخيل در مرگ ومير و ساير عوامل زمينه ساز مرگ نوزادان و کودکان يک تا پنجاه نه ماهه بمنظور پيدا نمودن راهکارهاي مداخله اي مناسب از ديگر فعاليتهاي اين واحد مي باشد.
كودك سالم
برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد  به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا ۸ سال و اجراي آن مي باشد .كودكاني كه از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جلوتر هستند. توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، بنابراين هزينه هاي آينده براي آموزش، بهداشت و هزينه‌هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت. پس توجه خاص به تكامل آنها در سنين زير ۸ سال و به ويژه زير ۵ سال از اهميت ويژه اي برخوردار است.در برنامه كودك سالم، مراقبتها بر اساس الگوي بيماري و مرگ كشور طراحي شده است.
در برنامه مراقبت کودک سالم ، تمام کودکان کمتر از هشت سال که به واحد بهداشتی آورده می شوند از نظر وضعیت عمومی ، تغذیه ، وزن ، قد ، دور سر،دهان و دندان، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون و مکمل های دارویی،آزمایشات ارزیابی می شوند. اجزای مراقبت در برنامه کودک سالم شامل موارد زیر است :
• معاینه بالینی
•تستهای آزمایشگاهی
•آموزش و مشاوره
•واکسیناسیون و مکملهای دارویی
•پیشگیری از حوادث و سوانح
•رابطه متقابل کودک و والدین
اهداف برنامه :
۱- کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
۲- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
۳- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
۴- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان سالم
۵- افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی
شرح وظایف :
• واحدهای ارائه دهنده خدمت شامل :
۱- ارزیابی ، طبقه بندی وضعیت عمومی- تغذیه- رشد- بینایی- تکامل – واکسیناسیون – دهان و دندان – مکملهای دارویی- وضعیت آزمایشات غربالگری( هیپو تیروئیدی ،خون ،ادرار،چربی خون )
۲- مشاوره (مشکلات تغذیه ای ، طرز صحیح شیر دهی ، توصیه درمانی برای برفک – پیشگیری از حوادث و سوانح- رابطه متقابل کودک و والدین- مشکلات دهان ودندان)
۳- ارجاع و پیگیری(مشکلات تغذیه ای- اختلال رشد – مشکل تکاملی- زردی – برفک – مشکلات دهان ودندان)
۴- اجزای مراقبت ( مصاحبه ، معاینه بالینی ، تستهای آزمایشگاهی ،آموزش و مشاوره،واکسیناسیون ،ارائه مکملهای دارویی ، آموزش راههای پیشگیری از حوادث و سوانح ، رابطه متقابل کودک و والدین ) میباشد .
این مراقبتها برای دو سطح پزشک و غیر پزشک دیده شده است.
• فعالیتهای ستادی :
۱- برنامه ریزی در خصوص اهم برنامه های مراقبتی کودکان شامل:
کنترل رشد و تکامل کودک ، پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان، رابطه متقابل والدین با کودک ، تغذیه کودک
۲- برنامه ریزی عملیاتی
۳- نظارت و پایش برآموزشها ، نحوه اجرای برنامه در واحدهای ارائه دهنده خدمت
۴- آموزش و اطلاع رسانی (کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگانها و نیروهای مردمی )
۵- پشتیبانی (فرمها و دفاتر ، تجهیزات،مکملهای داروئئ و…… )
۶- گزارش گیری از سطوح مادون و گزارش دهی به سطوح مافوق
۷-ارزشیابی فعالیتها
راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک سالم برای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است
برنامه مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال(مانا)
عليرغم اجرای برنامه كودكان طی سالهای متمادی ، هنوز تا رسيدن به ميزانهای مطلوب سلامت كودكان، فاصله بسيار است. اغلب كودكان زير ۵ سال دارای علائم و نشانه های چند بيماری با هم هستند و تصميم گيری برای درمان بيماری آنان بسيار دشوار است و يا برخی وقتی مراجعه می كنند كه بيماری آنان بسيار پيشرفت كرده است. بسياری از مادران روش صحيح تغذيه كودك خود را نمی دانند. مطالعات متعدد نشان داده است كه با ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتی و مشاركت بيشتر خانواده ها می توان سطح سلامت كودكان را ارتقاء داده و از ميزان مرگ و مير آنان كاست .

به اين منظور استراتژی جديدی تحت عنوان « مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال ( مانا) » مطرح شد كه برنامه های مختلف را با يكديگر تركيب نموده و مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته ، تشخيص و درمان صحيح بيماريها را براساس نشانه های موجود امكان پذير می سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودی كودك خود مشاركت نموده و با اجرای صحيح اقدامات پيشگيری از جمله تغذيه صحيح كودك ، انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماريهای كودك جلوگيری كنند. بعبارت ديگر استراتژی مانا به تماميت سلامت كودك می نگرد و نه فقط به بيماری وی و علاوه بر درمان كنونی و بهره جويی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمات پيشگيری اوليه ، خانواده ها را در درمان كودك در منزل درگير می سازد تا زمينه های بيمار شدن كودك و يا غفلت از نشانه های خطر در جريان بيماری را به حداقل برسانند.

مانا برنامه های موجود مراقبت از کودکان زیر ۵ سال را هماهنگ نموده و با این هماهنگی ، کیفیت ارائه خدمات را افزایش داده و اثر بخشی مراقبتها را بالا می برد و هزینه های خدمات را کاهش می دهد . راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک بیماربرای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است.

لازم بذکر است که مجموعه تکمیلی برنامه مانا تحت عنوان ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم ( حادثه ، سوختگی ، مسمومیت ، گزش و گزیدگی) نیز در دو سطح پزشک و غیر پزشک به مجموعه فوق اضافه وبه اجرا درآمده است.
اهداف برنامه :
۱- کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
۲- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
۳- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
۴- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان بیمار
۵ – افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی
تغذيه انحصاري باشير مادر
بهترین راه تغذیه کودک از بدو تولد تا سن ۶ ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر است . تغذیه انحصاری به مفهوم تغذيه شير خوار فقط با شیر مادر بدون مصرف هرنوع ماده غذائی ديگر حتي آب (بجز ویتامینها ویا داروها در صورت نیاز ) مي باشد

پس از اين مدت بايد تغذيه شير خوار با غذاهاي كمكي آغاز گردد در حالي كه تغذيه باشير مادر تا پايان ۲ سالگي ادامه مي يابد
بيمارستان دوستدار كودك(BFH (
اساس بسياري از روش هاي نادرست تغذيه شيرخواران در زايشگاهها وبيمارستان ها پايه گذاري مي شود. جايي كه مي تواند در لحظات حساس بعد از زايمان ، اساس تندرستي شيرخوار يا به عبارتي تغذيه او با شير مادر را از طريق كمك وحمايت مادر بنا نهد . نياز به مربيان با تجربه و آگاه به اطلاعات روز براي آموزش تغذيه با شير مادر شديداً احساس مي شود وآموزش كاركنان بهداشتي درماني كه با مراقبت هاي مادر وكودك سروكار دارند در زمينه مهارتهاي ضروري براي حفظ ، حمايت وترويج تغذيه با شير مادر بويژه در بيمارستانها از اولويت هاي اساسي حاضر است .
اهداف برنامه:
تبدیل زایشگاهها وبیمارستانها به موسساتی که BFH   با شند. Baby Friendly Hospital
اجرای ۱۰ اقدام موفق شیر دهی .
تاسیس مراکز آموزش  مشاوره شیر دهی   در شبکه های تابعه وتسریع در واحد های ارائه خدمات .
افزایش تعداد مادران شیر ده وطول مدت شیر دهی انحصاری تا پایان ۶ ماهگی
ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با غذای کمکی تا حد اقل ۲سالگی

دستورالعمل اجرائی ترویج تغذیه با شیر مادر دربخشهای زنان وزایمان وبخش های اطفال اين بيمارستان ها(اقدامات ده گانه):
۱-سياست مدون ترويج تغذيه باشيرمادردرمعرض ديدكاركنان نصب شده باشدوبراي اطمينان ازارتقاء كيفيت خدمات پايش شود
۲-كليه كاركنان بمنظوركسب مهارتهاي لازم براي اجراي اين سياست آموزش ببينند
۳-مادران بارداررادرزمينه مزاياي تغذيه باشيرمادروچگونگي شيردهي آموزش دهند
۴-به مادران كمك كنند تاظرف نيم ساعت اول تولدتماس پوست باپوست وظرف يكساعت تغذيه نوزادباشيرمادرراشروع كنندودربخشهاي اطفال برنامه تجويزدارو وانجام آزمايشات واعمال جراحي به گونه اي طراحي گردد كه كمترين اختلال رادرتغذيه ازپستان مادرايجادنمايد
۵-به مادران روش تغذيه باشيرمادروچگونگي حفظ وتداوم شيردهي را(حتي هنگام جداشدن ازشيرخوار)آموزش دهندوبراي حل مشكلات شيردهي كمك وحمايت كنند
۶-به شيرخواران سالم كمتراز ۶ماه بجزشيرمادر غذا يامايعات ديگر(آب ، آب قند) ندهند
۷-برنامه هم اتاقي مادرونوزادرادرطول شبانه روزاجراكنندودربخشهاي اطفال تسهيلات لازم براي اقامت شبانه روزي ونيازهاي فيزيكي وعاطفي مادران راتامين نمايند
۸-مادران رابراي تغذيه باشيرمادربرحسب ميل وتقاضاي شيرخوارتشويق كنندوامكان دوشيدن مكررشيروذخيره آن وجود داشته باشد
۹-مطلقا ازشيشه شير وپستانك استفاده نكنند
۱۰-تشكيل گروههاي  حمايت ازمادران شيرده راپيگيري نمايندواطلاعاتي درمورد  گروههاي حامي ومراكز مشاوره شيردهي دراختياروالدين قراردهند.

شرایط دریافت لوح دوستدار کودک جهت بیمارستانها:
اعلام بيمارستان بعنوان دوستداركودك
اولين پايش عملكرد بيمارستان با استفاده از فرمهای پایش بیمارستان توسط خود بیمارستان کسب ۱۰۰% امتیازات
ارزیابی توسط شهرستان ودر صورت تائید ارسال نتایج به استان
ارزیابی مجدد توسط کارشناسان استان وارسال نتایج به ستاد وزارتخانه
ارزیابی توسط کارشناسان اداره کودکان ودر صورت تائید تحول لوح دوستدار کودک بودن

چگونگی عملكرد بيمارستانها پس از دريافت لوح دوستداركودك:
به منظور ارتقاء كيفيت عملكرد بيمارستانها وجلوگيري از افت كيفيت ارائه خدمات پس از دريافت لوح دوستداركودك
ازاين پس بيمارستانهاي دوستداركودك ازمجموعه جديد پايش مي بايست استفاده نمايند.
بااستفاده ازاين مجموعه عملكرد بيمارستانهادربخش هاي زنان وزايمان،بخش هاي اطفال(كه شامل نوزادان تحت مراقبت ،  NICU  وكودكان مي شود)
توسط خود بيمارستانها پايش وتوسط مراكز بهداشت شهرستانها ويا دانشگاهها ارزيابي مجدد مي شوند
و درنهايت امتياز آن در ارزشيابي بيمارستان ها اعمال خواهد شد.

درحال حاضر ۳بيمارستان درسطح استان دوستداركودك ميباشدكه عبارتند از:امام حسين،فاطميه و خاتم الانبياء
نظام مراقبت مرگ كودكان ۱تا۵۹ ماهه:
نسبت مرگ ومير کودکان (U5MR ) از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. كاهش آن از تعهدات مهم كشورها است و به همين منظور در سال ۱۹۹۰ کشورهاي جهان در قالب طرح سلامت براي همه تا سال ۲۰۰۰متعهد شدند که مرگ کودک را در كشور خود طي يک دهه (تا سال ۲۰۰۰ ميلادي) ۵۰ درصد کاهش دهند. همچنين براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) كه در سال ۲۰۰۰ ميلادي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت، نسبت مرگ و مير کودکان در اينکشورها تا سال ۲۰۱۵ ميلادي، بايد ۷۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش يابد.

دريافت فايل ۱

دريافت فايل ۲

دريافت فايل ۳

دريافت فايل ۴

دريافت فايل ۵

دريافت فايل ۶

دريافت فايل ۷

دريافت فايل dastorama nahaei-imci.doc

دزيافت فايل  dastorol_amak_takmil_forms_kodake_salem.pdf

دريافت فايل form accedent-Dr.pdf

دريافت فايل form accedent-nonDr.pdf

دريافت فايل form erja va paskhorand.pdf

دريافت فايل kart_salamt_va_bimari.pdf

دريافت فايل mokammel.pdf

دريافت فايل pageboy-8 معاينه نوزاد پسر. pdf

دريافت فايل takmile daftar.pdf

دريافت فايل wcc daftar.pdf

دريافت فايل پرسشنامه هاي ASQ.doc

دريافت فايل فرم ارجاع مشاوره شيردهي

 دريافت فايل فرم پزشك زير ۲ ماهfor merge.doc

دريافت فايل كارشناس كودكان و شير مادر

دريافت فايل كارت شير مادر

دريافت فايل pagegirl-8 معاينه نوزاددختر. pdf

 

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

برنامه سلامت كودكان

برنامه كودكان جزو اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده و هدف آن تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولويت دار و میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه آنان از طریق ارائه خدمات بهداشتیبب درمانی است اهداف کلي اين برنامه کاهش مرگ و مير شيرخواران و کودکان زير پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان زير هشت سال است.
مطالعات متعدد نشان داده است که با ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و مشارکت بیشتر خانواده ها میتوان سطح سلامت کودکان را ارتقاء داده واز میزان مرگ ومیر آنان کاست به این منظور استراتژی های جدیدی تحت عنوان مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا )ومراقبتهای ادغام یافته کودک سالم توسط اداره کودکان وزارت بهداشت مطرح شد که برنامه های مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده ومهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ ومیر کودکان را دربرگرفته ، تشخیص و درمان صحیح بیماریها را براساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد .
بعلاوه برنامه کودکان حاوی اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبود کودک خود مشارکت نموده وبااجرای صحیح اقدامات پیشگیری ازجمله تغذیه صحیح کودک ، انجام بموقع واکسیناسیون از ابتلاء و یاشدت بیماریهای وی وعلاوه بر درمان کلی وبهره جویی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمت پیشگیری اولیه ، خانواده ها را دردرمان کودک درمنزل درگیر می سازد تا زمینه های بیمارشدن کودک و یاغفلت ازنشانه های خطر درجریان بیماری را به حداقل برسانند .
ترويج تغذيه با شير مادر از اجزاي ديگر اين برنامه مي باشدبطوريكه يكي از استراتژی هاي اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است شیر مادر است. تغذیه با شیر مادر روش بی نظیری برای تامین غذای مناسب جهت رشد و تکامل مطلوب شیرخواران است و یک بخش مکمل از فرآیند باروری با اثرات بسیار مهم برای سلامت مادران است .
همچنين بررسي مرگ ومير کودکان از طريق شناخت عوامل دخيل در مرگ ومير و ساير عوامل زمينه ساز مرگ نوزادان و کودکان يک تا پنجاه نه ماهه بمنظور پيدا نمودن راهکارهاي مداخله اي مناسب از ديگر فعاليتهاي اين واحد مي باشد.
كودك سالم
برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد  به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا ۸ سال و اجراي آن مي باشد .كودكاني كه از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جلوتر هستند. توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، بنابراين هزينه هاي آينده براي آموزش، بهداشت و هزينه‌هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت. پس توجه خاص به تكامل آنها در سنين زير ۸ سال و به ويژه زير ۵ سال از اهميت ويژه اي برخوردار است.در برنامه كودك سالم، مراقبتها بر اساس الگوي بيماري و مرگ كشور طراحي شده است.
در برنامه مراقبت کودک سالم ، تمام کودکان کمتر از هشت سال که به واحد بهداشتی آورده می شوند از نظر وضعیت عمومی ، تغذیه ، وزن ، قد ، دور سر،دهان و دندان، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون و مکمل های دارویی،آزمایشات ارزیابی می شوند. اجزای مراقبت در برنامه کودک سالم شامل موارد زیر است :
• معاینه بالینی
•تستهای آزمایشگاهی
•آموزش و مشاوره
•واکسیناسیون و مکملهای دارویی
•پیشگیری از حوادث و سوانح
•رابطه متقابل کودک و والدین
اهداف برنامه :
۱- کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
۲- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
۳- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
۴- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان سالم
۵- افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی
شرح وظایف :
• واحدهای ارائه دهنده خدمت شامل :
۱- ارزیابی ، طبقه بندی وضعیت عمومی- تغذیه- رشد- بینایی- تکامل – واکسیناسیون – دهان و دندان – مکملهای دارویی- وضعیت آزمایشات غربالگری( هیپو تیروئیدی ،خون ،ادرار،چربی خون )
۲- مشاوره (مشکلات تغذیه ای ، طرز صحیح شیر دهی ، توصیه درمانی برای برفک – پیشگیری از حوادث و سوانح- رابطه متقابل کودک و والدین- مشکلات دهان ودندان)
۳- ارجاع و پیگیری(مشکلات تغذیه ای- اختلال رشد – مشکل تکاملی- زردی – برفک – مشکلات دهان ودندان)
۴- اجزای مراقبت ( مصاحبه ، معاینه بالینی ، تستهای آزمایشگاهی ،آموزش و مشاوره،واکسیناسیون ،ارائه مکملهای دارویی ، آموزش راههای پیشگیری از حوادث و سوانح ، رابطه متقابل کودک و والدین ) میباشد .
این مراقبتها برای دو سطح پزشک و غیر پزشک دیده شده است.
• فعالیتهای ستادی :
۱- برنامه ریزی در خصوص اهم برنامه های مراقبتی کودکان شامل:
کنترل رشد و تکامل کودک ، پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان، رابطه متقابل والدین با کودک ، تغذیه کودک
۲- برنامه ریزی عملیاتی
۳- نظارت و پایش برآموزشها ، نحوه اجرای برنامه در واحدهای ارائه دهنده خدمت
۴- آموزش و اطلاع رسانی (کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگانها و نیروهای مردمی )
۵- پشتیبانی (فرمها و دفاتر ، تجهیزات،مکملهای داروئئ و…… )
۶- گزارش گیری از سطوح مادون و گزارش دهی به سطوح مافوق
۷-ارزشیابی فعالیتها
راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک سالم برای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است
برنامه مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال(مانا)
عليرغم اجرای برنامه كودكان طی سالهای متمادی ، هنوز تا رسيدن به ميزانهای مطلوب سلامت كودكان، فاصله بسيار است. اغلب كودكان زير ۵ سال دارای علائم و نشانه های چند بيماری با هم هستند و تصميم گيری برای درمان بيماری آنان بسيار دشوار است و يا برخی وقتی مراجعه می كنند كه بيماری آنان بسيار پيشرفت كرده است. بسياری از مادران روش صحيح تغذيه كودك خود را نمی دانند. مطالعات متعدد نشان داده است كه با ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتی و مشاركت بيشتر خانواده ها می توان سطح سلامت كودكان را ارتقاء داده و از ميزان مرگ و مير آنان كاست .

به اين منظور استراتژی جديدی تحت عنوان « مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال ( مانا) » مطرح شد كه برنامه های مختلف را با يكديگر تركيب نموده و مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته ، تشخيص و درمان صحيح بيماريها را براساس نشانه های موجود امكان پذير می سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودی كودك خود مشاركت نموده و با اجرای صحيح اقدامات پيشگيری از جمله تغذيه صحيح كودك ، انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماريهای كودك جلوگيری كنند. بعبارت ديگر استراتژی مانا به تماميت سلامت كودك می نگرد و نه فقط به بيماری وی و علاوه بر درمان كنونی و بهره جويی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمات پيشگيری اوليه ، خانواده ها را در درمان كودك در منزل درگير می سازد تا زمينه های بيمار شدن كودك و يا غفلت از نشانه های خطر در جريان بيماری را به حداقل برسانند.

مانا برنامه های موجود مراقبت از کودکان زیر ۵ سال را هماهنگ نموده و با این هماهنگی ، کیفیت ارائه خدمات را افزایش داده و اثر بخشی مراقبتها را بالا می برد و هزینه های خدمات را کاهش می دهد . راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک بیماربرای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است.

لازم بذکر است که مجموعه تکمیلی برنامه مانا تحت عنوان ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم ( حادثه ، سوختگی ، مسمومیت ، گزش و گزیدگی) نیز در دو سطح پزشک و غیر پزشک به مجموعه فوق اضافه وبه اجرا درآمده است.
اهداف برنامه :
۱- کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
۲- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
۳- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
۴- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان بیمار
۵ – افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی
تغذيه انحصاري باشير مادر
بهترین راه تغذیه کودک از بدو تولد تا سن ۶ ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر است . تغذیه انحصاری به مفهوم تغذيه شير خوار فقط با شیر مادر بدون مصرف هرنوع ماده غذائی ديگر حتي آب (بجز ویتامینها ویا داروها در صورت نیاز ) مي باشد

پس از اين مدت بايد تغذيه شير خوار با غذاهاي كمكي آغاز گردد در حالي كه تغذيه باشير مادر تا پايان ۲ سالگي ادامه مي يابد
بيمارستان دوستدار كودك(BFH (
اساس بسياري از روش هاي نادرست تغذيه شيرخواران در زايشگاهها وبيمارستان ها پايه گذاري مي شود. جايي كه مي تواند در لحظات حساس بعد از زايمان ، اساس تندرستي شيرخوار يا به عبارتي تغذيه او با شير مادر را از طريق كمك وحمايت مادر بنا نهد . نياز به مربيان با تجربه و آگاه به اطلاعات روز براي آموزش تغذيه با شير مادر شديداً احساس مي شود وآموزش كاركنان بهداشتي درماني كه با مراقبت هاي مادر وكودك سروكار دارند در زمينه مهارتهاي ضروري براي حفظ ، حمايت وترويج تغذيه با شير مادر بويژه در بيمارستانها از اولويت هاي اساسي حاضر است .
اهداف برنامه:
تبدیل زایشگاهها وبیمارستانها به موسساتی که BFH   با شند. Baby Friendly Hospital
اجرای ۱۰ اقدام موفق شیر دهی .
تاسیس مراکز آموزش  مشاوره شیر دهی   در شبکه های تابعه وتسریع در واحد های ارائه خدمات .
افزایش تعداد مادران شیر ده وطول مدت شیر دهی انحصاری تا پایان ۶ ماهگی
ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با غذای کمکی تا حد اقل ۲سالگی

دستورالعمل اجرائی ترویج تغذیه با شیر مادر دربخشهای زنان وزایمان وبخش های اطفال اين بيمارستان ها(اقدامات ده گانه):
۱-سياست مدون ترويج تغذيه باشيرمادردرمعرض ديدكاركنان نصب شده باشدوبراي اطمينان ازارتقاء كيفيت خدمات پايش شود
۲-كليه كاركنان بمنظوركسب مهارتهاي لازم براي اجراي اين سياست آموزش ببينند
۳-مادران بارداررادرزمينه مزاياي تغذيه باشيرمادروچگونگي شيردهي آموزش دهند
۴-به مادران كمك كنند تاظرف نيم ساعت اول تولدتماس پوست باپوست وظرف يكساعت تغذيه نوزادباشيرمادرراشروع كنندودربخشهاي اطفال برنامه تجويزدارو وانجام آزمايشات واعمال جراحي به گونه اي طراحي گردد كه كمترين اختلال رادرتغذيه ازپستان مادرايجادنمايد
۵-به مادران روش تغذيه باشيرمادروچگونگي حفظ وتداوم شيردهي را(حتي هنگام جداشدن ازشيرخوار)آموزش دهندوبراي حل مشكلات شيردهي كمك وحمايت كنند
۶-به شيرخواران سالم كمتراز ۶ماه بجزشيرمادر غذا يامايعات ديگر(آب ، آب قند) ندهند
۷-برنامه هم اتاقي مادرونوزادرادرطول شبانه روزاجراكنندودربخشهاي اطفال تسهيلات لازم براي اقامت شبانه روزي ونيازهاي فيزيكي وعاطفي مادران راتامين نمايند
۸-مادران رابراي تغذيه باشيرمادربرحسب ميل وتقاضاي شيرخوارتشويق كنندوامكان دوشيدن مكررشيروذخيره آن وجود داشته باشد
۹-مطلقا ازشيشه شير وپستانك استفاده نكنند
۱۰-تشكيل گروههاي  حمايت ازمادران شيرده راپيگيري نمايندواطلاعاتي درمورد  گروههاي حامي ومراكز مشاوره شيردهي دراختياروالدين قراردهند.

شرایط دریافت لوح دوستدار کودک جهت بیمارستانها:
اعلام بيمارستان بعنوان دوستداركودك
اولين پايش عملكرد بيمارستان با استفاده از فرمهای پایش بیمارستان توسط خود بیمارستان کسب ۱۰۰% امتیازات
ارزیابی توسط شهرستان ودر صورت تائید ارسال نتایج به استان
ارزیابی مجدد توسط کارشناسان استان وارسال نتایج به ستاد وزارتخانه
ارزیابی توسط کارشناسان اداره کودکان ودر صورت تائید تحول لوح دوستدار کودک بودن

چگونگی عملكرد بيمارستانها پس از دريافت لوح دوستداركودك:
به منظور ارتقاء كيفيت عملكرد بيمارستانها وجلوگيري از افت كيفيت ارائه خدمات پس از دريافت لوح دوستداركودك
ازاين پس بيمارستانهاي دوستداركودك ازمجموعه جديد پايش مي بايست استفاده نمايند.
بااستفاده ازاين مجموعه عملكرد بيمارستانهادربخش هاي زنان وزايمان،بخش هاي اطفال(كه شامل نوزادان تحت مراقبت ،  NICU  وكودكان مي شود)
توسط خود بيمارستانها پايش وتوسط مراكز بهداشت شهرستانها ويا دانشگاهها ارزيابي مجدد مي شوند
و درنهايت امتياز آن در ارزشيابي بيمارستان ها اعمال خواهد شد.

درحال حاضر ۳بيمارستان درسطح استان دوستداركودك ميباشدكه عبارتند از:امام حسين،فاطميه و خاتم الانبياء
نظام مراقبت مرگ كودكان ۱تا۵۹ ماهه:
نسبت مرگ ومير کودکان (U5MR ) از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. كاهش آن از تعهدات مهم كشورها است و به همين منظور در سال ۱۹۹۰ کشورهاي جهان در قالب طرح سلامت براي همه تا سال ۲۰۰۰متعهد شدند که مرگ کودک را در كشور خود طي يک دهه (تا سال ۲۰۰۰ ميلادي) ۵۰ درصد کاهش دهند. همچنين براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) كه در سال ۲۰۰۰ ميلادي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت، نسبت مرگ و مير کودکان در اينکشورها تا سال ۲۰۱۵ ميلادي، بايد ۷۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش يابد.

دريافت فايل ۱

دريافت فايل ۲

دريافت فايل ۳

دريافت فايل ۴

دريافت فايل ۵

دريافت فايل ۶

دريافت فايل ۷

دريافت فايل dastorama nahaei-imci.doc

دزيافت فايل  dastorol_amak_takmil_forms_kodake_salem.pdf

دريافت فايل form accedent-Dr.pdf

دريافت فايل form accedent-nonDr.pdf

دريافت فايل form erja va paskhorand.pdf

دريافت فايل kart_salamt_va_bimari.pdf

دريافت فايل mokammel.pdf

دريافت فايل pageboy-8 معاينه نوزاد پسر. pdf

دريافت فايل takmile daftar.pdf

دريافت فايل wcc daftar.pdf

دريافت فايل پرسشنامه هاي ASQ.doc

دريافت فايل فرم ارجاع مشاوره شيردهي

 دريافت فايل فرم پزشك زير ۲ ماهfor merge.doc

دريافت فايل كارشناس كودكان و شير مادر

دريافت فايل كارت شير مادر

دريافت فايل pagegirl-8 معاينه نوزاددختر. pdf