ورود كاربران

آخرين مطالب

يكي از عمده ترين راههاي كاهش مرگ و مير مادران، انجام مراقبتهاي مادران است كه شامل مراقبتهاي (پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان) مي باشد.انجام اين مراقبتها از دو جنبه كمي و كيفي حائز اهميت است. مراقبت از مادر در كشور ايران از حدود ۷۵ سال پيش آغاز گرديد كه مانند اكثر فعاليتهاي ديگر ابتدا پوشش اين مراقبتها از جنبه كمي مورد نظر قرار گرفت. سپس در راستاي ادامه اين فعاليتها و همزمان با توسعه شبكه بهداشت و درمان همراه با تعهد ايران مانند۱۸۹ كشور ديگر در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه قاهره جهت كاهش ۷۵% مرگ مادران طي۲۵ سال (۲۰۱۵-۱۹۹۰)ميلادي مطابق با (۱۳۹۴-۱۳۶۹) هجري شمسي، بهبود كيفيت خدمات مورد توجه بيشتر سياست گذاران برنامه سلامت قرار گرفت. اين سياست در سال ۱۳۸۷ با فعاليت اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور به عنوان مراقبتهاي خارج بيمارستاني و داخل بيمارستاني طراحي گرديد.بخش خارج بيمارستاني كه در حيطه فعاليتهاي بهداشتي است  در قالب مجموعه آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته مادران وتلاش جهت كاهش زايمانهاي در منزل و توسط افراد دوره نديده بود و بخش داخل بيمارستاني به همراه تلاش براي بيمارستانهاي دوستدار مادر در حيطه فعاليتهاي درماني مي باشد.

راه ديگر كاهش مرگ و مير مادر، بررسي اتفاقات منجر به مرگ مادراست.از سال ۱۳۷۵ با تشكيل كميته هاي مرگ مادر كمك به ارتقاء سطح خدمات و در نتيجه كاهش مرگ مادران گرديده است.

 

رسالت برنامه:

كاهش بار بيماريهاي ناشي از بارداري، زايمان و پس از زايمان تا ۶ هفته پس از زايمان، جنين و نوزاد تا ۶ ساعت پس از تولد در راستاي سياستهاي وزارت متبوع مي باشد.

هدف كلي:

ارتقاء سطح سلامت مادران و ترويج مادري سالم

هدفهاي اختصاصي:

– افزايش پوشش مراقبتهاي پيش از بارداري

– افزايش پوشش مراقبتهاي دوران بارداري

– افزايش پوشش مراقبتهاي پس از بارداري

افزايش درصد زايمان هاي ايمن

كاهش ميزان سزارين

راهكارهاي برنامه :

– ارائه كليه مراقبت‎هاي مادران با كميت و كيفيت مطلوب

– افزايش پوشش زايمان ايمن

– همكاري در اجراي كميته هاي مرگ مادر

فعاليتها :

– تدوين برنامه عملياتي و طراحي مداخلات لازم

– پايش و ارزشيابي برنامه

– پيگيري و جمع بندي آمارهاي مربوطه

– شركت در اجراي كميته مرگ مادر و اجراي مداخلات مصوب

– برگزاري كارگاه و كلاسهاي آموزشي جهت افزايش آگاهي و عملكرد كاركنان

– ابلاغ دستورالعملهاي وزارتي جهت اجرا در مراكز بهداشتي و پايگاه ها

– نظارت بر حسن اجراي خدمات بهداشتي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

– برآورد و نظارت بر توزيع داروها و مكملهاي دارويي مورد نياز

– تامين نيازهاي مرتبط با برنامه مادران (ست زايمان استريل در مراكز روستايي، داروهاي مورد نياز، فرمهاي مربوطه، مكملها، …)

– انجام هماهنگي هاي لازم جهت مادران پرخطر شهري و بويژه روستايي

– انجام هماهنگي هاي لازم جلب مشاركت ساير بخشها

– پيگيري فعال مادراني كه به شهرستانهاي ديگر كشور انتقال مي يابند (دائم و موقت)

– پيگيري فعال مادراني كه از شهرستانهاي ديگر كشور به داخل انتقال مي يابند (دائم و موقت)

– انجام آموزشها و مشاوره هاي چهره به چهره با مادران

– انجام مشاوره ژنتيك براي كليه زنان مادران جهت پيشگيري از ناهنجاري هاي مادرزادي

– هماهنگي جهت پيگيري مادران عارضه دار بستري در بيمارستان بعد از ترخيص از بيمارستان در مراكز بهداشتي درماني

كليه خدمات مادران ( قبل از بارداري، دوران بارداري، پس از زايمان) در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به صورت مراقبتهاي ادغام يافته و در فرم ها و دستورالعمل هاي مربوطه انجام مي شود.

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۳

برنامه سلامت مادران

يكي از عمده ترين راههاي كاهش مرگ و مير مادران، انجام مراقبتهاي مادران است كه شامل مراقبتهاي (پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان) مي باشد.انجام اين مراقبتها از دو جنبه كمي و كيفي حائز اهميت است. مراقبت از مادر در كشور ايران از حدود ۷۵ سال پيش آغاز گرديد كه مانند اكثر فعاليتهاي ديگر ابتدا پوشش اين مراقبتها از جنبه كمي مورد نظر قرار گرفت. سپس در راستاي ادامه اين فعاليتها و همزمان با توسعه شبكه بهداشت و درمان همراه با تعهد ايران مانند۱۸۹ كشور ديگر در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه قاهره جهت كاهش ۷۵% مرگ مادران طي۲۵ سال (۲۰۱۵-۱۹۹۰)ميلادي مطابق با (۱۳۹۴-۱۳۶۹) هجري شمسي، بهبود كيفيت خدمات مورد توجه بيشتر سياست گذاران برنامه سلامت قرار گرفت. اين سياست در سال ۱۳۸۷ با فعاليت اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور به عنوان مراقبتهاي خارج بيمارستاني و داخل بيمارستاني طراحي گرديد.بخش خارج بيمارستاني كه در حيطه فعاليتهاي بهداشتي است  در قالب مجموعه آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته مادران وتلاش جهت كاهش زايمانهاي در منزل و توسط افراد دوره نديده بود و بخش داخل بيمارستاني به همراه تلاش براي بيمارستانهاي دوستدار مادر در حيطه فعاليتهاي درماني مي باشد.

راه ديگر كاهش مرگ و مير مادر، بررسي اتفاقات منجر به مرگ مادراست.از سال ۱۳۷۵ با تشكيل كميته هاي مرگ مادر كمك به ارتقاء سطح خدمات و در نتيجه كاهش مرگ مادران گرديده است.

 

رسالت برنامه:

كاهش بار بيماريهاي ناشي از بارداري، زايمان و پس از زايمان تا ۶ هفته پس از زايمان، جنين و نوزاد تا ۶ ساعت پس از تولد در راستاي سياستهاي وزارت متبوع مي باشد.

هدف كلي:

ارتقاء سطح سلامت مادران و ترويج مادري سالم

هدفهاي اختصاصي:

– افزايش پوشش مراقبتهاي پيش از بارداري

– افزايش پوشش مراقبتهاي دوران بارداري

– افزايش پوشش مراقبتهاي پس از بارداري

افزايش درصد زايمان هاي ايمن

كاهش ميزان سزارين

راهكارهاي برنامه :

– ارائه كليه مراقبت‎هاي مادران با كميت و كيفيت مطلوب

– افزايش پوشش زايمان ايمن

– همكاري در اجراي كميته هاي مرگ مادر

فعاليتها :

– تدوين برنامه عملياتي و طراحي مداخلات لازم

– پايش و ارزشيابي برنامه

– پيگيري و جمع بندي آمارهاي مربوطه

– شركت در اجراي كميته مرگ مادر و اجراي مداخلات مصوب

– برگزاري كارگاه و كلاسهاي آموزشي جهت افزايش آگاهي و عملكرد كاركنان

– ابلاغ دستورالعملهاي وزارتي جهت اجرا در مراكز بهداشتي و پايگاه ها

– نظارت بر حسن اجراي خدمات بهداشتي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

– برآورد و نظارت بر توزيع داروها و مكملهاي دارويي مورد نياز

– تامين نيازهاي مرتبط با برنامه مادران (ست زايمان استريل در مراكز روستايي، داروهاي مورد نياز، فرمهاي مربوطه، مكملها، …)

– انجام هماهنگي هاي لازم جهت مادران پرخطر شهري و بويژه روستايي

– انجام هماهنگي هاي لازم جلب مشاركت ساير بخشها

– پيگيري فعال مادراني كه به شهرستانهاي ديگر كشور انتقال مي يابند (دائم و موقت)

– پيگيري فعال مادراني كه از شهرستانهاي ديگر كشور به داخل انتقال مي يابند (دائم و موقت)

– انجام آموزشها و مشاوره هاي چهره به چهره با مادران

– انجام مشاوره ژنتيك براي كليه زنان مادران جهت پيشگيري از ناهنجاري هاي مادرزادي

– هماهنگي جهت پيگيري مادران عارضه دار بستري در بيمارستان بعد از ترخيص از بيمارستان در مراكز بهداشتي درماني

كليه خدمات مادران ( قبل از بارداري، دوران بارداري، پس از زايمان) در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به صورت مراقبتهاي ادغام يافته و در فرم ها و دستورالعمل هاي مربوطه انجام مي شود.