ورود كاربران

آخرين مطالب

 
با نگاهي به وضعيت سالمندي در جهان ، خواهيم ديد كه جهان در حال پير شدن است . بررسي آمار جمعيت جهان نشان مي دهد كه در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰% از جمعيت اروپا كه پيرترين قاره جهان است ، سالمند بوده اند و در سال ۲۰۰۲ اروپا و ژاپن مناطقي بودند كه بيش از ۱۳ درصد از كل جمعيت آنها زا سالمندان بالاي ۶۰ سال تشكيل مي دادند. در سال ۲۰۰۳ مناطق بيشتري از جهان با همين وضعيت روبرو خواهند بود . بررسي آماري نشان ميدهد كه در سال ۲۰۵۰ ، ۳۷ درصد از جمعيت اروپا از سالمندان تشكيل خواهد شد . در كشورهاي درحال توسعه ، جمعيت سالمندان كه درسال ۲۰۰۰ با رقمي حدود ۶۰۰ ميليون نفر از ۱۰ درصد كل جمعيت جهان را شامل مي شد ، درسال هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ به ترتيب بالغ بر ۲/۱ و ۲ بيليون نفر ، يعني ۲۱% از مجموع جمعيت انساني خواهد بود . در كشورهاي در حال توسعه مسائل و مشكلات ديگري نيز بر مسئله سالمندي تاثير گذاشته اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم .
۱٫ نرخ بالاتر رشد جمعيت به معني جمعيت بيشتر سالمنددر آينده خواهد بود .
۲٫ اين كشورها هنوز با مشكلات ناشي از توسعه دست به گريبان هستند و به برسي مسائل مرتبط با پير شدن جمعيت نمي انديشند . در نتيجه براي آينده پيش بيني هاي لازم بعمل نياورده به طور ناگهاني با پديده سالمندي جمعيت دشواريهاي آن روبروخواهند شد .
۳٫ در كشورهاي درحال توسعه سرعت سالخوردگي جمعيت بيشتر است و در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته ، مدت زمان كمتري طول مي كشد تا جمعيت سالمندان دو برابر شود . بنابراين كشورها آمادگي كامل براي رويايي با اين وضعيت را نخواهند داشت و اين مسئله بعنوان تغييري در نظام اجتماعي ، در آينده مشكلات بسياري براي آنان بوجود خواهد آورد .
۴٫ بر خلاف كشورهاي توسعه يافته ، در اين كشورها درصد بالايي از سالمندان در مناطق روستايي زندگي
مي كنند . گفته مي شود تا سال ۲۰۲۵ ، ۸۲ درصد از سالمندان كشور هاي توسعه يافته در شهرها زندگي خواهند كرد. حال آن كه اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه ۵۰ درصد خواهد بود .
۵ در كشورهاي درحال توسعه معمولاً سالمندان در خانواده هاي گسترده ، كه چند نسل را در بر مي گيرد زندگي مي كنند و تعداد سالمنداني كه تنها به سر مي برند نسبت به كشورهاي پيشرفته كمتر است .
۶ . از آنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظام هاي حمايت اجتماعي آنقدر وسيع نيستند تا همه سالمندان را پوشش دهند ، خانواده مهمترين پشتوانه و بهترين منبع حمايت مالي و اجتماعي و معنوي براي سالمندان محسوب مي شود.
با توجه به تفاوتهاي مذكور در بالا ، كشور ما نمي تواند در رسيدگي به مسائل سالمندان و پير شدن جمعيت از كشورهاي توسعه يافته تقليد كرده ، بر اساس شيوه هاي آنان برنامه ريزي كند و سياست ها و برنامه ريزي هاي متفاوتي را طلب مي كند .
از برنامه ريزي هاي اساسي در كشور ما به كار بردن تمهيدات لازم براي فراهم ساختن بستر اجتماعي مناسب توسط حكومت ، آموزش وبكار بستن شيوه زندگي سالم از بدوحيات در قالب مراقبتهاي كودكان ، دوران بارداري ، زايمان ايمن ، توصيه هاي ورزشي مناسب و ارايه الگوهاي تغذيه اي صحيح، خدمات توانبخشي و مراقبت هاي طولاني مدت سالمندي با توجه به الگوي مزمن بيماريها در دوران سالمندي است . خدمات بيمارستاني و تخصصي و مراقبت از سالمندان بيمار در منزل ، بهبود كيفيت ارايه خدمت بهداشتي درماني به سالمندان از طريق پيشگيري اوليه ، ساماندهي وضعيت درمان در كلينيكهاي سرپايي و بخش بستري مخصوص سالمندان انجام پ‍ژوهش در جهت شناسايي اولويت هاي بهداشت و سلامت سالمندان از اهميت ويژه اي برخوردار است . برنامه بهداشت سالمندان يكي از برنامه هاي گروه تخصصي بهداشت خانواده است كه تحت عنوان مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندان براي بررسي و اقدام در راه رفع نيازهاي اساسي سلامتي سالمندان به دنبال يافتن راهي براي تشخيص زودرس بيماريهاا ست و همچنين برنامه ريزيهاي لازم جهت آموزش شيوه زندگي سالم به سالمندان در برنامه بهبود شيوه زندگي در دوران سالمندي ديگر برنامه سالمندان است كه در اين واحد جهت بخش تحت پوشش برنامه ريزي مي گردد . این برنامه بر آموزش  استاندارد سالمندان در زمینه شیوه زندگی تمرکز دارد و بعد از طی چند سال با تجربیات حاصل از اجرای برنامه در سطح کشوروزارت بهداشت با توجه به مشکلات اولای سالمندان کشور مبحث تغذیه را برای آموزش به سالمندان انتخاب کرده است. اعتقاد بر این است که با تغذیه درست سالمندان می تواننند از بروز بسیاری ازبیماریهای مزمن  نظیر دیابت،فشار خون جلوگیری کنند .حتی درمراقبت از مفاصل و استخوان حفظ توده بدنی مناسب از اولويت برخوردار است.

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۳

سلامت سالمندان

 
با نگاهي به وضعيت سالمندي در جهان ، خواهيم ديد كه جهان در حال پير شدن است . بررسي آمار جمعيت جهان نشان مي دهد كه در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰% از جمعيت اروپا كه پيرترين قاره جهان است ، سالمند بوده اند و در سال ۲۰۰۲ اروپا و ژاپن مناطقي بودند كه بيش از ۱۳ درصد از كل جمعيت آنها زا سالمندان بالاي ۶۰ سال تشكيل مي دادند. در سال ۲۰۰۳ مناطق بيشتري از جهان با همين وضعيت روبرو خواهند بود . بررسي آماري نشان ميدهد كه در سال ۲۰۵۰ ، ۳۷ درصد از جمعيت اروپا از سالمندان تشكيل خواهد شد . در كشورهاي درحال توسعه ، جمعيت سالمندان كه درسال ۲۰۰۰ با رقمي حدود ۶۰۰ ميليون نفر از ۱۰ درصد كل جمعيت جهان را شامل مي شد ، درسال هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ به ترتيب بالغ بر ۲/۱ و ۲ بيليون نفر ، يعني ۲۱% از مجموع جمعيت انساني خواهد بود . در كشورهاي در حال توسعه مسائل و مشكلات ديگري نيز بر مسئله سالمندي تاثير گذاشته اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم .
۱٫ نرخ بالاتر رشد جمعيت به معني جمعيت بيشتر سالمنددر آينده خواهد بود .
۲٫ اين كشورها هنوز با مشكلات ناشي از توسعه دست به گريبان هستند و به برسي مسائل مرتبط با پير شدن جمعيت نمي انديشند . در نتيجه براي آينده پيش بيني هاي لازم بعمل نياورده به طور ناگهاني با پديده سالمندي جمعيت دشواريهاي آن روبروخواهند شد .
۳٫ در كشورهاي درحال توسعه سرعت سالخوردگي جمعيت بيشتر است و در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته ، مدت زمان كمتري طول مي كشد تا جمعيت سالمندان دو برابر شود . بنابراين كشورها آمادگي كامل براي رويايي با اين وضعيت را نخواهند داشت و اين مسئله بعنوان تغييري در نظام اجتماعي ، در آينده مشكلات بسياري براي آنان بوجود خواهد آورد .
۴٫ بر خلاف كشورهاي توسعه يافته ، در اين كشورها درصد بالايي از سالمندان در مناطق روستايي زندگي
مي كنند . گفته مي شود تا سال ۲۰۲۵ ، ۸۲ درصد از سالمندان كشور هاي توسعه يافته در شهرها زندگي خواهند كرد. حال آن كه اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه ۵۰ درصد خواهد بود .
۵ در كشورهاي درحال توسعه معمولاً سالمندان در خانواده هاي گسترده ، كه چند نسل را در بر مي گيرد زندگي مي كنند و تعداد سالمنداني كه تنها به سر مي برند نسبت به كشورهاي پيشرفته كمتر است .
۶ . از آنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظام هاي حمايت اجتماعي آنقدر وسيع نيستند تا همه سالمندان را پوشش دهند ، خانواده مهمترين پشتوانه و بهترين منبع حمايت مالي و اجتماعي و معنوي براي سالمندان محسوب مي شود.
با توجه به تفاوتهاي مذكور در بالا ، كشور ما نمي تواند در رسيدگي به مسائل سالمندان و پير شدن جمعيت از كشورهاي توسعه يافته تقليد كرده ، بر اساس شيوه هاي آنان برنامه ريزي كند و سياست ها و برنامه ريزي هاي متفاوتي را طلب مي كند .
از برنامه ريزي هاي اساسي در كشور ما به كار بردن تمهيدات لازم براي فراهم ساختن بستر اجتماعي مناسب توسط حكومت ، آموزش وبكار بستن شيوه زندگي سالم از بدوحيات در قالب مراقبتهاي كودكان ، دوران بارداري ، زايمان ايمن ، توصيه هاي ورزشي مناسب و ارايه الگوهاي تغذيه اي صحيح، خدمات توانبخشي و مراقبت هاي طولاني مدت سالمندي با توجه به الگوي مزمن بيماريها در دوران سالمندي است . خدمات بيمارستاني و تخصصي و مراقبت از سالمندان بيمار در منزل ، بهبود كيفيت ارايه خدمت بهداشتي درماني به سالمندان از طريق پيشگيري اوليه ، ساماندهي وضعيت درمان در كلينيكهاي سرپايي و بخش بستري مخصوص سالمندان انجام پ‍ژوهش در جهت شناسايي اولويت هاي بهداشت و سلامت سالمندان از اهميت ويژه اي برخوردار است . برنامه بهداشت سالمندان يكي از برنامه هاي گروه تخصصي بهداشت خانواده است كه تحت عنوان مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندان براي بررسي و اقدام در راه رفع نيازهاي اساسي سلامتي سالمندان به دنبال يافتن راهي براي تشخيص زودرس بيماريهاا ست و همچنين برنامه ريزيهاي لازم جهت آموزش شيوه زندگي سالم به سالمندان در برنامه بهبود شيوه زندگي در دوران سالمندي ديگر برنامه سالمندان است كه در اين واحد جهت بخش تحت پوشش برنامه ريزي مي گردد . این برنامه بر آموزش  استاندارد سالمندان در زمینه شیوه زندگی تمرکز دارد و بعد از طی چند سال با تجربیات حاصل از اجرای برنامه در سطح کشوروزارت بهداشت با توجه به مشکلات اولای سالمندان کشور مبحث تغذیه را برای آموزش به سالمندان انتخاب کرده است. اعتقاد بر این است که با تغذیه درست سالمندان می تواننند از بروز بسیاری ازبیماریهای مزمن  نظیر دیابت،فشار خون جلوگیری کنند .حتی درمراقبت از مفاصل و استخوان حفظ توده بدنی مناسب از اولويت برخوردار است.