ورود كاربران

آخرين مطالب

سلامت باروري:
اجراي اين برنامه با هدف مشارکت و همفکری دراجرای سیاستهای جدید با رویکرد تصمیم گیری آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه خانواده ها برای فرزند آوری در راستای افزایش میزان باروری کلی با حفظ و ارتقای شاخص های سلامت مادر و كودك
مي باشد.فرهنگ سازي و افزایش دانش جامعه درباره سياست هاي جمعيتي، جمعیت مطلوب، خانواده و فرزند آوری سالم و صالح از مهمترين محورهاي واحد جمعيت خواهد بود.
شرح وظايف:
ترويج مفاهيم آموزشي درخصوص اهميت ازدواج مناسب واهميت فرزندآوري سالم
تلاش درجهت ارتقاي آگاهي زوجين درابتداي زندگي زناشويي باهدف ارتقاي رضايتمندي اززندگي زناشويي
مشاوره درراستاي:
افزايش بارداري هاي ارادي وبرنامه ريزي شده درسنين مناسب (۳۵-۱۸سال)
كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج وفرزنداول
كاهش ميانگين فاصله سني فرزندان به ۵-۳سال
كاهش بارداري هاي پرخطر
كاهش سقط هاي غيرقانوني وغيرشرعي
تامين خدمات باروري سالم درراستاي سلامت مادروكودك
ارتقاي دانش ونگرش وعملكرد جامعه درزمينه عوامل مستعدكننده ناباروري
تشخيص اوليه زوج نابارور وارجاع آنان به سطوح بالاتر
ارتقا وبهبود شاخص هاي مرتبط باسلامت مادران وكودكان باتاكيد برفرزندآوري سالم

دریافت فایل دستورالعمل

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

برنامه باروري سالم

سلامت باروري:
اجراي اين برنامه با هدف مشارکت و همفکری دراجرای سیاستهای جدید با رویکرد تصمیم گیری آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه خانواده ها برای فرزند آوری در راستای افزایش میزان باروری کلی با حفظ و ارتقای شاخص های سلامت مادر و كودك
مي باشد.فرهنگ سازي و افزایش دانش جامعه درباره سياست هاي جمعيتي، جمعیت مطلوب، خانواده و فرزند آوری سالم و صالح از مهمترين محورهاي واحد جمعيت خواهد بود.
شرح وظايف:
ترويج مفاهيم آموزشي درخصوص اهميت ازدواج مناسب واهميت فرزندآوري سالم
تلاش درجهت ارتقاي آگاهي زوجين درابتداي زندگي زناشويي باهدف ارتقاي رضايتمندي اززندگي زناشويي
مشاوره درراستاي:
افزايش بارداري هاي ارادي وبرنامه ريزي شده درسنين مناسب (۳۵-۱۸سال)
كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج وفرزنداول
كاهش ميانگين فاصله سني فرزندان به ۵-۳سال
كاهش بارداري هاي پرخطر
كاهش سقط هاي غيرقانوني وغيرشرعي
تامين خدمات باروري سالم درراستاي سلامت مادروكودك
ارتقاي دانش ونگرش وعملكرد جامعه درزمينه عوامل مستعدكننده ناباروري
تشخيص اوليه زوج نابارور وارجاع آنان به سطوح بالاتر
ارتقا وبهبود شاخص هاي مرتبط باسلامت مادران وكودكان باتاكيد برفرزندآوري سالم

دریافت فایل دستورالعمل