ورود كاربران

آخرين مطالب

رديف نام نام خانوادگي سمت شماره تلفن
۱ دكتر محمد محمدي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه و مركز بهداشت شهرستان شاهرود ۳۲۲۲۱۱۹۰
۲ دكتر زهرا قدسي پور معاون فني معاونت بهداشتي  ۳۲۲۲۱۱۹۰
۲ محمد علي نژاد معاون اجرايي معاونت بهداشتي  ۳۲۲۲۱۱۹۰
۳ محمد علي نژاد مسئول واحد گسترش شبكه مستقيم :۳۲۲۲۴۰۸۱         داخلي:۱۱۴
۴ دكترناهيد عامريان مسئول واحد بهداشت خانواده مستقيم: ۳۲۲۲۴۰۸۶         داخلي:۱۰۹
۵ دكتر منصوره فاتح مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها مستقيم: ۳۲۲۲۰۰۶۲          داخلي:۱۱۱
۶ دكتر مريم مصاحبي مسئول واحد امور دارويي مستقيم : –                     داخلي: ۱۲۴
۷ غلامعلي شريفي عرب مسئول واحد بهداشت محيط مستقيم : ۳۲۲۴۳۶۸۶   داخلي :۱۶۶-۱۲۱
۸ محمود مسعودي مسئول واحد بهداشت حرفه اي مستقيم :-                      داخلي:۱۲۲
۹ عبدالرضا يوسفي مدير آموزش بهورزي مستقيم : –                    داخلي : ۱۲۷
۹ مهسا نخعي مسئول واحد تغذيه مستقيم : –                    داخلي : ۱۲۸
۱۰ حسين عابدي مسئول واحد بهداشت مدارس مستقيم : –                     داخلي:۱۱۷
۱۱ سيد علي ابوالحسني مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت مستقيم :  ۳۲۲۲۳۶۱۴۰     داخلي :۱۳۰
۱۲ فرشته لشگري واحد مديريت و كاهش خطر بلايا مستقيم :۳۲۲۳۷۴۴۴         داخلي :۱۱۸
۱۳ عليرضا ياقوتي مسئول واحد آمار مستقيم: –                     داخلي:۱۱۶۱
۱۴ سيد محمد شمسايي مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مستقيم : –                    داخلي :۱۲۶
۱۵ سيدمحمد حسيني   مسئول واحد IT مستقيم:۳۲۲۲۸۱۴۳          داخلي :۱۲۰
شماره تلفنخانه:  ۳۲۲۲۱۵۵۰  –  ۳۲۲۳۷۴۴۱  – ۳۲۲۳۷۴۴۲ –    ۳۲۲۳۷۴۴۶
آدرس شاهرود – خيابان فردوسي – معاونت بهداشتي و مركز بهداشت عظيما

تاريخ ويرايش: دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۳۹۵

ارتباط با ما

رديف نام نام خانوادگي سمت شماره تلفن
۱ دكتر محمد محمدي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه و مركز بهداشت شهرستان شاهرود ۳۲۲۲۱۱۹۰
۲ دكتر زهرا قدسي پور معاون فني معاونت بهداشتي  ۳۲۲۲۱۱۹۰
۲ محمد علي نژاد معاون اجرايي معاونت بهداشتي  ۳۲۲۲۱۱۹۰
۳ محمد علي نژاد مسئول واحد گسترش شبكه مستقيم :۳۲۲۲۴۰۸۱         داخلي:۱۱۴
۴ دكترناهيد عامريان مسئول واحد بهداشت خانواده مستقيم: ۳۲۲۲۴۰۸۶         داخلي:۱۰۹
۵ دكتر منصوره فاتح مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها مستقيم: ۳۲۲۲۰۰۶۲          داخلي:۱۱۱
۶ دكتر مريم مصاحبي مسئول واحد امور دارويي مستقيم : –                     داخلي: ۱۲۴
۷ غلامعلي شريفي عرب مسئول واحد بهداشت محيط مستقيم : ۳۲۲۴۳۶۸۶   داخلي :۱۶۶-۱۲۱
۸ محمود مسعودي مسئول واحد بهداشت حرفه اي مستقيم :-                      داخلي:۱۲۲
۹ عبدالرضا يوسفي مدير آموزش بهورزي مستقيم : –                    داخلي : ۱۲۷
۹ مهسا نخعي مسئول واحد تغذيه مستقيم : –                    داخلي : ۱۲۸
۱۰ حسين عابدي مسئول واحد بهداشت مدارس مستقيم : –                     داخلي:۱۱۷
۱۱ سيد علي ابوالحسني مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت مستقيم :  ۳۲۲۲۳۶۱۴۰     داخلي :۱۳۰
۱۲ فرشته لشگري واحد مديريت و كاهش خطر بلايا مستقيم :۳۲۲۳۷۴۴۴         داخلي :۱۱۸
۱۳ عليرضا ياقوتي مسئول واحد آمار مستقيم: –                     داخلي:۱۱۶۱
۱۴ سيد محمد شمسايي مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مستقيم : –                    داخلي :۱۲۶
۱۵ سيدمحمد حسيني   مسئول واحد IT مستقيم:۳۲۲۲۸۱۴۳          داخلي :۱۲۰
شماره تلفنخانه:  ۳۲۲۲۱۵۵۰  –  ۳۲۲۳۷۴۴۱  – ۳۲۲۳۷۴۴۲ –    ۳۲۲۳۷۴۴۶
آدرس شاهرود – خيابان فردوسي – معاونت بهداشتي و مركز بهداشت عظيما