ورود كاربران

آخرين مطالب

يك برنامه آموزشي استاندارد مي باشد كه به منظور آموزش سلامت و بهبود شيوه زندگي سالم به سالمندان در زمينه تغذيه براساس جلد اول كتاب هاي آموزشي”راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي” به صورت كلاس هاي آموزشي اجرا مي گردد.

با عنايت به اينكه موضوع آموزشي تغذيه ، داراي دو كلاس مي باشد لذا سالمندي  آموزش ديده محسوب مي شود كه در هر دو كلاس شركت كرده و به سوالات آزمون پاسخ صحيح داده باشد

 • مدت دوره : ۲ ساعت
 • زمانبندي اجرا : دو جلسه ۶۰ دقيقه اي به طور متناوب
 • تعداد فراگيران : حداقل ۵ و حداكثر ۲۰ سالمند

فعاليت هاي برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي:

 • شناسايي گروه هدف (سالمندان ۶۰ سال به بالا براي حضور در كلاس
 • زمانبندي برنامه كلاس هاي آموزشي و ثبت در فرم مربوطه
 • دعوت از سالمندان براي شركت در كلاس ها
 • برگزاري كلاس ها طبق طرح درس (آموزش كتاب جلد اول زندگي سالم به سالمندان گروه هدف در ۲ جلسه، بررسي اطلاعات تغذيه اي سالمندان در حين آموزش و پيش از آزمون و بعد از آزمون(
 • تكميل فرم هاي لازم(شناسنامه كلاس و…
 • بررسي اطلاعات ماندگار
 • تكميل فرم هاي آماري
 • پايش كلاس ها

دریافت فایل طرح درس شيوه.pdf

دریافت فایل فلوچارت برنامه بهبودشیوه زندگي سالمند.pdf

تاريخ ويرايش: یکشنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۳

برنامه ترويج شيوه زندگي سالم در سالمندي

يك برنامه آموزشي استاندارد مي باشد كه به منظور آموزش سلامت و بهبود شيوه زندگي سالم به سالمندان در زمينه تغذيه براساس جلد اول كتاب هاي آموزشي”راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي” به صورت كلاس هاي آموزشي اجرا مي گردد.

با عنايت به اينكه موضوع آموزشي تغذيه ، داراي دو كلاس مي باشد لذا سالمندي  آموزش ديده محسوب مي شود كه در هر دو كلاس شركت كرده و به سوالات آزمون پاسخ صحيح داده باشد

 • مدت دوره : ۲ ساعت
 • زمانبندي اجرا : دو جلسه ۶۰ دقيقه اي به طور متناوب
 • تعداد فراگيران : حداقل ۵ و حداكثر ۲۰ سالمند

فعاليت هاي برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي:

 • شناسايي گروه هدف (سالمندان ۶۰ سال به بالا براي حضور در كلاس
 • زمانبندي برنامه كلاس هاي آموزشي و ثبت در فرم مربوطه
 • دعوت از سالمندان براي شركت در كلاس ها
 • برگزاري كلاس ها طبق طرح درس (آموزش كتاب جلد اول زندگي سالم به سالمندان گروه هدف در ۲ جلسه، بررسي اطلاعات تغذيه اي سالمندان در حين آموزش و پيش از آزمون و بعد از آزمون(
 • تكميل فرم هاي لازم(شناسنامه كلاس و…
 • بررسي اطلاعات ماندگار
 • تكميل فرم هاي آماري
 • پايش كلاس ها

دریافت فایل طرح درس شيوه.pdf

دریافت فایل فلوچارت برنامه بهبودشیوه زندگي سالمند.pdf