ورود كاربران

آخرين مطالب

شرح برخي از وظایف مسئولين آموزش بهداشت

نمونه شرح وظايف و مسئوليت ها :

 آموزش :

        تعيين نيازهاي آموزش سلامت جامعه از طريق طراحي برنامه نيازسنجي آموزشي با همكاري كارشناسان برنامه معاونت

            طراحي ومهندسي برنامه هاي آموزش سلامت و  تهيه بسته هاي آموزشي

           نظارت بر فرآيند طراحي برنامه هاي آموزش سلامت واحدها و گروه هاي معاونت

           مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي چند رسانه اي وآموزش همگاني معاونت

           پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي  معاونت

    در بخش  اطلاعات :

           جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه اطلاعات تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش سلامت معاونت

           تشكيل و به روز نمودن بانك اطلاعات آموزش سلامت معاونت در كتابخانه

           ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ، آرشيو و ايجاد دسترسي به مواد آموزشي توليد شده

           برنامه ريزي و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت معاونت

           شناسايي موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

           هدايت و نظارت بر فرآيند توليد و انتشار و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

           هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

           اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان

           تهيه نشريه الكترونيكي معاونت

           ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه اطلاعات تخصصي آموزش سلامت به شركاي برنامه هاي آموزش سلامت

           تهيه و توليد منابع آموزشي مورد نياز و ترويج رويكردهاي نوين آموزش سلامت به مشتريان

           نظارت بر فرآيند توليد و توزيع رسانه هاي آموزش سلامت معاونت

   در بخش ارتباطات:

           نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي ارتباطي و آموزشي از طريق عضو يت كميته هاي هماهنگي درون بخشي و پيگيري اجراي مصوبات معاونت

           توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت از طريق شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت افراد و گروههاي حامي سلامت همچون خيرين و واقفين ،‌مراكز و سازمانهاي دولتي ،‌غير دولتي ،‌خصوصي و بين المللي

           برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبت هاي سلامت معاونت

           جذب ، سازماندهي و توانمندسازي رابطين سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح معاونت

           شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي در راستاي ترويج مفاهيم سلامت در جامعه در سطح معاونت

           تهيه برنامه هاي مشاركتي در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي معاونت

           بررسي نقش ،‌دسترسي ،‌استفاده و اثر بخشي رسانه هاي جمعي در آموزش و ارتقاي سلامت معاونت

           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزش سلامت

در بخش پژوهش:

           توانمند سازي كاركنان در زمينه انجام پژوهش هاي كمي و كيفي

           طراحي و اجراي پژوهش هاي كمي وكيفي در زمينه رفتارهاي مرتبط با سلامت

          ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه پژوهش به متقاضيان پژوهش در بخش بهداشت

           ايجاد و توسعه پايگاه هاي تحقيقات جمعيت

           برقراري نظام تحقيقات سلامت

           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات پژوهشي

 در بخش سمعي بصري :

           آماده سازي تجهيزات سمعي بصري براي برگزاري برنامه هاي آموزش

           نگه داري و مراقبت از تجهيزات فضاهاي آموزشي

           برنامه ريزي و زمان بندي استفاده از فضاها و تجهيزات آموزشي معاونت

          توزيع رسانه هاي توليدي يا دريافت شده توسط معاونت

           تهيه گزارش ازبرنامه هاي آموزشي ، مناسبت ها و …

مهارت ها : 

مهارت ايفاي نيازسنجي آموزشي ، تهيه متون آموزشي ، اجراي برنامه آموزشي ، ارزشيابي برنامه هاي آموزشي ، نظارت در برنامه هاي آموزشي ساير واحد هاي مرتبط به حوزه سلامت ، بررسي و تدوين رسانه هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :

*نياز سنجي در برنامه هاي اموزش سلامت

*طراحي يك برنامه اموزشي در حوزه سلامت

*اجراي برنامه اموزشي در حوزه سلامت

*طراحي يك كارگاه آموزشي

*ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حوزه سلامت

*آموزش سلامت مبتني بر نظريه و الگو

*آموزش همسانان در حوزه سلامت

*  بازاريابي اجتماعي در حوزه سلامت

*رسانه هاي آموزشي در حوزه سلامت

*مذاكره و لابي براي جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سلامت

*جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سلامت

*مهارت هاي ارتباطي

*  تدوين پيام

*بسيج هاي اجتماعي

شرح برخي از وظایف مسئولين آموزش بهداشت:

۱-  تعیین اولویت های فعالیتهای آموزش سلامت بر اساس استانداردها و شاخص ها( بسته های آموزشی ، طرح های نیازسنجی ، طرح درس و ارزشیابی )

 ۲- برنامه ریزی آموزشی در زمینه موضوعات اولویت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت

۳-  مشارکت در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه نیازسنجی موضوعات آموزش

۴- نظارت ، پایش و ارزشیابی فرایندهای آموزش سلامت

۵- هماهنگی و همکاری بین بخشی و جلب مشارکت رسانه های جمعی

۶ – تعیین نقش و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش سلامت

۷- طراحی و اجرای دوره های تربیت مربی در زمینه موضوعات فنی و تخصصی آموزش سلامت

۸- برقراری ارتباط موثر با سطوح مافوق ، میانی و محیطی

۹- اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

۱۰-  بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت در قالب سیستمهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۱۱- برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعیین و تدوین نیازها و اولویتهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و مراقبتهای بهداشتی

۱۲- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

۱۳- برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی

۱۴- شرکت در کمیته های فنی و تخصصی مربوطه بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود در امر آموزش بهداشت همگانی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی آموزشی

۱۵- همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید  و نشریات گوناگون ديداري و شنيداري مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه

۱۶- همکاری در تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت و بازآموزی بمنظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

۱۷- همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت

۱۸- تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های آموزشی بهداشت در واحدهای درون بخشی و برون بخشی

۱۹- نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

۲۰- مطالعه نیازها و مواد کمک آموزشی و پیگیری تدارکات و پشتیبانی های لازم

۲۱- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

وظايف مسئولين آموزش بهداشت

شرح برخي از وظایف مسئولين آموزش بهداشت

نمونه شرح وظايف و مسئوليت ها :

 آموزش :

        تعيين نيازهاي آموزش سلامت جامعه از طريق طراحي برنامه نيازسنجي آموزشي با همكاري كارشناسان برنامه معاونت

            طراحي ومهندسي برنامه هاي آموزش سلامت و  تهيه بسته هاي آموزشي

           نظارت بر فرآيند طراحي برنامه هاي آموزش سلامت واحدها و گروه هاي معاونت

           مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي چند رسانه اي وآموزش همگاني معاونت

           پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي  معاونت

    در بخش  اطلاعات :

           جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه اطلاعات تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش سلامت معاونت

           تشكيل و به روز نمودن بانك اطلاعات آموزش سلامت معاونت در كتابخانه

           ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ، آرشيو و ايجاد دسترسي به مواد آموزشي توليد شده

           برنامه ريزي و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت معاونت

           شناسايي موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

           هدايت و نظارت بر فرآيند توليد و انتشار و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

           هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

           اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان

           تهيه نشريه الكترونيكي معاونت

           ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه اطلاعات تخصصي آموزش سلامت به شركاي برنامه هاي آموزش سلامت

           تهيه و توليد منابع آموزشي مورد نياز و ترويج رويكردهاي نوين آموزش سلامت به مشتريان

           نظارت بر فرآيند توليد و توزيع رسانه هاي آموزش سلامت معاونت

   در بخش ارتباطات:

           نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي ارتباطي و آموزشي از طريق عضو يت كميته هاي هماهنگي درون بخشي و پيگيري اجراي مصوبات معاونت

           توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت از طريق شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت افراد و گروههاي حامي سلامت همچون خيرين و واقفين ،‌مراكز و سازمانهاي دولتي ،‌غير دولتي ،‌خصوصي و بين المللي

           برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبت هاي سلامت معاونت

           جذب ، سازماندهي و توانمندسازي رابطين سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح معاونت

           شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي در راستاي ترويج مفاهيم سلامت در جامعه در سطح معاونت

           تهيه برنامه هاي مشاركتي در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي معاونت

           بررسي نقش ،‌دسترسي ،‌استفاده و اثر بخشي رسانه هاي جمعي در آموزش و ارتقاي سلامت معاونت

           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزش سلامت

در بخش پژوهش:

           توانمند سازي كاركنان در زمينه انجام پژوهش هاي كمي و كيفي

           طراحي و اجراي پژوهش هاي كمي وكيفي در زمينه رفتارهاي مرتبط با سلامت

          ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه پژوهش به متقاضيان پژوهش در بخش بهداشت

           ايجاد و توسعه پايگاه هاي تحقيقات جمعيت

           برقراري نظام تحقيقات سلامت

           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات پژوهشي

 در بخش سمعي بصري :

           آماده سازي تجهيزات سمعي بصري براي برگزاري برنامه هاي آموزش

           نگه داري و مراقبت از تجهيزات فضاهاي آموزشي

           برنامه ريزي و زمان بندي استفاده از فضاها و تجهيزات آموزشي معاونت

          توزيع رسانه هاي توليدي يا دريافت شده توسط معاونت

           تهيه گزارش ازبرنامه هاي آموزشي ، مناسبت ها و …

مهارت ها : 

مهارت ايفاي نيازسنجي آموزشي ، تهيه متون آموزشي ، اجراي برنامه آموزشي ، ارزشيابي برنامه هاي آموزشي ، نظارت در برنامه هاي آموزشي ساير واحد هاي مرتبط به حوزه سلامت ، بررسي و تدوين رسانه هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :

*نياز سنجي در برنامه هاي اموزش سلامت

*طراحي يك برنامه اموزشي در حوزه سلامت

*اجراي برنامه اموزشي در حوزه سلامت

*طراحي يك كارگاه آموزشي

*ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حوزه سلامت

*آموزش سلامت مبتني بر نظريه و الگو

*آموزش همسانان در حوزه سلامت

*  بازاريابي اجتماعي در حوزه سلامت

*رسانه هاي آموزشي در حوزه سلامت

*مذاكره و لابي براي جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سلامت

*جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سلامت

*مهارت هاي ارتباطي

*  تدوين پيام

*بسيج هاي اجتماعي

شرح برخي از وظایف مسئولين آموزش بهداشت:

۱-  تعیین اولویت های فعالیتهای آموزش سلامت بر اساس استانداردها و شاخص ها( بسته های آموزشی ، طرح های نیازسنجی ، طرح درس و ارزشیابی )

 ۲- برنامه ریزی آموزشی در زمینه موضوعات اولویت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت

۳-  مشارکت در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه نیازسنجی موضوعات آموزش

۴- نظارت ، پایش و ارزشیابی فرایندهای آموزش سلامت

۵- هماهنگی و همکاری بین بخشی و جلب مشارکت رسانه های جمعی

۶ – تعیین نقش و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش سلامت

۷- طراحی و اجرای دوره های تربیت مربی در زمینه موضوعات فنی و تخصصی آموزش سلامت

۸- برقراری ارتباط موثر با سطوح مافوق ، میانی و محیطی

۹- اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

۱۰-  بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت در قالب سیستمهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۱۱- برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعیین و تدوین نیازها و اولویتهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و مراقبتهای بهداشتی

۱۲- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

۱۳- برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی

۱۴- شرکت در کمیته های فنی و تخصصی مربوطه بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود در امر آموزش بهداشت همگانی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی آموزشی

۱۵- همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید  و نشریات گوناگون ديداري و شنيداري مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه

۱۶- همکاری در تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت و بازآموزی بمنظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

۱۷- همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت

۱۸- تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های آموزشی بهداشت در واحدهای درون بخشی و برون بخشی

۱۹- نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

۲۰- مطالعه نیازها و مواد کمک آموزشی و پیگیری تدارکات و پشتیبانی های لازم

۲۱- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط