ورود كاربران

آخرين مطالب

دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی و در نزديكترين محل زندگي آنان از اولويتهاي نظام سلامت محسوب ميشود.مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي درماني براساس تعريف عبارتند از مراقبت‌هاي سلامت كه به وسيله ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در نخستين سطح تماس با مردم ارائه مي‌شوند. اين خدمات پاسخي به نيازهاي اساسي و اوليه مردم‌اند. از جمله مواردي كه اجراي اين هدف را با مشكل مواجه ميكرد عبارت بود از وجود روستاهای پراکنده که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها جمعیت کمتراز ۲۰۰ نفر داشتند ؛ کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده  كه با در نظر گرفتن اين موارد مسوولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور طرحهای مختلفی از قبیل طرح تریبت بهدار، طرح سپاه بهداشت، طرح بهدار روستا، طرح سلسله و طرح رضاییه (ارومیه) را اجرا نمودند تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود.
در سال ۱۳۵۹ از سوي شوراي معاونان وزارت گروه بررسي برنامه ها و تشكيلات تشكيل ومسئوليت ارائه طرحي اجرايي براي ارائه خدمات بهداشتي درماني را عهده دار شدند.اين گروه با توجه به تجارب حاصل از اجراي طرحها ي فوق و بررسي موضوع در كار گروه هاي تخصصي نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی نمودند كه در سال ۱۳۶۰ مورد تاييد شوراي معاونان قرار گرفت و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.
نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات در مدنظر قرارداد که شفافیت ضوابط و معیارهای موجود در این طرحها ، نقش بسزای در جلب حمایت سیاستگذاران و قانونگذاران کشور برای تخصیص اعتبار مورد نیاز گسترش شبکه های بهداشت و درمان  داشته است . به این ترتیب ماموریت تحقق شبکه بهداشت ودرمان کشور برمبنای دفترچه های طرحهای گسترش صورت می گیرد.
به منظور اجراء و تدوين طرح گسترش شبكه كارشناسان مجرب اقدام به جمع آوري اطلاعات اقليمي، جمعيتي، فرهنگي ، نقشه و راههاي ارتباطي مناطق روستايي نمودند و با اين اطلاعات اولين دفترچه طرح گسترش در سال ۱۳۶۳ جهت استانها و شهرستانها  تدوين گرديد و در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰ چندین بار دفترچه های طرحهای شهرستانها با توجه به شرايطي مانند اجرای قانون بیمه درمان همگانی،تغییر در شرایط اپیدمیولوژیک و الگوی بیماریها،سیاست خصوصی سازی،اجرای برنامه های استقرار پایگاههای بهداشت و بکارگیری رابطان بهداشت و…. بازنگری شد. در سال ۱۳۶۴ وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي براي به هزينه گرفتن اعتبارات گسترش شبكه هاي بهداشت و درمان اقدام به تشكيل واحدي به نام ستاد گسترش شبكه بهداشتي درماني كشور نمود و به تدريج زير مجموعه آن نيز در دانشگاه هاي علوم  پزشكي تشكيل گرديد.
ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعیت، نقشه جغرافیایی، امکانات، نیاز منطقه و سایر عوامل و همچنین پیش بینی نیروی پرسنلی و تجهیزات مورد لزوم و نظارت بر عملکرد آنان و ایجاد هماهنگی های لازم و در صورت لزوم جابجایی ،کاهش یا افزایش واحدها، پرسنل و تجهیزات جهت انجام هر چه بهتر وظایف این واحدها.

نام و نام خانوادگي پست سازماني سمت
محمد علي نژاد كارشناس مسئول گسترش شبكه هاي بهداشتي مسئول واحد گسترش شبكه هاي بهداشتي
زهرا قدسي پور كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي
علي رضايي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي
محبوبه كنشلو كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي

تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ايجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری طرح گسترش شبكه ها با توجه به شرايط موجود و بازنگري واحدهای بهداشتی و درمانی
شناسايي جمعیت و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش
مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت و تيم سيار
تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم با در نظر گرفتن ضوابط
ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی
برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای اهداف مربوط به برنامه داوطلبين سلامت
اجرای برنامه ثبت مشخصات ایرانیان در سامانه بهداشتی سلامت ایرانیان
بهبود استاندارد، تأمین و توزيع تجهیزات:برآورد نیاز،تامین اعتبار، خريد و توزيع تجهیزات واحدهای بهداشتي درماني
بهبود استاندارد فضاي فيزيكي توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درماني، اولويت بندی احداث، تعیین مكان برای احداث، نظارت و هماهنگ بررسی و اولویت بندی تعمیرات واحدها و نظارت بر مرمت و بازسازی و تعمیرات واحدها
بررسی و اولویت بندی و نظارت بر احداث پروژه های عمرانی و تعمیرات واحدها ی عرضه خدمات
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی
پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده
پايش و ارزشيابي از نحوه ارائه خدمات در واحدهاي ارائه دهنده خدمات
مسئول اجرای طرح بیمه روستائی شامل:
*برآورد جمعیت تحت پوشش؛
*بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛
*تعیین محل خدمت؛
*تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛
*آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛
*نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛
*ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛
*آموزش کلیه بهورزان  و نيروهاي رده مياني در زمینه برنامه های پزشک خانواده
*نظارت بر تشكيل و عملكرد هيات امناي مراكز بهداشتي درماني
*  برنامه ریزی پایش عملکرد پزشکان و ماماها در مراکز مجری طرح در پایان هر سه ماه با همکاری و مشارکت واحدهای ستادی .
* جمع آوری و بررسی نتایج پایش عملکرد پزشکان و لحاظ کردن امتیازات حاصله در عملکرد پزشکان و ماماها.
*پیگیری امور بیمه گری جمعیت روستائی با همکاری بهورزان خانه های بهداشت و هماهنگی اداره پست شهرستان بمنظور تکمیل فرم بیمه نامه و صدور دفترچه بیمه روستایی.
* هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی استان در جهت چگونگی ارائه خدمات و دریافت فرم ها و پوشه ها پرونده سلامت و ارسال قراردادهای تنظیمی و …
* اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مراکز
*ارائه آمار و اطلاعات عملکرد ماهیانه پزشک خانواده از طریق خط ایمیل و مکاتبات اداری به ستاد اجرایی برنامه در استان.
* ارائه آمار های موردی درخواستی از مرکز توسعه شبکه و معاونت بهداشتی در خصوص برنامه های پزشک خانواده .
* راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات پزشکان و ماماها و سایر پرسنل شاغل در زمینه مسائل و مشکلات برنامه و روند کار آنان.
*راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین در خصوص چگونگی ارائه خدمات در مسیرهای ارجاع و روند دریافت خدمات با دفترچه های بیمه روستایی.
* پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مربوط به آن بخش .
* مکاتبه با پزشکان مراکز و ارائه پسخوراند نظارتها و تاکید بر اجرای قوانین و مقررات برنامه پزشک
تهیه ، همكاري ، اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی
عقد قرارداد وواگذاری برخی پايگاه های بهداشتی ازطريق خريد خدمت به منظورکاهش تصدي دولت و افزايش توان نظارتی
پيگيري نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحد های تحت پوشش
تدوين برنامه های نظارتی مراكز و خانه هاي بهداشت جهت واحد های مختلف بهداشتی
نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی
آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در دوره هاي كارآموزي و كارورزي
برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای پزشکان و ماماها با مشارکت واحدهای ذیربط جهت آشنایی با روند اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی درمانی  

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

معرفي واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی و در نزديكترين محل زندگي آنان از اولويتهاي نظام سلامت محسوب ميشود.مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي درماني براساس تعريف عبارتند از مراقبت‌هاي سلامت كه به وسيله ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در نخستين سطح تماس با مردم ارائه مي‌شوند. اين خدمات پاسخي به نيازهاي اساسي و اوليه مردم‌اند. از جمله مواردي كه اجراي اين هدف را با مشكل مواجه ميكرد عبارت بود از وجود روستاهای پراکنده که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها جمعیت کمتراز ۲۰۰ نفر داشتند ؛ کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده  كه با در نظر گرفتن اين موارد مسوولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور طرحهای مختلفی از قبیل طرح تریبت بهدار، طرح سپاه بهداشت، طرح بهدار روستا، طرح سلسله و طرح رضاییه (ارومیه) را اجرا نمودند تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود.
در سال ۱۳۵۹ از سوي شوراي معاونان وزارت گروه بررسي برنامه ها و تشكيلات تشكيل ومسئوليت ارائه طرحي اجرايي براي ارائه خدمات بهداشتي درماني را عهده دار شدند.اين گروه با توجه به تجارب حاصل از اجراي طرحها ي فوق و بررسي موضوع در كار گروه هاي تخصصي نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی نمودند كه در سال ۱۳۶۰ مورد تاييد شوراي معاونان قرار گرفت و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.
نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات در مدنظر قرارداد که شفافیت ضوابط و معیارهای موجود در این طرحها ، نقش بسزای در جلب حمایت سیاستگذاران و قانونگذاران کشور برای تخصیص اعتبار مورد نیاز گسترش شبکه های بهداشت و درمان  داشته است . به این ترتیب ماموریت تحقق شبکه بهداشت ودرمان کشور برمبنای دفترچه های طرحهای گسترش صورت می گیرد.
به منظور اجراء و تدوين طرح گسترش شبكه كارشناسان مجرب اقدام به جمع آوري اطلاعات اقليمي، جمعيتي، فرهنگي ، نقشه و راههاي ارتباطي مناطق روستايي نمودند و با اين اطلاعات اولين دفترچه طرح گسترش در سال ۱۳۶۳ جهت استانها و شهرستانها  تدوين گرديد و در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰ چندین بار دفترچه های طرحهای شهرستانها با توجه به شرايطي مانند اجرای قانون بیمه درمان همگانی،تغییر در شرایط اپیدمیولوژیک و الگوی بیماریها،سیاست خصوصی سازی،اجرای برنامه های استقرار پایگاههای بهداشت و بکارگیری رابطان بهداشت و…. بازنگری شد. در سال ۱۳۶۴ وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي براي به هزينه گرفتن اعتبارات گسترش شبكه هاي بهداشت و درمان اقدام به تشكيل واحدي به نام ستاد گسترش شبكه بهداشتي درماني كشور نمود و به تدريج زير مجموعه آن نيز در دانشگاه هاي علوم  پزشكي تشكيل گرديد.
ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعیت، نقشه جغرافیایی، امکانات، نیاز منطقه و سایر عوامل و همچنین پیش بینی نیروی پرسنلی و تجهیزات مورد لزوم و نظارت بر عملکرد آنان و ایجاد هماهنگی های لازم و در صورت لزوم جابجایی ،کاهش یا افزایش واحدها، پرسنل و تجهیزات جهت انجام هر چه بهتر وظایف این واحدها.

نام و نام خانوادگي پست سازماني سمت
محمد علي نژاد كارشناس مسئول گسترش شبكه هاي بهداشتي مسئول واحد گسترش شبكه هاي بهداشتي
زهرا قدسي پور كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي
علي رضايي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي
محبوبه كنشلو كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي

تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ايجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری طرح گسترش شبكه ها با توجه به شرايط موجود و بازنگري واحدهای بهداشتی و درمانی
شناسايي جمعیت و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش
مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت و تيم سيار
تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم با در نظر گرفتن ضوابط
ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی
برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای اهداف مربوط به برنامه داوطلبين سلامت
اجرای برنامه ثبت مشخصات ایرانیان در سامانه بهداشتی سلامت ایرانیان
بهبود استاندارد، تأمین و توزيع تجهیزات:برآورد نیاز،تامین اعتبار، خريد و توزيع تجهیزات واحدهای بهداشتي درماني
بهبود استاندارد فضاي فيزيكي توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درماني، اولويت بندی احداث، تعیین مكان برای احداث، نظارت و هماهنگ بررسی و اولویت بندی تعمیرات واحدها و نظارت بر مرمت و بازسازی و تعمیرات واحدها
بررسی و اولویت بندی و نظارت بر احداث پروژه های عمرانی و تعمیرات واحدها ی عرضه خدمات
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی
پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده
پايش و ارزشيابي از نحوه ارائه خدمات در واحدهاي ارائه دهنده خدمات
مسئول اجرای طرح بیمه روستائی شامل:
*برآورد جمعیت تحت پوشش؛
*بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛
*تعیین محل خدمت؛
*تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛
*آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛
*نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛
*ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛
*آموزش کلیه بهورزان  و نيروهاي رده مياني در زمینه برنامه های پزشک خانواده
*نظارت بر تشكيل و عملكرد هيات امناي مراكز بهداشتي درماني
*  برنامه ریزی پایش عملکرد پزشکان و ماماها در مراکز مجری طرح در پایان هر سه ماه با همکاری و مشارکت واحدهای ستادی .
* جمع آوری و بررسی نتایج پایش عملکرد پزشکان و لحاظ کردن امتیازات حاصله در عملکرد پزشکان و ماماها.
*پیگیری امور بیمه گری جمعیت روستائی با همکاری بهورزان خانه های بهداشت و هماهنگی اداره پست شهرستان بمنظور تکمیل فرم بیمه نامه و صدور دفترچه بیمه روستایی.
* هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی استان در جهت چگونگی ارائه خدمات و دریافت فرم ها و پوشه ها پرونده سلامت و ارسال قراردادهای تنظیمی و …
* اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مراکز
*ارائه آمار و اطلاعات عملکرد ماهیانه پزشک خانواده از طریق خط ایمیل و مکاتبات اداری به ستاد اجرایی برنامه در استان.
* ارائه آمار های موردی درخواستی از مرکز توسعه شبکه و معاونت بهداشتی در خصوص برنامه های پزشک خانواده .
* راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات پزشکان و ماماها و سایر پرسنل شاغل در زمینه مسائل و مشکلات برنامه و روند کار آنان.
*راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین در خصوص چگونگی ارائه خدمات در مسیرهای ارجاع و روند دریافت خدمات با دفترچه های بیمه روستایی.
* پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مربوط به آن بخش .
* مکاتبه با پزشکان مراکز و ارائه پسخوراند نظارتها و تاکید بر اجرای قوانین و مقررات برنامه پزشک
تهیه ، همكاري ، اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی
عقد قرارداد وواگذاری برخی پايگاه های بهداشتی ازطريق خريد خدمت به منظورکاهش تصدي دولت و افزايش توان نظارتی
پيگيري نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحد های تحت پوشش
تدوين برنامه های نظارتی مراكز و خانه هاي بهداشت جهت واحد های مختلف بهداشتی
نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی
آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در دوره هاي كارآموزي و كارورزي
برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای پزشکان و ماماها با مشارکت واحدهای ذیربط جهت آشنایی با روند اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی درمانی