ورود كاربران

آخرين مطالب

سلامتي به عنوان محور توسعه پايدار از اساسي ترين حقوق يكايك افراد جامعه محسوب مي شود كه تامين آن در گرو برنامه ريزي و توجه به نيازهاي سلامت مردم مي باشد. در اين راستا با توجه به دستاوردهاي درخشان مراقبت هاي بهداشتي اوليه اصول حاكم بر مراقبتهاي بهداشتي به عنوان راهنماي تدوين و هرگونه تصميم گيري در برنامه هاي بهداشتي ضروري مي باشد. اين اصول شامل عدالت اجتماعي ، همكاري بين بخشي ، مشاركت مردم و استفاده از تكنولوژي مناسب است كه در تمامي مراحل برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي بايستي مورد توجه واقع شود.

بخشي از اين اصول در ارائه مراقبتهاي اوليه موفق بودند و به بعضي از اصول كمتر پرداخته شده است. خوشبختانه برنامه پزشك خانواده مناسبت ترين استراتژي براي ارائه بهتر و با كيفيت خدمات سلامتي به جمعيت تحت پوشش بر اساس اصول نظام ارجاع بوده و مسئوليت اجراي اين مهم در سطح مراكز به عهده پزشك خانواده و تيم سلامت مي باشد

بيان مسئله :

پزشك خانواده داراي مدرك دكترا حرفه اي پزشكي بوده و در اولين سطح عهده دار خدمات پزشكي مي باشد و مسئوليت هايي از قبيل توجه به جامعيت خدمات ، تداوم خدمات ، مديريت سلامت ، تحقق و هماهنگي با ساير بخش ها را به عهده دارد.پزشك خانواده در مسير ارائه خدمات سلامتي با گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درماني ،‌بسته خدماتي سطح اول را در اختيار جامعه تحت پوشش قرار مي دهد كه اين گروه شامل بهورز ، كاردان ، كارشناسان گروه پزشكي و … بوده و به عنوان تيم سلامت در مراكز شناخته مي شوند.

با توجه به اهميت برنامه پزشك خانواده و سياست هاي كشوري ، ۸سال و اندي از استقرار اين برنامه در ۲۰ مركز بهداشتي درماني روستاي و شهري – روستايي مي گذرد. در حال حاضر ۱۵مركز روستايي با ۶۳۰۳۱ نفر جمعيت و ۵ مركز شهري – روستايي با ۳۵۰۳۷ نفر جمعيت تحت پوشش برنامه پزشك خانواده مي باشند.(۹۸۰۶۸نفر كل)

۲۳ پزشك ، ۲۱ ماما ، ۱۸ پرستار و ۳ كاردان علوم آزمايشگاهي با اين برنامه همكاري داشته و نيازهاي سلامتي جمعيت تحت پوشش را مرتفع مي گردانند.

 براي آنكه زمينه هاي لازم براي تحقق يك نظام سلامت با ويژگي هاي پاسخگويي ، عدالت محوري و تامين مالي مناسب فراهم آيد بايستي آموزش ها به روز باشد چرا كه دستاورد يك نظام آموزشي مبتني بر نيازهاي مردم همان تحقق اهداف ادغام آموزش پزشكي در بخش سلامت است . براي تربيت پزشك خانواده ۵ ستاره كه مسئوليت رهبري تيم سلامت را عهده دار باشد آموزش بسيار حائز اهميت است .

پزشكان خانواده در بدو ورود بايستي در سه حيطه :

۱-فرايندهاي مرتبط با مديريت Management شامل بيمه روستايي و دستور العمل هاي اجراي طرح پزشك خانواده ، نظام پرداخت و گردش مالي ، پايش عملكرد پزشك خانواده.

۲-آموزش بسته هاي خدمات كشوري يا منطقه ي سلامت

۳- دستورالعمل هاي پزشكيs Medical Cuideline

توانمند گردند. از طرفي به روز بودن اين نيروها چنانچه گفته شد نيازمند برگزاري جلسات باز آموزي و نو آموزي مي باشد و ليكن مشكلاتي چون  وسعت جغرافيايي مراكز تحت پوشش ، سختي در تامين پزشك جايگزين در مركز و نيازها و انتظارات جامعه در زمان برگزاري اين جلسات وجود دارد . لذا برنامه ريزي در جهت دريافت آموزش به صورت غيرحضوري قسمتي از اين مشكلات را مرتفع خواهد نمود.

همواره بايستي به اين مسئله توجه داشت كه پزشك خانواده نقش بسيار مهمي در سلامتي جمعيت تحت پوشش خود دارد لذا فرايند پايش كه چگونگي ارائه خدمات سلامتي و كيفيت آن را مورد بررسي قرار مي دهد تضمين كننده تداوم و كيفيت خدمات است (منظور از كيفيت خدمات انجام خدمت بر اساس استانداردهاي از پيش تعيين شده و منظور از تضمين كيفيت مجموعه فعاليتهايي است كه هم به سنجش كيفيت و هم به ارتقاء و بهبود آن مي پردازد.)

هدف نهايي:

 • استقرار مطلوب و اجراي كامل برنامه پزشك خانواده
 • تحقق برنامه هاي پيش بيني شده پزشك خانواده و تيم سلامت و رفع مشكلات و موانع موجود در رسيدن به دستاوردهاي برنامه

اهداف اختصاصي:

 • آموزش بدو خدمت پزشكان خانواده به منظور توانمند سازي پزشكان در حيطه هاي مديريت سلامت ، مهارت آموزي  و…
 • آموزش حضوري (طي ۷۲ ساعت آموزش در طول سال)
 • آموزش غيرحضوري (گذراندن ۱۸۰ ساعت آموزش در طول سال)
 • تقويت  تشكيل جلسات هيأت امناي بهداشتي وتوانمند سازي پزشكان  خانواده و اعضاي هيأت امنا در راستای هدايت جلسات هيات امنای بهداشتی به سمت حل مشكلات سلامت درمراكز مجری برنامه پزشك خانواده و اخذ تصميمات مبتني بر حل اهم مشكلات سلامتي
 • ارتقاء كمي برنامه دهگردشي پزشكان خانواده
 • ارتقاء كيفي برنامه دهگردشي پزشكان خانواده
 • ارزيابي نتايج پايش عملكرد پزشكان خانواده در پايان فصل
 • ارتقاء عملكرد پزشكان خانواده وتيم سلامت با پايش مشترك به همراه كارشناسان بيمه خدمات درماني
 • ارتقاءنظارت برعملكرد مراكز بهداشتي درماني
 • بررسي مشاركت فعالانه پزشك و ماماي خانواده در شناخت و رفع مشكلات سلامتي منطقه و آموزش به مردم
 • آگاه سازي كاركنان ستاد معاونت با برنامه ها و سياست هاي كشوري پزشك خانواده
 • ايجاد انگيزه در پزشك خانواده و تيم سلامت به جهت ثبات ، كاهش جابجايي و تغيير محل خدمت

دانلود فايل سوالات رايج پزشك خانواده

تاريخ ويرايش: چهارشنبه, ۱۵ بهمن , ۱۳۹۳

پزشك خانواده شهري

سلامتي به عنوان محور توسعه پايدار از اساسي ترين حقوق يكايك افراد جامعه محسوب مي شود كه تامين آن در گرو برنامه ريزي و توجه به نيازهاي سلامت مردم مي باشد. در اين راستا با توجه به دستاوردهاي درخشان مراقبت هاي بهداشتي اوليه اصول حاكم بر مراقبتهاي بهداشتي به عنوان راهنماي تدوين و هرگونه تصميم گيري در برنامه هاي بهداشتي ضروري مي باشد. اين اصول شامل عدالت اجتماعي ، همكاري بين بخشي ، مشاركت مردم و استفاده از تكنولوژي مناسب است كه در تمامي مراحل برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي بايستي مورد توجه واقع شود.

بخشي از اين اصول در ارائه مراقبتهاي اوليه موفق بودند و به بعضي از اصول كمتر پرداخته شده است. خوشبختانه برنامه پزشك خانواده مناسبت ترين استراتژي براي ارائه بهتر و با كيفيت خدمات سلامتي به جمعيت تحت پوشش بر اساس اصول نظام ارجاع بوده و مسئوليت اجراي اين مهم در سطح مراكز به عهده پزشك خانواده و تيم سلامت مي باشد

بيان مسئله :

پزشك خانواده داراي مدرك دكترا حرفه اي پزشكي بوده و در اولين سطح عهده دار خدمات پزشكي مي باشد و مسئوليت هايي از قبيل توجه به جامعيت خدمات ، تداوم خدمات ، مديريت سلامت ، تحقق و هماهنگي با ساير بخش ها را به عهده دارد.پزشك خانواده در مسير ارائه خدمات سلامتي با گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درماني ،‌بسته خدماتي سطح اول را در اختيار جامعه تحت پوشش قرار مي دهد كه اين گروه شامل بهورز ، كاردان ، كارشناسان گروه پزشكي و … بوده و به عنوان تيم سلامت در مراكز شناخته مي شوند.

با توجه به اهميت برنامه پزشك خانواده و سياست هاي كشوري ، ۸سال و اندي از استقرار اين برنامه در ۲۰ مركز بهداشتي درماني روستاي و شهري – روستايي مي گذرد. در حال حاضر ۱۵مركز روستايي با ۶۳۰۳۱ نفر جمعيت و ۵ مركز شهري – روستايي با ۳۵۰۳۷ نفر جمعيت تحت پوشش برنامه پزشك خانواده مي باشند.(۹۸۰۶۸نفر كل)

۲۳ پزشك ، ۲۱ ماما ، ۱۸ پرستار و ۳ كاردان علوم آزمايشگاهي با اين برنامه همكاري داشته و نيازهاي سلامتي جمعيت تحت پوشش را مرتفع مي گردانند.

 براي آنكه زمينه هاي لازم براي تحقق يك نظام سلامت با ويژگي هاي پاسخگويي ، عدالت محوري و تامين مالي مناسب فراهم آيد بايستي آموزش ها به روز باشد چرا كه دستاورد يك نظام آموزشي مبتني بر نيازهاي مردم همان تحقق اهداف ادغام آموزش پزشكي در بخش سلامت است . براي تربيت پزشك خانواده ۵ ستاره كه مسئوليت رهبري تيم سلامت را عهده دار باشد آموزش بسيار حائز اهميت است .

پزشكان خانواده در بدو ورود بايستي در سه حيطه :

۱-فرايندهاي مرتبط با مديريت Management شامل بيمه روستايي و دستور العمل هاي اجراي طرح پزشك خانواده ، نظام پرداخت و گردش مالي ، پايش عملكرد پزشك خانواده.

۲-آموزش بسته هاي خدمات كشوري يا منطقه ي سلامت

۳- دستورالعمل هاي پزشكيs Medical Cuideline

توانمند گردند. از طرفي به روز بودن اين نيروها چنانچه گفته شد نيازمند برگزاري جلسات باز آموزي و نو آموزي مي باشد و ليكن مشكلاتي چون  وسعت جغرافيايي مراكز تحت پوشش ، سختي در تامين پزشك جايگزين در مركز و نيازها و انتظارات جامعه در زمان برگزاري اين جلسات وجود دارد . لذا برنامه ريزي در جهت دريافت آموزش به صورت غيرحضوري قسمتي از اين مشكلات را مرتفع خواهد نمود.

همواره بايستي به اين مسئله توجه داشت كه پزشك خانواده نقش بسيار مهمي در سلامتي جمعيت تحت پوشش خود دارد لذا فرايند پايش كه چگونگي ارائه خدمات سلامتي و كيفيت آن را مورد بررسي قرار مي دهد تضمين كننده تداوم و كيفيت خدمات است (منظور از كيفيت خدمات انجام خدمت بر اساس استانداردهاي از پيش تعيين شده و منظور از تضمين كيفيت مجموعه فعاليتهايي است كه هم به سنجش كيفيت و هم به ارتقاء و بهبود آن مي پردازد.)

هدف نهايي:

 • استقرار مطلوب و اجراي كامل برنامه پزشك خانواده
 • تحقق برنامه هاي پيش بيني شده پزشك خانواده و تيم سلامت و رفع مشكلات و موانع موجود در رسيدن به دستاوردهاي برنامه

اهداف اختصاصي:

 • آموزش بدو خدمت پزشكان خانواده به منظور توانمند سازي پزشكان در حيطه هاي مديريت سلامت ، مهارت آموزي  و…
 • آموزش حضوري (طي ۷۲ ساعت آموزش در طول سال)
 • آموزش غيرحضوري (گذراندن ۱۸۰ ساعت آموزش در طول سال)
 • تقويت  تشكيل جلسات هيأت امناي بهداشتي وتوانمند سازي پزشكان  خانواده و اعضاي هيأت امنا در راستای هدايت جلسات هيات امنای بهداشتی به سمت حل مشكلات سلامت درمراكز مجری برنامه پزشك خانواده و اخذ تصميمات مبتني بر حل اهم مشكلات سلامتي
 • ارتقاء كمي برنامه دهگردشي پزشكان خانواده
 • ارتقاء كيفي برنامه دهگردشي پزشكان خانواده
 • ارزيابي نتايج پايش عملكرد پزشكان خانواده در پايان فصل
 • ارتقاء عملكرد پزشكان خانواده وتيم سلامت با پايش مشترك به همراه كارشناسان بيمه خدمات درماني
 • ارتقاءنظارت برعملكرد مراكز بهداشتي درماني
 • بررسي مشاركت فعالانه پزشك و ماماي خانواده در شناخت و رفع مشكلات سلامتي منطقه و آموزش به مردم
 • آگاه سازي كاركنان ستاد معاونت با برنامه ها و سياست هاي كشوري پزشك خانواده
 • ايجاد انگيزه در پزشك خانواده و تيم سلامت به جهت ثبات ، كاهش جابجايي و تغيير محل خدمت

دانلود فايل سوالات رايج پزشك خانواده